Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88315
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Quality and Innovations in the Financial Reporting as a Way to Increase Attractiveness for Institutional Investors
Other Titles Якість та інновації фінансової звітності як шлях до підвищення привабливості для інституційних інвесторів
Authors Ibrahimov, Z.
Hajieva, S.
Nazarov, V.
Mazanov, A.
Baghirov, J.
ORCID
Keywords фінансова звітність
інвестиційна привабливість
якість
стандарти
інновації
моделювання
financial reporting
investment attractiveness
quality
standards
innovation
modeling
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88315
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Ibrahimov, Z., Hajieva, S., Nazarov, V., Mazanov, A., & Baghirov, J. (2022). Quality and Innovations in the Financial Reporting as a Way to Increase Attractiveness for Institutional Investors. Marketing and Management of Innovations, 2, 244-254. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-22
Abstract На сучасному етапі глобального розвитку відбувається перехід від розуміння фінансової звітності підприємств не лише як джерела відображення кількісних індикаторів розвитку компанії, а й до як репутаційного інструмента її надійності та готовності до транспарентних відносин з контрагентами. Прийняття інвестиційних рішень завжди характеризувалось пошуком балансу між прибутковістю та надійністю вкладення капіталу. Відповідно, це вимагає зростання акцентів на якості та комплексності фінансової звітності компаній, що дозволяє максимізувати обсяг наданої для потенційних інвесторів інформації. Мета статті полягає в перевірці гіпотези щодо впливу якісних характеристик фінансової звітності на привабливість компаній для інвесторів. Дослідження передбачає аналіз еволюції фінансової звітності, причин та наслідків появи інноваційних підходів до її складання, поширення національних та міжнародних стандартів. Другий етап аналізу передбачає моделювання впливу фінансової звітності та інвестиційну привабливість підприємств на рівні країни за допомогою економіко-математичного моделювання (специфіку моделі визначено шляхом тестування вхідних кількісних даних). За результатами дослідження індикаторів якості фінансової звітності узагальнюючим параметром обрано індекс cили стандартів аудиту та звітності, який оцінюється Всесвітнім економічним форумом на базі опитування лідерів бізнесу. У якості залежних змінних обрано індикатори інвестиційної привабливості країни, розраховані світовим банком. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 26 країн світу (Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Канада, Китай, Чеська Республіка, Німеччина, Іспанія, Естонія, Грузія, Гана, Греція, Угорщина, Індія, Ізраїль, Італія, Японія, Казахстан, Литва, Марокко, Мексика, Монголія, Нова Зеландія, Румунія, Туреччина, США) за 10 років. Отримані результати розрахунків є підґрунтям для та пошуку шляхів подальшого удосконалення якості розкриття фінансової та не фінансової інформації компаній для підвищення їх конкурентоспроможності на інвестиційному ринку.
At the present stage of global development there is a transition from understanding the financial statements of enterprises not only as a source of quantitative indicators of the company's development but also as a reputable tool for its reliability and readiness for transparent relations with counterparties. Investment decision-making has always been characterized by balancing profitability and reliability of capital investment. Accordingly, this requires increasing emphasis on the quality and complexity of companies' financial reporting, allowing you to maximize the amount of information provided to potential investors. The article aims to test the hypothesis about the impact of qualitative characteristics of financial reporting on the attractiveness of companies to investors. The study analyzes the evolution of financial reporting, the causes and consequences of innovative approaches to its preparation, and the dissemination of national and international standards. The second stage of the analysis involves modeling the impact of financial reporting and investment attractiveness of enterprises at the national level through economic and mathematical modeling (the specificity of the model is determined by testing the quantitative input data). According to the results of the study of financial reporting quality indicators, the general parameter is the strength of auditing and reporting standards, which the World Economic Forum assesses based on a survey of business leaders. Indicators of the country's investment attractiveness calculated by the World Bank's global statistical base were chosen as dependent variables. Calculations are performed on panel data for a sample of more than 20 countries (Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Czech Republic, Germany, Spain, Estonia, Georgia, Ghana, Greece, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Lithuania, Morocco, Mexico, Mongolia, New Zealand, Romania, Turkey, United States) over ten years. The obtained results of calculations are the basis for finding ways to improve further the quality of financial and nonfinancial disclosure of companies to increase their competitiveness in the investment market.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
China China
8677
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
104
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
1725
United Kingdom United Kingdom
789
United States United States
31290

Downloads

Azerbaijan Azerbaijan
64
Canada Canada
8681
China China
8679
Germany Germany
31290
India India
8679
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
1
Mexico Mexico
1
Peru Peru
1
Philippines Philippines
42595
Poland Poland
63
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Serbia Serbia
64
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
3417
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
42595

Files

File Size Format Downloads
Ibrahimov_mmi_2_2022.pdf 266,7 kB Adobe PDF 146139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.