Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91593
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Рольові ігри на заняттях з іноземної мови
Other Titles Role-playing games in foreign language classes
Authors Brovkina, Oksana Volodymyrivna  
Турчин, К.В.
Keywords рольова гра
ролевая игра
role-playing game
комунікація
коммуникация
communication
навчання
обучение
education
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91593
Publisher Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
License In Copyright
Citation Бровкіна О. В., Турчин К. В. Рольові ігри на заняттях з іноземної мови // Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 61, Том 1. С. 202-207. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-1-33
Abstract У статті йдеться про рольові ігри як ефективний метод вивчення іноземної мови, також розглядаються переваги та функції цих ігор, їх ефективність на уроках іноземної мови. В ході дослідження з’ясувалося, що рольові ігри є корисними для студентів та школярів в розвитку їхніх комунікативних навичок, підвищенні мотивації до вивчення мови та розвитку їхньої уваги та уяви. Проведений аналіз практичних прикладів використання рольових ігор на уроках іноземної мови показує, що вони допомагають учням у засвоєнні нового матеріалу та розвитку їхньої мовленнєвої компетенції. Рольова гра – методичний прийом, що належить до групи активних способів навчання практичного володіння іноземною мовою. Рольова гра являє собою умовне відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови реального спілкування. Ефективність навчання тут зумовлена насамперед вибухом мотивації, підвищенням інтересу до предмета. Вона ефективна як на молодшому етапі навчання, так і на середньому та старшому. Рольова гра мотивує мовленнєву діяльність, оскільки учні опиняються в ситуації, коли актуалізується потреба щось сказати, запитати, з’ясувати, довести, чимось поділитися зі співрозмовником. Рольова гра вважається одним із найефективніших прийомів реалізації комунікативного принципу в процесі навчання іноземної мови. Рольова гра є мотивувальним фактором, оскільки містить у собі елемент гри та непередбачуваність розв’язки. Більш того, учні усвідомлюють можливість застосування ситуації, відтворюваної в рольовій грі, у реальному житті, що не може дати механічне тренування у вживанні лексичних одиниць і граматичних структур. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Вони сприяють розвитку таких якостей, як самостійність, ініціативність; виховання почуття колективізму. Студенти активно, захоплено працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх товаришів; викладач лише керує навчальною діяльністю.
В статье говорится о ролевых играх как эффективном методе изучения иностранного языка, также рассматриваются преимущества и функции этих игр; их эффективность на уроках иностранного языка. В ходе исследования выяснилось, что ролевые игры полезны для студентов и школьников в развитии их коммуникативных навычек, повышении мотивации к изучению языка и развитию их внимания и воображения. Проведен анализ практических примеров использования ролевых игр на уроках иностранного языка показывает, что они помогают учащимся в усвоении нового материала и развитию их речевой компетенции.
The article deals with the role-playing games as an effective method of learning a foreign language. Also it considers the advantages and functions of these games, their effectiveness in the foreign language lessons. In the course of the study, it became clear that role-playing games were useful for students and schoolchildren in their communication skills’ developing, increasing motivation to learn the language, and developing their attention and imagination. The analysis of practical examples of the use of role-playing games in foreign language lessons shows that they help students learn new material and develop their speaking competence. Role-playing is a methodological technique that belongs to the group of active methods of teaching practical foreign language skills. A role-playing game is a conditional reproduction of real practical activities of people by its participants, it creates conditions for real communication. The effectiveness of training here is determined primarily by an explosion of motivation, an increase in interest in the subject. It is effective both at the younger stage of education, as well as at the middle and senior levels. The role-playing game motivates speech activity, as students find themselves in a situation where the need to say something, ask, find out, prove, or share something with the interlocutor is actualized. Roleplaying is considered one of the most effective methods of implementing the communicative principle in the process of learning a foreign language. A role-playing game is a motivating factor because it contains an element of play and the unpredictability of the outcome. Moreover, students realize the possibility of applying the situation reproduced in the role-playing game in real life, which cannot be given by mechanical training in the use of lexical units and grammatical structures. Games have a positive effect on the formation of students’ cognitive interests, contribute to the conscious learning of a foreign language. They contribute to the development of such qualities as independence, initiative; fostering a sense of collectivism. Students work actively, enthusiastically, help each other, listen carefully to their peers; the teacher only manages the educational activity.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
2
United States United States
7

Downloads

Ukraine Ukraine
11
United States United States
9

Files

File Size Format Downloads
Brovkina_role_playing_game.pdf 482,41 kB Adobe PDF 20

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.