Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85872
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Економічні підходи до ведення онлайн бізнесу на прикладі дизайн агенції
Authors Рева, А О
Keywords бізнес-модель
бизнес-модель
business model
стартап
startup
планування
планирование
planning
конкурентоздатність
конкурентоспособность
competitiveness
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85872
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Рева А. О. Економічні підходи до ведення онлайн бізнесу на прикладі дизайн агенції : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 051 - економіка / наук. кер. Б. Л. Ковальов. Суми : Сумський державний університет, 2021. 54 с.
Abstract Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню економічних підходів ведення онлайн бізнесу на прикладі дизайн агенції. Метою дослідження: визначити ступінь доцільності використання досвіду успішних західних компаній в якості моделей бізнесу на українському ринку в онлайн-середовищі. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні положення економічної теорії, маркетингу, сучасні концепції маркетингових комунікацій. Для вирішення завдань дослідження були використані наступні методи: логікоаналітичний, порівняльний, економікостатистичний, системно-структурний, абстрактно-логічний аналізи. Об’єкт дослідження – бізнес-моделі стартапів в онлайн-середовищі. Предметом дослідження є компоненти українських бізнес-моделей у сфері електронної комерції, ступінь їх схожості з компонентами успішних моделей на розвинених ринках. У Вступі обґрунтовано актуальність тематики кваліфікаційного дослідження. У 1-му розділі роботи «Теоретичні основи просування бізнесу в онлайн-середовищі» присвячено дослідженню теоретичних основ просування бізнесу в онлайн-середовищі. Розглянуто характеристику сучасних технологій просування продукції в мережі Інтернет. У 2-му розділі роботи «Методика розробки бізнес-моделі. Порiвняння Business Model Canvas i Canvas» на основі проведеного критичного аналізу, виявлено відмінні риси стартапів в середовищах онлайн і офлайн, дослiджений стратегічний підхід до бізнесу. У 3-му розділі роботи «Розробка бізнес-моделі онлайн дизайн агентства» приведено загальну характеристику діяльності підприємства, розроблено бізнес-модель компанії в онлайн-середовищі. Інформаційною базою є узагальнені автором законодавчі та нормативні акти, які регламентують комунікаційну діяльність підприємств, наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, статистична інформація, первинна документація промислових підприємств. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблені пропозиції можна рекомендувати до реалізації компаніям.
-
The graduation work is devoted to the study of the economic approaches to online business on the example of a design agency. The senior thesis analyzes the degree of expediency of using the experience of successful Western companies as a business model in the Ukrainian market in the Internet environment. The following scientific methods of research were used: dialectical method of scientific knowledge, systematic approach, fundamental provisions of economic theory, marketing, modern concepts of marketing communications. The object of research is business models of startups in the online environment. The subject of research – components of Ukrainian business models in the field of e-commerce, the degree of their similarity with the components of successful models in developed markets. The Introduction substantiates the relevance of the subject of qualification research. Part 1 “Theoretical foundations of business promotion in the online environment” is devoted to the study of the theoretical foundations of business promotion in the online environment. The characteristic of modern technologies of product promotion on the Internet is considered. The 2nd part of the work “Methods of developing a business model. Comparison of Business Model Canvas and Canvas” is based on the basis of the conducted critical analysis, distinctive features of startups in online and offline environments are revealed, the strategic approach to business is investigated. Section 3 of the work “Development of an online design agency business model” the general characteristics of the enterprise's activity are given, the business model of the company in the online environment is developed. The information base of the study were generalized by the author of the laws and regulations governing the communication activities of enterprises, scientific works of domestic and foreign authors, statistical information, primary documentation of industrial enterprises. The practical significance of the work is that the developed proposals can be recommended for implementation by companies.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Finland Finland
982887
Germany Germany
165905081
Greece Greece
1
Ireland Ireland
19376909
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
1747011729
United Kingdom United Kingdom
575410221
United States United States
87367606
Unknown Country Unknown Country
1747011725

Downloads

Australia Australia
1
Bulgaria Bulgaria
140414
Canada Canada
140404
China China
1
Czechia Czechia
45634028
Finland Finland
45634027
France France
3978337
Germany Germany
230978479
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
70195
Ireland Ireland
1
Italy Italy
165905080
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
575410230
Panama Panama
1
Poland Poland
126636343
Romania Romania
70214
Russia Russia
1747011719
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
48098870
United Kingdom United Kingdom
48098871
United States United States
165905082
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Reva_bak_rob.pdf 2,12 MB Adobe PDF -1091254992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.