Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87292
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The effect of Вicyclol on the state of the connective tissue components of the liver extracellular matrix in the complex therapy of non-alcoholic steatohepatitis with liver fibrosis in patients with type 2 diabetes mellitus
Other Titles Вплив біциклолу на стан сполучнотканинних компонентів позаклітинного матриксу печінки у комплексній терапії неалкогольного стеатогепатиту з фіброзом печінки у хворих на цукровий діабет типу 2
Authors Kotsіubiіchuk, Z.Ya.
Khukhlina, O.S.
Antonіv, A.A.
Roshchuk, O.I.
Mandryk, O.Ye.
Garvasіuk, O.V.
ORCID
Keywords non-alcoholic steatohepatitis
неалкогольний стеатогепатит
type 2 diabetes mellitus
цукровий діабет типу 2
diabetic kidney disease
діабетична хвороба нирок
liver steatosis
стеатоз печінки
liver fibrosis
фіброз печінки
Вicyclol
біциклол
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87292
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kotsіubiіchuk ZY, Khukhlina OS, Antonіv AA, Roshchuk OI, Mandryk OYe, Garvasіuk OV. The effect of Вicyclol on the state of the connective tissue components of the liver extracellular matrix in the complex therapy of non-alcoholic steatohepatitis with liver fibrosis in patients with type 2 diabetes mellitus.EUMJ.2021;9(4):432-440. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2021;9(4):432-440
Abstract Мета роботи: з'ясувати можливий вплив комплексу засобів мет­форміну, розувастатину та біциклолу на маркери цитолізу гепатоцитів та стадію фіброзу печінки. білкових компонентів позаклітинного матриксу печінкової тканини, які є маркерами інтенсивності фіброзування печінки та прогресування неалкогольного стеатогепатиту. Матеріали та методи. Проведено дослідження динаміки лікування 60 хворих на неалкогольний стеатогепатит з цукровим діабетом 2 типу та діабетичною хворобою нирок I–IV стадії, з яких у 48 пацієнтів діагностовано неалкогольний стеатогепатит легкого ступеня, а у 12 – неалкогольний стеатогепатит середнього ступеня тяж­кості. Коморбідність захворюванням у 100% хворих на неалкогольний стеатогепатит був цукровий діабет типу 2 середнього ступеня тяжкості, серед яких у 15 осіб цукровий діабет був у стадії компенсації, у 45 субкомпенсований. Всі хворі на неалкогольний стеатогепатит і цукровий діабет типу 2 мали коморбідність діабетичної хвороби нирок, зокрема, 21 особа з діабетичною хворобою нирок II стадії, 20 осіб з діабетичною хворобою нирок І–II стадії, 19 осіб з діабетичною хворобою нирок IV стадії. Результати. Аналіз результатів дослідження вмісту продуктів метаболізму сполучної тканини позаклітинного матриксу в крові хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету типу 2 та діабетичної хвороби нирок вказує на те, що запальний та дисметаболічний процес сприяє суттєвому дисбалансу компонентів сполучної тканини. Зокрема, встановлено активацію анаболічних колагену за зростанням у крові білковозв'язаного оксипроліну в 2,0 рази (р < 0,05), а також зниження інтенсивності процесів катаболізму колагену – за зниженням вмісту в крові вільного оксипроліну у 1,4 рази (р < 0, 05), що виникло, ймовірно, внаслідок гальмування колагенолітичної активності плазми крові (в 1,4 рази, р < 0,05). Тобто активовані процеси синтезу колагену супроводжуються гальмуванням його деградації з накопиченням позаклітинного матриксу. Нами також встановлено суттєве підвищення вмісту в крові гексазамінів у 1,5 рази (р < 0,05) та прискорена деградація вуглеводно-білкових компонентів матриксу (зі зростанням вмісту в крові фукози, не пов'язаного з білком, у 2,6 раза, (р < 0,05)). Висновки. Комбінована терапія метформіном, розувастатином у поєднанні з біциклолом у осіб з коморбідним неалкогольним стеатогепатитом, цукровим діабетом 2 типу та діабетичною хворобою нирок протягом 3 місяців дозволила усунути синдром цитолізу гепатоцитів, значно знизити вираженість фіброзу. Сполучнотканинні компоненти позаклітинного матриксу в крові при зниженні вмісту маркерів анаболізму колагену, підвищенні вмісту маркерів катаболізму колагену за рахунок підвищення загальної колагенолітичної активності плазми крові, зниженні вмісту гексазамінів та вуглеводного білка маркери.
The aim of the research was to determine the probable effect of metformin, rosuvastatin and bicyclol on markers of hepatocyte cytolysis in patients with nonalcoholic steatohepatitis and diabetes mellitus type 2 with diabetic kidney disease, the degree of hepatocyte steatosis and stage of liver fibrosis, as well as the content of extracellular protein and carbohydrate components in the blood tissues that are markers of the intensity of liver fibrosis and the progression of non-alcoholic steatohepatitis. Materials and methods. Studу of changes in the course of treatment of 60 patients with nonalcoholic steatohepatitis with type 2 diabetes mellitus and stage I–IV diabetic kidney disease was conducted, among whom 48 patients were diagnosed with mild non-alcoholic steatohepatitis and 12 – with moderate non-alcoholic steatohepatitis. A comorbid disease, i.e. type 2 diabetes mellitus of moderate severity, was registered in 100% of patients with nonalcoholic steatohepatitis: among them, 15 people had diabetes in the compensatory stage, 45 people – in the subcompensated stage. All patients with nonalcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes had comorbid diabetic kidney disease, including 21 cases of stage I–II diabetic kidney disease, 20 cases of stage III diabetic kidney disease, and 19 patients with stage IV diabetic kidney disease. Results. Analysis of the results of extracellular matrix connective tissue metabolism in the blood of patients with non-alcoholic steatohepatitis on the background of type 2 diabetes mellitus and diabetic kidney disease indicated that the inflammatory and dysmetabolic process contributed to a significant imbalance of connective tissue components. In particular, activation of anabolic collagen was shown on the basis of an increase in blood protein-bound oxyproline by 2 times (p < 0.05), as well as a decrease in the intensity of collagen catabolism – based on a decrease in blood free oxyproline by 1.4 times (p < 0.05), which probably occurred due to inhibition of collagenolytic activity of blood plasma (by 1.4 times, p < 0.05). That is, activated processes of collagen synthesis were accompanied by inhibition of its degradation and accumulation in the extracellular matrix. We also found a significant increase in the blood content of hexosamines by 1.5 times (p < 0.05) and accelerated degradation of carbohydrate-protein components of the matrix (with an increase in the content of unbound fucose by 2.6 times, (p < 0.05)). Conclusions. The combination therapy with metformin, rosuvastatin in combination with Вicyclol in individuals with comorbid nonalcoholic steatohepatitis, type 2 diabetes mellitus and diabetic kidney disease for 3 months helped to eliminate the syndrome of cytolysis of hepatocytes, a significant reduction liver fibrosis intensity due to optimization of spectrum of connective tissue components of the extracellular matrix in the blood with a decrease in the content of markers of collagen anabolism, increase in the content of markers of collagen catabolism due to increased total collagenolytic activity of blood plasma, decrease in the content of hexosamines and carbohydrate protein markers.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

China China
18622440
Egypt Egypt
1
Finland Finland
171
Germany Germany
88433
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ireland Ireland
176865
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
2458471
United Kingdom United Kingdom
1231218
United States United States
60438460
Unknown Country Unknown Country
615671
Vietnam Vietnam
306

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
France France
4909012
Germany Germany
302
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4909012
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
37244879
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kotsіubiіchuk_Вicyclol.pdf 761,96 kB Adobe PDF 47063210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.