Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86804
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Assessment of Effectiveness of Modernization of Transport Enterprises in the Context of Analysis of Innovation Determinant
Other Titles Оцінювання ефективності модернізації транспортних компаній у контексті аналізу інноваційних детермінант
Authors Reshetnikova, I.
Smerichevskyi, S.
Vovk, O.
Astakhov, K.
ORCID
Keywords інноваційна детермінанта
транспортні підприємства
транспортна сфера
ефективність модернізації
економічна оцінка
маркетингові дослідження
інноваційність змін
нтелектуалізованість модернізації
якість модернізації
безпековість модернізаційних змін
інтегрованість модернізаційних змін
економічний розвиток
innovation determinant
transport enterprises
transport sphere
modernization effectiveness
economic evaluation
marketing research
innovation of changes
intellectualization of modernization
quality of modernization
safety of modernization changes
integration of modernization changes
economic development
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86804
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Reshetnikova, I., Smerichevskyi, S., Vovk, O., & Astakhov, K. (2021). Assessment of Effectiveness of Modernization of Transport Enterprises in the Context of Analysis of Innovation Determinant. Marketing and Management of Innovations, 4, 237-252. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.4-19
Abstract Стаття присвячена узагальненню аргументів та наукових результатів у дискусії щодо аналізу й обґрунтованості оціночного інструментарію ефективності модернізації підприємств у межах теорії інноваційного розвитку економічних систем. Основною метою проведеного дослідження є формалізація впливу інноваційної детермінанти на результативність модернізації транспортних підприємств та побудова економічного інструментарію оцінювання ефективності модернізації. Систематизація наукових джерел та сучасних підходів до дослідження інноваційних процесів і їх проявів у економіці, специфіки модернізації транспортних підприємств засвідчили, що проблематика аналізу ефективності потребує удосконалення в напрямах вартісної та якісної оцінки і врахування процесів капіталізації та акумулювання модернізаційного потенціалу, інноваційності змін, інтелектуалізації, цифровізації, інтегрованості змін, якості й безпеки транспортних послуг. Актуальність вирішення зазначеного наукового завдання полягає не лише у оцінюванні ефективності проведеної модернізації, а й дозволяє проектувати стратегічні напрями перспективного інноваційного зростання. Дослідження ефективності модернізації транспортних підприємств в контексті аналізу інноваційної детермінанти здійснено у наступній логічній послідовності: формалізовано умови та обмеження в інструментарії оцінювання ефективності модернізації, далі побудовано математичну формулу та розкрито її складові, потім автори описали кожен елемент формули в критерії ефективності модернізації та провели математичне узгодження і встановлення вагомості окремих показників, в подальшому розкрито послідовність оцінювання та проведено аналіз стану функціонування підприємств транспортної сфери для наступної імплементації запропонованого критерію ефективності модернізації. Методичним базисом проведеного наукового дослідження стали методи визначення капіталізованого гудвілу, вартісного оцінювання потенціалу, структурного та часового аналізу інноваційних процесів; співставності еталонних та фактичних параметрів, а також методику визначення середньозваженої арифметичної величини; інструментарій аналізу конкордації, а також середньоквадратичного відхилення; бенчмакетингові дослідження галузевих трендів та фінансово-економічного аналізу стану підприємств транспортної сфери. Об’єктами дослідження стали українські підприємства залізничного, водного, авіаційного та автомобільного транспорту, що дозволило комплексно проаналізувати ефективність модернізації у транспортній сфері. В статті представлено результати емпіричного аналізу імплементації запропонованого інструментарію оцінювання ефективності модернізації підприємств транспортної сфери, що засвідчив його практичну доцільність та відповідність поставленим завданням. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить детермінізм інноваційного розвитку у модернізаційних процесах застосовані на підприємствах транспортної сфери. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними при обґрунтуванні стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку підприємств транспортної сфери оскільки дозволяють виявити проблематичні сектори в управлінні модернізаційним процесом, а також напрями посилення управлінського впливу на окремі процеси інтелектуалізації, цифровізації, інтегрованості, забезпечення якості та безпеки при плануванні модернізаційних змін і реалізації модернізаційного потенціалу.
The article is devoted to the generalization of arguments and scientific results in the discussion on the analysis and validity of assessment tools for the effectiveness of modernization of enterprises within the theory of innovative development of economic systems. The main purpose of the study is to formalize the impact of innovation determinant on the effectiveness of modernization of transport enterprises and the construction of economic tools for assessing the effectiveness of modernization. Systematization of scientific sources and modern approaches to the study of innovation processes and their manifestations in the economy, the specifics of modernization of transport enterprises showed that the analysis of effectiveness needs to be improved in terms of valuation and quality assessment and consideration of capitalization and accumulation of modernization potential, innovativeness of changes, intellectualization, digitalization, integration of changes, quality and safety of transport services. The urgency of solving this scientific problem is not only to assess the effectiveness of modernization, but also allows to design strategic directions for promising innovation growth. The study of the effectiveness of modernization of transport enterprises in the context of the analysis of innovation determinant was conducted in the following logical sequence: the conditions and limitations in the tools for assessing the effectiveness of modernization are formalized, then the mathematical formula is built and its components are revealed, then the authors describe each element of the formula in the criterion of the effectiveness of modernization and conduct a mathematical agreement and establishment of the weight of individual indicators, further the sequence of assessment is revealed and the analysis of a condition of functioning of the enterprises of transport sphere for the subsequent implementation of the offered criterion of efficiency of modernization is conducted. The methodological basis of the study was the methods of determining capitalized goodwill, valuation of potential, structural and temporal analysis of innovation processes; comparability of reference and actual parameters, as well as the method of determining the weighted arithmetic mean; tools for analysis of concordance, as well as standard deviation; benchmarking studies of industry trends and financial and economic analysis of the state of transport enterprises. The objects of the study were Ukrainian enterprises of railway, water, air and road transport, which allowed to comprehensively analyze the effectiveness of modernization in the transport sphere. The article presents the results of the empirical analysis of the implementation of the proposed tools for assessing the effectiveness of modernization of transport enterprises, which proved its practical expediency and compliance with the objectives. The study empirically confirms and theoretically proves the determinism of innovative development in modernization processes used in transport enterprises. The results of the study can be useful in substantiating the strategic guidelines of innovative development of transport enterprises as they identify problematic sectors in the management of modernization process, as well as areas of strengthening management influence on individual processes of intellectualization, digitalization, integration, ensuring quality and safety when planning modernization changes and fulfillment of modernization potential.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
155402
China China
318336747
Finland Finland
53
Germany Germany
159168374
Greece Greece
1487
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1748123083
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Oman Oman
1
Philippines Philippines
1260300056
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
85
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
25105
United Kingdom United Kingdom
106912
United States United States
-925471173
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1485

Downloads

Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
Canada Canada
155403
China China
1
Germany Germany
-1734219664
Hungary Hungary
1
India India
71
Indonesia Indonesia
1
Japan Japan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Philippines Philippines
-1657644505
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
80
Ukraine Ukraine
318336747
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-925471173
Unknown Country Unknown Country
-725221628
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
1
Zambia Zambia
1

Files

File Size Format Downloads
Reshetnikova_mmi_4_2021.pdf 352,28 kB Adobe PDF -429097357

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.