Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90534
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Analysis of changes in the world economy caused by the Russian-Ukrainian war
Other Titles Аналіз змін у світовій економіці, викликаних російсько-українською війною
Authors Shcherbachenko, Viktoriia Oleksiivna  
Teslyk, A.V.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4570-3389
Keywords російсько-українська війна
міжнародні відносини
світова економіка
продовольча безпека
інфляція
Russian-Ukrainian war
international relations
world economy
food security
inflation
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90534
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Shcherbachenko, V., & Teslyk, A. (2022). ANALYSIS OF CHANGES IN THE WORLD ECONOMY CAUSED BY THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR. Mechanism of an Economic Regulation, (3-4(97-98), 65-70. https://doi.org/10.32782/mer.2022.97-98.06
Abstract Російське вторгнення в Україну спричинило низку негативних наслідків як для України, так і світового господарства загалом. Серед них – значна гуманітарна катастрофа, зростання еміграції, зубожіння населення, а також наростання гло-бальної продовольчої кризи. Метою статті є аналіз впливу російсько-української війни на світову економіку та окреслення змін, що відбулися внаслідок збройної агресії у системі міжнародних економічних відносин. Для досягнення поставленої мети автори провели ґрунтовний аналіз актуальних наукових публікацій та статистичних даних щодо прогнозу рівня інфляції через російсько-українську війну у 2022 та 2023 рр. за глобальними регіонами; надходження світового продовольства з Укра-їни та Росії у довоєнний період; порівняли індекси цін на продукти харчування за 2020–2022 рр. Визначено, що глобальні ціни на продовольство зросли ще до повномасштабного вторгнення в Україну завдяки впливу пандемії COVID-19 на ланцюги поставок, проте російська агресія спричинила зростання цін до максимуму за останні роки. Хоч вартісний аспект ста-білізується, існує загроза посиленню кризи через дію санкції проти Росії, подальше руйнування інфраструктури в Україні, порівняно меншу пропускну здатність зернового коридору, невизначеність українських фермерів щодо подальшої діяльності та непридатних для вирощення культур земель через російське вторгнення. Визначено найбільш залежні країни від імпорту пшениці з України, серед яких країни Африки, Молдова, Пакистан, Ізраїль та ін. Крім прямого впливу на сільськогосподарське виробництво та експорт, війна впливає на торгівлю добривами та корисними копалинами (нафта, газ). Крім того, виникає необхідність у побудові нових логістичних ланцюгів через закриття повітряного простору та блокування портів. Наступна негативна тенденція у світовій економіці, спричинена російсько-українською війною, – коливання цін на енергоносії є одним із ключових факторів змін у світовій економіці, зокрема через те, що експорт енергетичних товарів становить набагато більшу частку світової торгівлі, аніж продовольство. Вторгнення Росії в Україну та подальша міжнародна реакція у вигляді санкцій спричинили ще один негативний шок і підрив у світовій економіці з безпосередніми наслідками для прямих іноземних інвестицій та інших потоків капіталу. Досліджено тенденції у галузі світового туризму, який зазнав значних збитків через пандемію у 2020 році, а також після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
The Russian invasion of Ukraine caused a number of negative consequences for both Ukraine and the world economy in general. Among them is a significant humanitarian catastrophe, the growth of emigration, the impoverishment of the population, as well as the growth of the global food crisis. The purpose of the article is to analyze the impact of the Russian-Ukrainian war on the world economy and outline the changes that occurred as a result of armed aggression in the system of international economic relations. To achieve the goal, the authors conducted a thorough analysis of current scientific publications and statistical data on the forecast of the level of inflation due to the Russian-Ukrainian war in 2022 and 2023 by global regions; the arrival of world food from Ukraine and Russia in the pre-war period; compared food price indices for 2020–2022. It was determined that global food prices had risen even before the full-scale invasion of Ukraine due to the impact of the COVID-19 pandemic on supply chains, but Russian aggression caused prices to rise to their highest levels in recent years. Although the value aspect is stabilizing, there is a threat of an intensification of the crisis due to the effect of sanctions against Russia, further destruction of infrastructure in Ukraine, relatively lower capacity of the grain corridor, uncertainty of Ukrainian farmers regarding further activities and lands unsuitable for growing crops due to the Russian invasion. The countries most dependent on wheat imports from Ukraine were identified, including African countries, Moldova, Pakistan, Israel, and others. In addition to the direct impact on agricultural production and exports, the war affects the trade in fertilizers and minerals (oil, gas). In addition, there is a need to build new logistics chains due to the closure of airspace and blocking of ports. The next negative trend in the world economy, caused by the Russian-Ukrainian war - fluctuations in energy prices is one of the key factors of changes in the world economy, in particular due to the fact that the export of energy goods makes up a much larger share of world trade than food. Russia's invasion of Ukraine and the subsequent international response in the form of sanctions have caused another negative shock and disruption to the global economy, with immediate consequences for foreign direct investment (FDI) and other capital flows. The trends in the field of world tourism, which suffered significant losses due to the pandemic in 2020, as well as after the full-scale invasion of Ukraine by Russia on February 24, 2022, are studied.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Algeria Algeria
1
Armenia Armenia
1
Australia Australia
400471875
Austria Austria
24516998
Azerbaijan Azerbaijan
1
Bangladesh Bangladesh
-51166071
Belgium Belgium
1
Botswana Botswana
1
Canada Canada
-62800068
China China
1186461171
Egypt Egypt
1491540066
Ethiopia Ethiopia
1
Finland Finland
1307850944
France France
1
Georgia Georgia
1
Germany Germany
-125600157
Ghana Ghana
800088
Greece Greece
1
Guyana Guyana
1
Hungary Hungary
1429508477
India India
1888797210
Indonesia Indonesia
1491540060
Iran Iran
-1412617242
Ireland Ireland
-51166101
Italy Italy
2292978
Kazakhstan Kazakhstan
1
Libya Libya
-51166074
Lithuania Lithuania
-51166097
Malaysia Malaysia
1065071400
Nigeria Nigeria
1307850940
Pakistan Pakistan
469596291
Philippines Philippines
-51166048
Poland Poland
1
Portugal Portugal
1469732813
Romania Romania
2693
Russia Russia
-5339066
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
2085610844
Spain Spain
1
Taiwan Taiwan
-681795761
Tanzania Tanzania
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1
Tunisia Tunisia
1307850937
Turkey Turkey
243341603
Ukraine Ukraine
1762414247
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-1593478422
United States United States
-890204566
Unknown Country Unknown Country
-1508243172
Vietnam Vietnam
1307850936

Downloads

Algeria Algeria
1
Bangladesh Bangladesh
1
Belgium Belgium
1
Botswana Botswana
1
Canada Canada
1
China China
1186461172
Egypt Egypt
1888797224
Ethiopia Ethiopia
1
Finland Finland
1307850945
France France
1
Georgia Georgia
1
Germany Germany
1307850946
Ghana Ghana
92
Greece Greece
1
Hungary Hungary
37854055
India India
1186461173
Indonesia Indonesia
1
Iraq Iraq
1307850927
Libya Libya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
-890204567
Nigeria Nigeria
1307850941
Pakistan Pakistan
180320385
Philippines Philippines
-51166049
Romania Romania
-321498026
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Spain Spain
1
Sweden Sweden
70297713
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
-276406500
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-321498027
United States United States
1328096993
Unknown Country Unknown Country
-1508243171
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Shcherbachenko_mer_3_4_2022.pdf 455,97 kB Adobe PDF -849258349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.