Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94981
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Contractual delegation of sovereignty in supranational entities
Authors Zavalna, Zh.V.
Starynskyi, Mykola Volodymyrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2661-5639
Keywords договір
договірний союз
Європейський Союз
повноваження
співробітництво
співтовариство
суверенітет
treaty
treaty union
European Union
powers
cooperation
sovereignty
community
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94981
Publisher Oktan Print
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Zavalna, Z. ., & Starynskyi, M. . (2021). CONTRACTUAL DELEGATION OF SOVEREIGNTY IN SUPRANATIONAL ENTITIES. Global Prosperity, 1(2), 29–36. https://doi.org/10.46489/gpj.2021-1-2-5.
Abstract У статті аналізуються договірні основи державного суверенітету як встановлені та реалізовано в Європейському Союзі. Дослідження спрямоване на вивчення договірного регулювання використовується державами-членами ЄС для створення стабільної позиції України на шляху до становлення член Європейського Союзу. Дослідження дозволило з'ясувати, що країни-члени цього не роблять передавати свої повноваження в економічній і соціальній сферах, а лише делегувати їх. Аналіз в договорів щодо заснування та функціонування Європейського Союзу доводить існування конкретних заходів організаційного та правового втручання, на які країни погоджуються при вступі договірний союз. Перерозподіл повноважень між ЄС та його членом на основі угоди держави дозволяють останнім отримати свою спеціальну правосуб'єктність щодо укладення угод між собою і в той же час зберігають повний економічний суверенітет у своїх відносинах з країнами, які не є членами ЄС. При вступі до Європейського Союзу його держави-члени добровільно та на договірній основі погоджуються на певні обмеження та заборони обов'язковість у своїй економіці. Крім того, Договір ЄС передбачає покращений захист інтересів економічного співтовариства порівняно із захистом національних інтересів держав-членів, хоча не виключено, що останні можуть бути взяті до уваги, коли адаптація національного законодавства держави-члена до законодавства ЄС.
The article analyses the agreement basis for state sovereignty as established and implemented in the European Union. The research aims to study the agreement-based regulation used by the EU Member States to create a stable position of Ukraine on its way to becoming a member of the European Union. The research allowed finding out that the member states do not transfer their powers in their economic and social fields but only delegate them. The analysis of the treaties concerning the establishment and functioning of the European Union proves the existence of specific organisational and legal intervention measures that the countries agree to when joining the treaty union. The agreement-based rearrangement of powers between the EU and its member states lets the latter obtain their special legal personalities regarding the conclusion of agreements among themselves and at the same time preserve complete economic sovereignty in their relations with the countries that are not member states of the EU. When joining the European Union, its member states voluntarily and on a negotiable basis agree to certain restrictions and prohibitions binding in their economy. Furthermore, the EC Treaty provides for the improved protection of interests for the economic community as compared with the protection of national interests of the member states though it is not excluded that the latter can be taken into consideration when adopting the national laws of a member state to the EU legislation.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
6
United States United States
29

Downloads

Ireland Ireland
1
Ukraine Ukraine
1
United States United States
9

Files

File Size Format Downloads
Zavalna_treaty_union.pdf 346,31 kB Adobe PDF 11

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.