Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93100
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Грошово-кредитна політика як один із головних чинників забезпечення економічної стабільності країни
Authors Коломієць, П.Ю.
ORCID
Keywords монетарна політика
the monetary policy
інструменти монетарної політики
the tools of monetary policy
центральний банк
central bank
економічна криза
economic crisis
ефективність
effectiveness
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93100
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Коломієць П. Ю. Грошово-кредитна політика як один із головних чинників забезпечення економічної стабільності країни : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. Л. Л. Гриценко. Суми : Сумський державний університет, 2023. 52 с.
Abstract Розглянуто сутність грошово-кредитної політики та її значення в управлінні державою. Монетарну політику можна визначити як систему, покликану працювати на економічну стабільність держави, яка досягається за допомогою спеціальних інструментів, що допомагають центральному банку ефективно виконувати свою роботу. Цей розділ також включає в себе важливість впровадження негайних дій та коригування грошово-кредитної політики держави в момент фінансової кризи. Проаналізовано концептуальні засади монетарної політики та обговорено її основні типи, включаючи експансійну та рестрикційну політику. У розділі окреслено цілі та завдання монетарної політики, зокрема забезпечення цінової стабільності, підтримка економічного зростання та зниження рівня безробіття. Аспекти дослідження включають оцінку ефективності монетарної політики, вплив цільових орієнтирів на стабільність, а також оцінку ризиків та викликів, які можуть підірвати стабільність монетарної політики. Результати аналізу монетарної політики Національного банку України в найскладніші економічні періоди останніх років показали, які плюси і мінуси були в цій політиці, і наскільки важливим є застосування правильних інструментів для зупинення кризи та інфляції. Результати ефективності поступово покращувалися, враховуючи, що криза частіше була спричинена політичними та військовими конфліктами, ніж фінансовими проблемами. Лише з кожною наступною кризою, яку переживала Україна, НБУ вдавалося застосовувати інструменти, які дійсно зупиняли інфляцію та покращували його показники. У результаті аналізу монетарної політики України під час попередніх криз та нинішньої, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії, було визначено прогноз подальшого розвитку інфляції. Використано статистичні методи аналізу, що включають побудову регресійної моделі, оцінку коефіцієнтів регресії та інтерпретацію результатів. Результати аналізу дозволяють зрозуміти, як змінюється індекс інфляції в часі та який вплив на цей процес мають інші фактори.
The essence of the monetary policy and its importance in state governance researched. Monetary policy can be defined as a system designed to work for the economic stability of the state, which is achieved with the help of special tools that help the central bank to perform its work effectively. This section also includes the importance of implementing immediate actions and adjusting monetary policy of the state in the moment of financial crisis. The chapter analyses the conceptual framework of monetary policy and discusses its main types, including expansionary and restrictive policies. The chapter outlines the goals and objectives of monetary policy, including ensuring price stability, supporting economic growth, and reducing unemployment. Aspects of the analysis chapter include assessing the effectiveness of monetary policy, the impact of targets on stability, and the assessment of risks and challenges that could undermine the stability of monetary policy. The result of analyzing the monetary policy of the National bank of Ukraine in the most difficult economic periods of the last years showed pros and cons in this policy and how important is implementing of right tools to stop crisis and inflation. The results of effectiveness were gradually improved, given that the crisis was more often caused by political and military conflicts than by financial problems. Only with each subsequent crisis, which Ukraine had, the NBU manage to apply instruments that actually stopped inflation and improved its performance. As a result of the analysis of Ukraine's monetary policy in previous crises and the current one caused by Russia's full-scale invasion, a forecast of future inflation development was identified. Statistical methods of analysis are used, including building a regression model, estimating regression coefficients and interpreting the results. The results of the analysis allow us to understand how the inflation index changes over time and what affects other factors have on this process.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
30090
Ireland Ireland
10
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
589542
United Kingdom United Kingdom
45
United States United States
395989
Unknown Country Unknown Country
290

Downloads

Czechia Czechia
30091
France France
5812
Israel Israel
1
Ukraine Ukraine
163114
United Kingdom United Kingdom
44
United States United States
589541

Files

File Size Format Downloads
Kolomiіets_bak_rob.pdf 1,71 MB Adobe PDF 788603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.