Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94159
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Comparative Studies of North African Financial Markets
Authors Fatma, M.
Khadidja, Z.
ORCID
Keywords фінансові ринки
financial markets
нормативно-правова база
regulatory frameworks
ефективність ринку
market efficiency
ринки, що розвиваються
emerging markets
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94159
Publisher Academic Research and Publishing UG
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Fatma, M. & Khadidja, Z. (2023). Comparative Studies of North African Financial Markets. Financial Markets, Institutions and Risks, 7(4), 105-112. https://doi.org/10.61093/fmir.7(4).105-112.2023.
Abstract У цьому дослідженні проводиться всебічний аналіз фінансових ринків Північної Африки, досліджуються їх тонкощі, сильні та слабкі сторони, зосереджуючись на потенційних майбутніх подіях. Вивчаючи історичну еволюцію, нормативні ландшафти, учасників ринку та загальну ефективність у всіх країнах Північної Африки з 2010 по 2023 рік, дослідження використовує статистичний аналіз як методологічний підхід. Фондові ринки Північної Африки демонструють унікальні характеристики, які відрізняють їх від розвинутих ринків і ринків, що розвиваються, відзначаються недостатньою ефективністю та проблемами, пов’язаними з законодавчими, нормативними та економічними факторами. Перешкоди включають слабкий фінансовий сектор, недостатнє фінансове посередництво, низьку обізнаність інвесторів, обмежену політичну волю та слабку фінансову платоспроможність. Незважаючи на зусилля з активізації та інтеграції ринків цінних паперів, результати залишаються скромними, що вимагає фундаментальних елементів для поліпшення інвестиційного клімату. Емпіричні результати підкреслюють необхідність адаптованої економічної політики та ринкових реформ у відповідь на різноманітні показники бірж Північної Африки. Уряди в регіоні повинні визначити пріоритети оцінки та коригування політики, яка перешкоджає потоку коштів від фондових бірж до ширшої економіки. Підтримка політичної стабільності та сприяння належному управлінню є життєво важливими для залучення інвестицій і узгодження обмінів із цілями національного економічного зростання. Фондові біржі Північної Африки перебувають у вирішальному моменті, коли складна взаємодія політичної та економічної динаміки сформує їхній внесок у регіональний розвиток. Розуміючи нюанси динаміки, впроваджуючи цілеспрямовані реформи та користуючись можливостями, Північна Африка може повністю розкрити потенціал своїх фінансових ринків, сприяючи сталому та інклюзивному економічному зростанню.
This research conducts a comprehensive analysis of North African financial markets, exploring their intricacies, strengths, and weaknesses while focusing on potential future developments. Examining historical evolution, regulatory landscapes, market participants and overall performance across all North African countries from 2010 to 2023, the study utilizes statistical analyses as its methodological approach. North Africa’s stock markets exhibit unique characteristics distinguishing them from developed and emerging markets, marked by underperformance and challenges rooted in legislative, regulatory, and economic factors. Obstacles include a weak financial sector, insufficient financial intermediation, low investor awareness, limited political will, and financial solvency vulnerabilities. Despite efforts to activate and integrate securities markets, results remain modest, necessitating fundamental elements for an enhanced investment climate. Empirical findings emphasize the necessity for tailored economic policies and market reforms in response to the varied performance of North African exchanges. Governments in the region must prioritize evaluating and adjusting policies hindering the fluid flow of funds from stock exchanges to the broader economy. Upholding political stability and embracing good governance are vital for attracting investments and aligning exchanges with national economic growth objectives. North Africa’s stock exchanges stand at a pivotal juncture, where the intricate interplay of political and economic dynamics will shape their contributions to regional development. Through understanding nuanced dynamics, implementing targeted reforms, and capitalizing on opportunities, North Africa can unlock the full potential of its financial markets, fostering sustainable and inclusive economic growth.
Appears in Collections: Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR)

Views

China China
41
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
8
United States United States
94
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

China China
1
United States United States
146

Files

File Size Format Downloads
Fatma_fmir_4_2023.pdf 649,5 kB Adobe PDF 147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.