Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86452
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження крос-культурних відмінностей як одного з факторів впливу на ведення міжнародного бізнесу
Other Titles Study of cross-cultural differences as one of the factors of influence on doing international business
Authors Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Кіріл’єва, А.В.
Тулякова, А.О.
Татарченко, Ю.М.
Keywords міжнародний бізнес
крос-культурні особливості
культура
комунікації
ефективний бізнес
структурні зміни
international business
cross-cultural features
culture
communications
effective business
structural changes
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86452
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Петрушенко, Ю. М., Кіріл’єва, А. В., Тулякова, А. О., Татарченко, Ю. М. Дослідження крос-культурних відмінностей як одного з факторів впливу на ведення міжнародного бізнесу // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. № 4. С. 116−121. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-14
Abstract У статті визначено, що сучасне внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування успішної та довгострокової міжнародної діяльності зазнає постійних змін. Для того аби забезпечити ефективність економічної діяльності необхідно формувати та застосовувати модернізовані методи ведення бізнесу. Значна кількість чинників впливу на діяльність компаній на світовій арені зумовлює інтерес до їх вивчення та структурування. Доведено, що ключовими рушійними силами впливу глобалізації на міжнародний бізнес в умовах гіперконкуренції є зниження бар’єрів, зростання міжкордонної торгівлі та інвестицій, зростання масштабів виробництва глобального продукту для глобального споживача, використання Інтернет- та інформаційних технологій, роль швидкозростаючих економік на світовому ринку, впровадження глобальних систем якості та стандартів продукції. Слід зазначити, що міжнародна підприємницька діяльність зорієнтована на впровадження конкретних заходів щодо розширення ринків збуту, послуг, капіталу, робочої сили, пошук нових джерел виробничих і фінансових ресурсів, здійснення диверсифікації господарської діяльності тощо. Досліджено фактори, що впливають на ефективність бізнесу. Авторами було виокремлено, найважливіші фактори впливу на міжнародний бізнес та розглянуто їх у розрізі трьох груп: внутрішні, мікроекономічні та макроекономічні фактори. Саме такий спосіб структуризації факторів впливу дозволить максимально ефективно з’ясувати їх позитивний ефект та можливі ризики. Визначено ступінь впливу кожної групи факторів. У рамках цієї наукової роботи акцент зроблено на характеристиках комунікативних культурних відмінностях та їх впливу на міжнародний бізнес. Проблема міжкультурної взаємодії стала одним із ключових напрямків дослідження ефективності міжнародних відносин. Виявлено роль міжкультурних функцій у глобальній бізнес-мережі. Успіх компанії на зовнішньому ринку залежить головним чином від того, наскільки добре налагоджена професійна комунікація з іноземним бізнес-партнером і наскільки добре він знає деталі місцевої культури для ефективних і професійних переговорів.
The article determines that the modern internal and external environment of successful and long-term international activities is undergoing constant change. In order to ensure the efficiency of economic activity, it is necessary to form and apply modernized methods of doing business. A significant number of factors influencing the activities of companies on the world stage determines the interest in their study and structuring. It is proved that the key drivers of the impact of globalization on international business in hypercompetition are lowering barriers, increasing cross-border trade and investment, increasing global product production for global consumers, use of Internet and information technologies, the role of emerging economies in the world market. global quality systems and product standards. It should be noted that international business is focused on the implementation of specific measures to expand markets, services, capital, labor, search for new sources of production and financial resources, diversification of economic activities and more. Factors influencing business efficiency are investigated. The authors have identified the most important factors influencing international business and considered them in terms of three groups: domestic, microeconomic and macroeconomic factors. This is the way to structure the factors of influence will allow you to most effectively determine their positive effect and possible risks. The degree of influence of each group of factors is determined. In the framework of this research, the emphasis is on the characteristics of communicative cultural differences and their impact on international business. The problem of intercultural interaction has become one of the key areas of research on the effectiveness of international relations. The role of intercultural functions in the global business network is revealed. The company's success in the foreign market depends mainly on how well established professional communication with a foreign business partner and how well he knows the details of local culture for effective and professional negotiations.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
305
Finland Finland
96
Ukraine Ukraine
907
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
302
Unknown Country Unknown Country
100

Downloads

China China
1
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Petrushenko_international_business.pdf 452,65 kB Adobe PDF 107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.