Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85728
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Impact of the Coronavirus Pandemic on the Economy of Ukraine: a Sectoral Analysis of the Consequences and Opportunities for Recovery
Other Titles Вплив пандемії коронавірусу на економіку України: галузевий аналіз наслідків і можливостей відновлення
Authors Sabadash, Viktor Volodymyrovych  
Kharchenko, D.V.
Keywords економічний спад
відновлення економіки
безробіття
ВВП
експорт
імпорт
економічна діяльність
COVID-19
ризик
пандемія
economic downturn
recovery
unemployment
GDP
exports
imports
economic activity
risk
pandemic
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85728
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Sabadash, V. V., Kharchenko, D. V. The Impact of the Coronavirus Pandemic on the Economy of Ukraine: a Sectoral Analysis of the Consequences and Opportunities for Recovery // Mechanism of Economic Regulation. 2021. № 3. P. 5-20. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.01
Abstract У статті досліджено стан і тенденції розвитку української економіки у період пандемії коронавірусу COVID-19, економічні можливості відновлення економіки у короткостроковій перспективі. У роботі наведено аналіз і структуру ключових секторальних соціально-економічних втрат і збитків (недоотримання доходів) економічними агентами під впливом пандемії. У дослідженні визначено і проаналізовано такі основні економічні групи наслідків COVID-19, як: скорочення ВВП; спад промислового виробництва; значне зменшення доходів від економічної діяльності авіаперевізників і морського транспорту; торговельно-розважальних центрів, туристичної індустрії; зменшення доходів домогосподарств із одночасним збільшенням їх витрат; зростання прибутку фармацевтичних компаній та індустрії ігрових, освітніх, інших онлайндодатків (зокрема, доставки їжі та ліків); зниження бізнес- та інвестиційної активності і зростаючий попит інвесторів на менш ризикові активи на українському ринку; зміна трендів у роздрібній і онлайн торгівлі; цифровізація бізнес-процесів. У роботі досліджено вплив фактору "віддаленого" і "гібридного" формату роботи на ринок зайнятості (як національний, так і глобальний вимір). За результатами дослідження зроблено висновки про ключові актуальні можливості (прогнозовані) відновлення національної економіки за секторами (сферами економічної діяльності) у пост-ковідний період за умови незапроваження нових локдаунів восени 2021 р. внаслідок розповсюдження у світі нового штаму Delta вірусу. Очікуване відновлення національної економіки прогнозовано буде поступовим і повільним через суттєві економічні, політичні й епідеміологічні ризики (поки незначні обсяги вакцинації і ризик нової хвилі пандемії). В умовах високої невизначеності глобальних економічних і безпекових трендів невеликим і слабким економікам доцільно формувати короткострокові національні стратегії відновлення, орієнтуючись у першу чергу на власні фінансові ресурси і економічні можливості, надаючи фінансову і законодавчу підтримку національним компаніям і внутрішньому ринку.
The article examines the state and trends of the Ukrainian economy during the pandemic of coronavirus COVID-19, economic opportunities for economic recovery in the short term. The paper presents an analysis and structure of key sectoral socio-economic losses and losses (loss of income) by economic agents under the influence of the pandemic. The study identified and analysed the main economic groups of the consequences of COVID-19, such as: GDP reduction; decline in industrial production; significant reduction of revenues from economic activities of air carriers and maritime transport; shopping and entertainment centres, tourism industry; reduction of household incomes with a simultaneous increase in their expenditures; increase in profits of pharmaceutical companies and the gaming, educational and other online application's industry (in particular, food and medicine delivery); declining business and investment activity and growing investor demand for less risky assets in the Ukrainian market; changing trends in retail and online trade; digitalization of business processes. The paper examines the impact of the factor of “remote” and “hybrid” format of work on the employment market (both national and global dimension). According to the results of the study, conclusions were made about the key current opportunities (projected) recovery of the national economy by sectors (areas of economic activity) in the post-covenant period, provided that new lockdowns are not introduced in autumn 2021 due to the spread of a new strain Delta. The expected recovery of the national economy is projected to be gradual and slow due to significant economic, political and epidemiological risks (so far small volumes of vaccination and the risk of a new wave of pandemic). Given the high uncertainty of global economic and security trends, small and weak economies should develop short-term national recovery strategies, focusing primarily on their own financial resources and economic opportunities, providing financial and legislative support to national companies and the domestic market.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Algeria Algeria
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
99
United States United States
1

Downloads

Kenya Kenya
1
Ukraine Ukraine
91
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Sabadash_economic_downturn.pdf 816,65 kB Adobe PDF 93

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.