Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90522
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Academic Publishing: Research Leadership in the Context of Digitalization and Globalization of the Business Environment
Authors Stavrova, E.
Keywords академічне видавництво та розповсюдження
академическое издательство и распространение
academic publishing and distribution
цифрова видавнича екосистема
цифровая издательская экосистема
digital publishing ecosystem
рейтинг університету
рейтинг университета
university rating
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90522
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Stavrova, E. (2022). Academic Publishing: Research Leadership in the Context of Digitalization and Globalization of the Business Environment. Business Ethics and Leadership, 6(4), 92-99. https://doi.org/10.21272/bel.6(4).92-99.2022
Abstract Метою цього дослідження є відтворення нової ролі, яку виконують академічні видавництва в умовах цифрової трансформації та зростання кількості та обсягів наукових видань в умовах олігополістичної конкуренції, структурування екосистеми академічних видавництв як можливості побудувати мережу взаємопересічних інтересів. Обраний підхід аналізує динамічне середовище, в якому функціонують академічні видавництва під впливом наступних криз і змін у бізнес-моделі накопичення та поширення наукових знань. Зважаючи на особливу роль академічної публікації та розповсюдження, вона відіграє ключову роль в обміні науковими знаннями, розширюючи можливості доступу та використання вже створеної та розповсюдженої наукової продукції для підвищення конкурентоспроможності академічних установ. Академічна публікація та поширення знань стикаються з необхідністю цифрової трансформації та редизайну системи доступу. Тільки в такому випадку вона реалізує свої практичні цілі щодо створення доданої вартості та повернення ресурсів, вкладених у систему. Ця зміна ролі академічного видання робить його актуальним. Він посилює свій внесок в обмеження можливостей зловживання авторським правом авторів на результати їх наукових досліджень. Академічна публікація та розповсюдження утворюють мінливу та відносно нову сферу, яка в поточних ринкових умовах має на меті задовольнити інтереси університетів, дослідників та кінцевих користувачів у доступі до наукових знань. Основні виклики, з якими стикається академічне видавництво, включають: забезпечення відкритого доступу до наукової інформації; захист інтелектуальної власності; реалізація економічної ефективності на основі вкладених ресурсів і підвищення конкурентоспроможності. Зрештою, академічні видавництва є суб’єктами господарювання, які використовують різні джерела фінансування, а отже різною мірою усвідомлюють ефект свого покращеного позиціонування на ринку. Таким чином ця галузь сприяє популяризації наукових знань і захисту авторських прав для дослідників, можливості порівнянь і нових пошуків, а для інвесторів у видавничий бізнес − отримати реальну віддачу від вкладених ресурсів. Завдання цього дослідження полягає в тому, щоб по-новому поглянути на бізнес академічного видавництва та розповсюдження як соціально значущої екосистеми, яка підпорядкована основним економічним законам, і її ролі в обміні науковими знаннями для підвищення добробуту суспільства.
The aim of the present study is to recreate the new role that academic publishing houses perform in the conditions of digital transformation and the growing number and volume of scientific publications in the conditions of oligopolistic competition, of structuring the ecosystem of academic publishing as an opportunity to build a network of mutually intersecting interests. The chosen approach analyzes the dynamic environment in which academic publishing houses function under the influence of subsequent crises and changes in the business model of accumulation and dissemination of scientific knowledge. Bearing in mind the special role of academic publication and distribution, it has a key role in the exchange of scientific knowledge, expanding the possibilities of access and use of already created and distributed scientific production to increase academic institutions’ competitiveness. Academic publishing and knowledge dissemination are facing the need for digital transformation and redesign of the access system. Only in such a case will it realize its practical goals of creating added value and return on the resources invested in the system. This change in the role of academic publishing makes it relevant. It strengthens its contribution to limiting the opportunities for abuse of authors’ copyright on the results of their scientific research. Academic publishing and distribution form a changing and relatively new field that, in the current market conditions, is tasked with satisfying the interests of universities, researchers and end-users for access to scientific knowledge. The main challenges faced by academic publishing include: the provision of open access to scientific information; the protection of intellectual property; the realization of economic efficiency based on invested resources and increased competitiveness. In the end, academic publishing houses are economic agents, using various funding sources, and hence realize to varying degrees the effect of their improved market positioning. In this way, this industry contributes to the promotion of scientific knowledge and copyright protection for researchers, the possibility of comparisons and new searches, and for investors in the publishing business − to receive a real return for the resources invested. The present study is tasked with giving a new perspective to the business of academic publishing and distribution as a socially significant ecosystem subject to basic economic laws and its role in sharing scientific knowledge to improve the welfare of society.
Appears in Collections: Business Ethics and Leadership (BEL)

Views

France France
180
India India
1
Ireland Ireland
44
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
5
United Kingdom United Kingdom
782
United States United States
526
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Canada Canada
1
China China
784
France France
181
Germany Germany
1
Mexico Mexico
1
Nigeria Nigeria
1
South Africa South Africa
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
276
United Kingdom United Kingdom
12
United States United States
780
Venezuela Venezuela
1

Files

File Size Format Downloads
Stavrova_bel_4_2022.pdf 434,19 kB Adobe PDF 2040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.