Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88785
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив кріоекстракту плаценти на стан білково-ліпідного обміну в слизовій оболонці шлунка за експериментальної стрес-індукованої виразки
Other Titles The effect of placental cryoextract on the state of protein-lipid metabolism in the gastric mucosa in experimental stress-induced ulcers
Authors Кошурба, І.В.
Гладких, Ф.В.
Чиж, М.О.
ORCID
Keywords кріоконсервований екстракт плаценти
cryopreserved placenta extrac
противиразкова активність
antiulcer activity
water-immobilization stress
водно-імобілізаційний стрес
phospholipids
фосфоліпіди
total lipids
загальні ліпіди
oxidative modification of proteins
окисна модифікація білків
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88785
Publisher Сумський державний університет
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Koshurba IV, Hladkykh FV, Chyzh MO. [The effect of placental cryoextract on the state of protein-lipid metabolism in the gastric mucosa in experimental stress-induced ulcers].EUMJ.2022; 10(2 ):155-164. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2022;10(2):155-164
Abstract Вступ. Виразкова хвороба (ВХ) належить до найпоширеніших захворювань шлунково-кишкового тракту. Найбільш суттєвою у виникненні виразки вбачається стресовий чинник, оскільки він є присутнім практично у всіх випадках виникнення та загострення ВХ. Гострі стресові виразки виникають при тяжких травмах, гострих захворюваннях різних органів, шокових станах, при різкому падінні артеріального тиску, кисневій недостатності тканин організму, порушеннях функцій печінки, нирок та ін. Зважаючи на вищезазначені факти, в корекції стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка (СО) терапевтично мішенню доцільно розглядати не тільки зниження дії факторів агресії шлункового соку, а й нормалізація зрушень у білковому та вуглеводному обміні у СОШ. В цьому аспекті нашу увагу привернув вітчизняний біотехнологічний препарат кріоекстракту плаценти (КЕП), якому притаманний цілий комплекс цінних біологічних ефектів Мета – вивчити вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на стан білково-ліпідного обміну в слизовій оболонці шлунка на моделі водно-імобілізаційного стресу у щурів. Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на 28 нелінійних лабораторних щурах-самцях масою 200–220 г. Стрес-індуковану виразку шлунка моделювали в умовах водно-іммобілізаційного стресу (ВІС) у щурів за методикою Takagi K.Y. et al. Для отримання гомогенату СОШ перфузували холодним (+ 4 °С) буферним розчином та гомогенізували при 3000 об/хв (тефлон-скло). Вміст окисної модифікації білків (ОМБ) в СОШ визначали спектрофотометричним методом Дубініної Е. Е. Вміст загальних ліпідів в СОШ визначали спектрофотометрично за кольоровою реакцією з сульфофосфованіліновим реактивом. Фосфоліпіди (ФЛ) фракціонували за методом Svetashev V. I. та Vaskovsky V. E. Результати дослідження. Оцінка змін з боку білкового обміну в СОШ показала, що вміст загального білка в СОШ у щурів, яким превентивно перед ВІС вводили КЕП практично співставлявся з показниками інтактних щурів, відповідно – 50,1 ± 1,7 мкг/мг тканини та 51,1 ± 1,3 мкг/мг тканини, що вказувало на нівелювання порушень з боку білкового гомеостазу при введенні досліджуваного кріоекстракту. Дослідження змін з боку загальних ліпідів та ФЛ показали, що вміст ФЛ на тлі введення КЕП становив 26,9 ± 0,9%, що практично співставлялось із показниками інтактних тварин (30,5 ± 0,9%) та, в той же час статистично вірогідно (р < 0,001) на 7,3 % перевищувало показники тварин, яеим в аналогічному режимі вводили езомепразол. Висновки. Профілактичне п’ятиденне введення КЕП до ВІС призводить до нормалізації всіх досліджуваних показників – рівень загального білка зріс (р < 0,01) на 29,0 %, віст ОМБ зменшився (р < 0,01) на 20,6 %, вміст ФЛ у пулі загальних ліпідів зріс (р < 0,001) у 2,3 рази.
Introduction. Peptic ulcer is one of the most prevalent diseases of the gastrointestinal tract. Stress factor is considered to have the highest impact on the development of ulcers, as it is present in almost all cases of onset and exacerbation of this disease. Acute stress ulcers occur with severe injuries, acute diseases of various organs, shock, a sharp drop in blood pressure, oxygen deficiency of body tissues, liver, kidney and others. Given the above facts, in the correction of stress-induced lesions of the gastric mucosa (GM) therapeutically, the target should consider not only reducing the aggression factors of gastric juice, but also the normalization of changes in protein and carbohydrate metabolism in GM. In this aspect, our attention was drawn to the domestic biotechnological preparation of placental cryoextract (CEP), which has a range of valuable biological effects. The aim is to study the effect of cryopreserved placenta extract on the state of protein-lipid metabolism in the gastric mucosa in a model of water-immobilization stress in rats. Materials and methods of research. The studies were performed on 28 nonlinear laboratory male rats weighing 200–220 g. Stress-induced gastric ulcer was modeled under water-immobilization stress (WIS) in rats according to the method of Takagi et al. To obtain the homogenate, the GM was perfused with cold (+ 4°C) buffer solution and homogenized at 3000 rpm (teflon/glass). The content of oxidatively modificated proteins (OMP) in GM was determined by Dubinina spectrophotometric method. The content of total lipids in the GM was determined spectrophotometrically by color reaction with sulfophosphovaniline reagent. Phospholipids (PL) were fractionated by the method of Svetashev and Vaskovsky. Research results. Evaluation of changes in protein metabolism in GM showed that the level of total protein in rats, which were preventively administered CEP before WIS, was almost comparable with that of intact rats, i.e., 50.1 ± 1.7 μg/mg tissue and 51.1 ± 1.3 μg/mg of tissue, respectively, which indicated the elimination of disorders of protein homeostasis with the introduction of the studied cryoextract. Studies of changes in total lipids and PL showed that the content of PL of animals treated with CEP was 26.9 ± 0.9%, which was not significantly different from that of intact animals (30.5 ± 0.9%) and, at the same time, it was by 7.3% higher (p < 0.001) as compared with animals who were administered esomeprazole. Conclusions. Prophylactic five-day administration of CEP to WIS leads to normalization of all evaluated indices, in particular, to increase of the total protein level by 29.0% (p <0.01), decrease of oxidatively modified proteins level by 20.6% (p <0.01), and the 2.3-fold increase (p <0.001) of the level of phospholipids in the total lipids pool.
Appears in Collections: Східноукраїнський медичний журнал

Views

Argentina Argentina
1
Australia Australia
31695
China China
1
Ethiopia Ethiopia
91
Finland Finland
1
Ireland Ireland
1349
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
126769
United Kingdom United Kingdom
31692
United States United States
1128270
Unknown Country Unknown Country
31693

Downloads

Canada Canada
1
China China
1
Ethiopia Ethiopia
1
Germany Germany
5181
Ireland Ireland
1
Switzerland Switzerland
1128270
Ukraine Ukraine
235099
United States United States
1128270
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Koshurba_cryopreserved_placenta_extrac.pdf 1 MB Adobe PDF 2496825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.