Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93102
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз фінансового стану суб’єктів публічного сектору економіки в контексті забезпечення їх фінансової безпеки
Authors Деркач, Л.С.
Keywords суб'єкт державного сектору
public sector entity
фінансова безпека
financial security
аналіз фінансового стану
financial state analysis
фінансові показники
financial indicators
фінансова стійкість
financial stability
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93102
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Деркач Л. С. Аналіз фінансового стану суб’єктів публічного сектору економіки в контексті забезпечення їх фінансової безпеки : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. Л. Л. Гриценко. Суми : Сумський державний університет, 2023. 75 с.
Abstract У першому розділі кваліфікаційної роботи розкрито сутність фінансової безпеки на рівні організації, її роль та ключові аспекти визначення і забезпечення. Досліджено методику аналізу фінансового стану суб'єктів державного сектору з акцентом на фінансову безпеку. У другому розділі представлено практичний аналіз чотирьох організацій, таких як Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, Державний оператор енергетичного ринку, Державний машинобудівний завод та Державна установа "Держгідрографія". Аналіз охоплює період з 2018 по 2022 рік. Шляхом проведення комплексного всебічного аналізу їх фінансового стану на основі ключових показників діяльності (фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності, прибутковості та ділової активності, показників активів), визначення інтегрального рівня фінансової безпеки, оцінки дотримання "золотого" правила на основі аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки, прогнозування фінансових результатів діяльності та дослідження тенденцій зміни фінансових показників визначено напрями оптимізації фінансового стану досліджуваних суб'єктів господарювання. Крім того, запропоновано рекомендації щодо удосконалення підходів до визначення рівня фінансової безпеки та забезпечення фінансової стійкості організацій, включаючи розрахунок економічної доданої вартості та ефективне фінансове планування як одного з першочергових процесів для суб'єктів державного сектору економіки. Ці рекомендації, разом із представленими міжнародними практиками забезпечення фінансової стійкості організацій, покликані сприяти фінансовому розвитку суб'єктів державного сектору і, як наслідок, економічній стабільності України.
In the first chapter of the qualification thesis, the essence of financial security at the organizational level, its role and key aspects of determination and ensuring are revealed. The methods of analyzing the financial state of public sector entities with a focus on financial security are investigated. The second chapter presents a practical analysis of four organizations such as the Municipal Water Utility Entity, the State Energy Market Operator, the State Machine-Building Plant and the State Hydrographic Service. The analysis covers the period from 2018 to 2022. By conducting a comprehensive all-encompassing analysis of their financial condition based on key performance indicators (financial stability, solvency and liquidity, profitability and business activity, asset indicators), determining the integrated level of financial security, evaluating compliance with the "golden" rule of economics, forecasting financial results of activities and studying trends in financial indicators, the directions for optimizing the financial status of the examined economic entities are identified. Furthermore, recommendations are proposed to enhance the approach to determining the level of financial security and ensuring financial stability of the organizations, including economic value added calculating and effective financial planning as one of the paramount processes for public sector entities. These recommendations, along with the presented international practices of ensuring financial stability of organizations, are intended to contribute to the financial development of public sector entities and, as a result, to the economic stability of Ukraine.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Ireland Ireland
7
Ukraine Ukraine
52
United Kingdom United Kingdom
45
United States United States
32
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Ukraine Ukraine
51
United Kingdom United Kingdom
43
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1
Uzbekistan Uzbekistan
1

Files

File Size Format Downloads
Derkach_bak_rob.pdf 1,48 MB Adobe PDF 97

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.