Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87606
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovative, Economic and Marketing Determinants of Financial Security and Sustainability of Business
Other Titles Фінансова безпека та стійкість бізнесу: економічні, інноваційні та маркетингові детермінанти
Authors Taghieva, T.
Тютюник, Інна Володимирівна
Тютюнник, Инна Владимировна
Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna
Keywords фінансова безпека
маркетингові детермінанти
стабільність бізнесу
економічний розвиток
financial security
innovative development
marketing determinants
sustainability of the business
economic development
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/87606
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Taghieva, T., & Tiutiunyk, I. (2022). Innovative, Economic and Marketing Determinants of Financial Security and Sustainability of Business. Marketing and Management of Innovations, 1, 176-185. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-13
Abstract Метою статті є узагальнення основних детермінант, які впливають на рівень фінансової безпеки та фінансової стійкості бізнесу. У ході дослідження здійснено бібліометричний аналіз для визначення основних напрямів дослідження фінансової безпеки та фінансової стійкості бізнесу. Авторами проведено порівняльний аналіз тенденцій зміни кількості публікацій з означених питань. За допомогою інструментарію VOSViewer виділено основні економічні категорії, які найбільш тісно пов'язані з фінансовою безпекою та стійкістю бізнесу. У роботі обґрунтовано, що економічні, інноваційні та маркетингові детермінанти в різних комбінаціях можуть суттєво впливати на фінансову безпеку та стійкість бізнесу. На основі систематизації наявного наукового доробку, авторами запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня фінансової безпеки бізнесу. Інформаційною базою дослідження слугують дані Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У роботі висунуто гіпотезу про наявність статистично значущого впливу економічних, інноваційних та маркетингових детермінант на рівень фінансової безпеки бізнесу. Для перевірки гіпотези використано тести Діккі-Фулера та Йохансена. Достовірність отриманих результатів та характер взаємозв’язку між показниками перевірено шляхом побудови рівняння наскрізної регресії (тест Вальда), регресії з фіксованими індивідуальними ефектами (тест Бруша-Пегана) та регресії з випадковими індивідуальними ефектами (тест Хаусмана). За результатами дослідження запропоновані заходи підвищення рівня фінансової безпеки бізнесу та мінімізації негативного впливу окремих детермінант.
The article aims to summarize themain determinants that affect the business's level of financial security and financial stability. Based on the bibliometric analysis, the authors identified the main areas of research on financial security and the stability of the business. They conducted a comparative analysis of trends in the number of publications on these issues. With the help of VOSviewer tools, the main economic categories that are most closely related to financial security and sustainability of business were identified. The paper substantiates that economic, innovation, and marketing determinants in various combinations could significantly affect the financial security and sustainability of the business. Based on the systematization of existing scientific achievements, the authors proposed a methodological approach to assessing the business's financial security level. The authors hypothesized the statistically significant impact of economic, innovative, and marketing determinants on the level of financial security of the business. The information base of the study is the World Bank and the International Monetary Fund data. DickeyFuller test and Johansen test were used to test the hypothesis. The validity of the results and the nature of the relationship between the indicators were tested by constructing the equation of end-to-end regression (Wald test), regression with fixed individual effects (Brush-Pegan test), and regression with random individual effects (Hausman test). According to the study results, measures to increase the level of financial security of business and minimize the negative impact of certain determinants were proposed.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

China China
1
Finland Finland
164
Greece Greece
678
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Philippines Philippines
1
Ukraine Ukraine
6954
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4749
Vietnam Vietnam
680

Downloads

Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
4749
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6956
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Taghiyeva_mmi_1_2022.pdf 463,1 kB Adobe PDF 11712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.