Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85654
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Therapy of patients with anxiety disorders and metabolic syndrome X
Other Titles Терапія пацієнтів з тривожними розладами та метаболічним синдромом Х
Authors Kaushanska, O.V.
Zaliavska, O.V.
Nika, O.M.
ORCID
Keywords metabolic syndrome
метаболічний синдром
mental disorders
психічні розлади
tranquilizers
транквілізатори
Spielberger-Khanin scale
шкала Спілбергера-Ханіна
Afobazole
Афобазол
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85654
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kaushanska OV, Zaliavska OV, Nika OM. Therapy of patients with anxiety disorders and metabolic syndrome Х. EUMJ. 2021;9(3):123-123. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj. 2021;9(3):123-123
Abstract Мета роботи: дослідити ефективність і безпеку препарату Афобазолу при терапії дорослих пацієнтів з тривожними розладами та метаболічним синдромом Х. Матеріал та методи дослідження. В дослідження включені 60 пацієнтів зрілого віку (18–65 років) (36 чоловіків, 24 жінки), у клінічній картині яких виявлялися легкі та помірні форми невротичних розладів, що спостерігаються в умовах терапевтичного стаціонару й амбулаторної служби. Основна (30 осіб) та контрольна (30 осіб) групи сформовані з урахуванням репрезентативності за статтю та віком (χ2емп < χ2крит, р ≤ 0,01). Вибірку склали пацієнти, що дали добровільну письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. Середній вік обстежених контрольної групи склав 44,81 ± 2,17, основної групи – 45,13 ± 2,34 (р < 0,01); середній вік початку психічних розладів відповідно в основній групі – 33,2 ± 3,1 року, в контрольній – 34,1 ± 3,4 року (р < 0,05); середня тривалість психопатологічної симптоматики в основній групі склала 5,6 ± 0,6 місяця, в контрольній – 5,8 ± 0,3 місяця (р < 0,05). Стан пацієнтів верифіковано згідно з відповідними критеріями за МКХ-10. Як в основній, так і в контрольній групі переважали пацієнти з розладами адаптації з соматичними симптомами та органічними непсихотичними розладами. Тривалість лікування склала 1 місяць активної терапії (надалі хворі переводилися на підтримуючу терапію вже поза межами цього дослідження). Для лікування використовували препарат Афобазол, що містить у таблетці 0,01 г діючої речовини. Препарат призначали 3 рази на день (вранці, вдень і ввечері); використовувалося збільшення дози препарату до 1–1–2 (кількість таблеток на прийом). Результати дослідження. В основній та контрольній групах наприкінці лікування відмічено динаміку показників психометричного шкалування у вигляді суттєвого зниження показників реактивної (на 57,2 і 42,9 %; p ≤ 0,001) та особистісної (на 23,8 і 23,3 %; p ≤ 0,01) тривоги за шкалою Спілбергера-Ханіна. В усій групі пацієнтів нами відмічено повний вихід з хворобливого стану (38,4 %) або значне поліпшення (37,9 %) причому для більшості пацієнтів з легкими проявами повний вихід з стану був відмічений в 92 % випадків. Серед пацієнтів з помірними проявами хороший ефект зафіксовано у 75 % випадків, у решти відповідно спостерігались помірний та мінімальний ефекти. Динаміка тяжкості стану пацієнтів порівняно зі скринінгом була достовірно позитивною (p < 0,05) також вже с 7-го дня терапії Афобазолом; подібні зміни були відзначені у показниках загальної ефективності терапії. Відсутність позитивних змін на терапії Афобазолом відмічено у 3,3 %, погіршення – у 3,3 %. У контрольній групі – 6,6 та 3,3 % відповідно. Динаміка соматичних показників також мала позитивні тенденції в контрольній та основній групах: редукція склала відповідно: САТ – 11,0 і 18,0 % (p ≤ 0,05); ДАТ – 4,4 і 14,9 % (p ≤ 0,05). Висновок. Особливістю терапевтичної дії Афобазолу є редукція вісцеро-вегетативних проявів тривожних розладів, у тому числі полегшення дихання, нормалізація показників артеріального тиску та пульсу, зменшення напруження та болю у м’язах, пітливості та запаморочення.
Objective of the research: to investigate the efficacy and safety of Afobazole in the treatment of adult patients with anxiety disorders and metabolic syndrome X. Material and methods of research. The study included 60 adult patients (18–65 years) (36 men, 24 women), whose clinical picture revealed mild and moderate forms of neurotic disorders observed in the therapeutic hospital and outpatient service. The main group (30 people) and control group (30 people) were formed on the basis of representativeness by gender and age (χ2emp <χ2krit, p ≤ 0.01). The sample consisted of patients who signed a written informed consent to participate in the study. The average age of the patients in the control group was 44.81 ± 2.17, in the main group ­– 45.13 ± 2.34 (p < 0.01); the average age of onset of mental disorders in the main group was 33.2 ± 3.1 years; in the control group it was 34.1 ± 3.4 years (p < 0.05); the average duration of psychopathological symptoms in the main group was 5.6 ± 0.6 months, in the control group – 5.8 ± 0.3 months (p < 0.05). The duration of treatment equaled 1 month of active therapy (later, the patients were transferred to maintenance therapy outside this study). Afobazole containing 0.01 g of active substance per tablet was used for treatment. The drug was prescribed 3 times a day (morning, afternoon and evening); the dose of the drug was increased: 1–1–2 (number of tablets per administration). Research results. There were changes in psychometric scaling, i.e. a significant decrease in state (by 57.2 and 42.9%; p ≤ 0.001) and trait (by 23.8 and 23.3%; p ≤ 0, 01) anxiety on the Spielberger–Khanin scale in the main and control groups at the end of treatment. In all groups of patients, we noted complete recovery (38.4%) or a significant improvement (37.9%); for most patients with mild manifestations, complete recovery was observed in 92% of cases. Among patients with moderate manifestations, a good response was recorded in 75% of cases; for the rest, moderate and minimal effects were observed, respectively. The changes in the severity as compared with baseline values were significantly positive (p < 0.05) already after 7 days of Afobazole therapy; similar changes were noted in the indicators of the overall effectiveness of therapy. No positive changes after Afobazole therapy were observed in 3.3% of cases, deterioration was registered in 3.3% of cases, while in the control group these values were 6.6% and 3.3%, respectively. The changes in somatic indicators also had positive trends in the control and main groups – SBP reduced by 11.0% and 18.0%, respectively (p ≤ 0.05); DBP – by 4.4% and 14.9% (p ≤ 0.05). Conclusion. The therapeutic effect of Afobazole is the reduction of viscero-vegetative manifestations of anxiety disorders, including relief of breathing, normalization of blood pressure and heart rate, reduction of muscle tension and pain, sweating and dizziness.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
161014410
France France
1
Germany Germany
1573819920
Indonesia Indonesia
60567977
Ireland Ireland
1026841
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1573819917
United Kingdom United Kingdom
9081041
United States United States
-1111023073
Unknown Country Unknown Country
20689520

Downloads

Canada Canada
1
China China
4026169
Germany Germany
40600
Indonesia Indonesia
60567978
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
168
Singapore Singapore
511
Slovakia Slovakia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
60567975
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-2005970737
Unknown Country Unknown Country
1852

Files

File Size Format Downloads
Kaushanska_metabolic_syndrome.pdf 395,74 kB Adobe PDF -1880765479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.