Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87053
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модернізація публічного управління в сфері освіти (на прикладі Новгород-Сіверської міської територіальної громади Чернігівської області)
Authors Верченко, П.В.
Keywords територіальна громада
территориальная община
territorial community
Нова українська школа
Новая украинская школа
New Ukrainian school
індикатори управління
индикаторы управления
management indicators
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87053
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Верченко П. В. Модернізація публічного управління в сфері освіти (на прикладі Новгород-Сіверської міської територіальної громади Чернігівської області) : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 281 - публічне управління та адміністрування / наук. кер. О. І. Деміхов. Суми : Сумський державний університет, 2021. 98 с.
Abstract У роботі розглянуто одну з найважливіших проблем галузі освіти – управління та фінансування освіти в умовах реформи децентралізації на прикладі однієї з найбільших за територією громад України, успішне вирішення якої забезпечить конституційні права громадян на якісну освіту на всіх рівнях; створить умови для освіти особи упродовж життя; консолідує регіони України в одному суспільстві на підставі спільних цінностей; забезпечить високу якість освіти на основі об’єктивного моніторингу результатів освітньої діяльності і справедливої конкуренції в системі освіти, створить належний зв’язок між ринком праці та системою професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Розглянуто особливості функціонування системи освіти та управління нею в новостворених громадах, проаналізовано сучасний стан та управління освітою в Україні, державах Європи та США. Проведено систематизацію набутого цими країнами досвіду та зроблені висновки, які з підходів до реформування галузі освіти є найбільш успішними та можуть бути застосовані при реформуванні освіти в Україні. Автор приходить до висновку, що кожна країна використовувала різні підходи для якісного функціонування галузі освіти. Тому важливо врахувати всі ризики та недоліки, які були в цих країнах. Проаналізовано поточний стан функціонування галузі освіти Новгород-Сіверської міської територіальної громади Чернігівської області. У роботі висвітлені основні питання та проблеми галузі, що потребують якнайшвидшого вирішення для її якісного і ефективного функціонування. На думку автора основними питаннями є: - оптимізація та створення ефективної освітньої мережі; - забезпечення виконання нових стандартів і підходів до харчування; - дотримання вимог пожежної, санітарної та екологічної безпеки; - утримання майнових комплексів закладів освіти комунальної власності; - створення комунального ліцею на території громади, для забезпечення повної загальної середньої освіти (10-12 класи) з 01 вересня 2024 року; - постійне оновлення та утримання в належному стані парку шкільних автобусів, харчоблоків та приміщень закладів освіти; - забезпечення виконання Нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти.
В работе рассмотрена одна из важнейших проблем отрасли образования – управление и финансирование образования в условиях реформы децентрализации на примере одной из крупнейших по территории общин Украины, успешное решение которой обеспечит конституционные права граждан на качественное образование на всех уровнях; создаст условия для образования личности в течение жизни; консолидирует регионы Украины в одном обществе на основании общих ценностей; обеспечит высокое качество образования на основе объективного мониторинга результатов образовательной деятельности и справедливой конкуренции в системе образования, создаст надлежащую связь между рынком труда и системой профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Рассмотрены особенности функционирования системы образования и управления ею во вновь общинах, проанализированы современное состояние и управление образованием в Украине, государствах Европы и США. Проведена систематизация приобретенного этими странами опыта и сделаны выводы, какие из подходов к реформированию отрасли образования наиболее успешны и могут быть применены при реформировании образования в Украине. Автор приходит к выводу, что каждая страна использовала разные подходы для качественного функционирования отрасли образования. Поэтому важно учесть все риски и недостатки, которые были в этих странах. Проанализировано текущее состояние функционирования отрасли образования Новгород-Северской городской территориальной громады Черниговской области. В работе отражены основные вопросы и проблемы отрасли, требующие скорейшего решения для ее качественного и эффективного функционирования. По мнению автора основными вопросами являются: - оптимизация и создание эффективной образовательной сети; - обеспечение выполнения новых стандартов и подходов к питанию; - соблюдение требований пожарной, санитарной и экологической безопасности; - содержание имущественных комплексов учебных заведений коммунальной собственности; - создание коммунального лицея на территории общины для обеспечения полного общего среднего образования (10-12 классы) с 01 сентября 2024 года; - постоянное обновление и содержание в надлежащем состоянии парка школьных автобусов, пищеблоков и помещений учебных заведений; - обеспечение выполнения Нового Государственного стандарта базового общего среднего образования.
The paper considers one of the most important problems of education - education management and financing in the context of decentralization reform on the example of one of the largest communities in Ukraine, the successful solution of which will ensure the constitutional rights of citizens to quality education at all levels; create conditions for the education of a person throughout life; consolidates the regions of Ukraine in one society on the basis of common values; ensure high quality of education based on objective monitoring of educational results and fair competition in the education system, create an appropriate link between the labor market and the system of vocational (technical) and higher education. The peculiarities of the functioning of the education system and its management in the newly created communities are considered, the current state and management of education in Ukraine, European countries and the United States are analyzed. The experience gained by these countries has been systematized and conclusions have been drawn as to which of the approaches to education reform are the most successful and can be applied to education reform in Ukraine. The author concludes that each country has used different approaches to the quality of education. Therefore, it is important to take into account all the risks and shortcomings that existed in these countries. The current state of functioning of the education sector of the Novgorod-Siversky city territorial community of the Chernihiv region is analyzed. The paper highlights the main issues and problems of the industry that need to be resolved as soon as possible for its quality and efficient operation. According to the author, the main issues are: - optimization and creation of an effective educational network; - ensuring compliance with new standards and approaches to nutrition; - compliance with fire, sanitary and environmental safety requirements; - maintenance of property complexes of communal property educational institutions; - creation of a communal lyceum on the territory of the community, to ensure full general secondary education (grades 10-12) from September 1, 2024; - constant updating and maintenance of the park of school buses, food blocks and premises of educational institutions; - ensuring the implementation of the New State Standard of Basic General Secondary Education.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Finland Finland
73
Germany Germany
1
Greece Greece
619
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
618
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
74
Unknown Country Unknown Country
1392

Downloads

France France
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
613
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Verchenko_mag_rob.pdf 1,89 MB Adobe PDF 618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.