Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95027
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care in modern conditions
Other Titles Особливості дослідження механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення права особи на охорону здоров’я в сучасних умовах
Authors Starynskyi, Mykola Volodymyrovych  
Myrhorod-Karpova, Valeriia Valeriivna  
Shlapko, Tetiana Viktorivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-2661-5639
http://orcid.org/0000-0002-9621-2117
http://orcid.org/0000-0003-1619-3831
Keywords право
law
дослідницька методологія
research methodology
механізм правового регулювання
mechanism of legal regulation
охорона здоров’я, система охорони здоров’я
health care, health care system
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95027
Publisher Львівський університет бізнесу та права
License Copyright not evaluated
Citation Starynskyi M.V., Myrhorod-Karpova V.V., Shlapko T.V. Features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care in modern conditions // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 30. С. 62–69. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5785503. https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/472/445.
Abstract Сталий розвиток будь-якої демократії залежить від багатьох факторів, основними з яких є дотримання прав людини та забезпечення права громадян на охорону здоров’я. Це пов’язано з тим, що успішно розвиваються лише ті держави, на території яких кожен відчуває себе захищеним і при необхідності має можливість реалізувати своє бажання належним чином підтримувати свій фізичний стан. Україна проголосила себе суверенною, незалежною, демократичною та правовою державою. При цьому основними цінностями на її території були визнані людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Розвиваючи ці положення, ст. 49 Конституції України закріпила право кожного громадянина на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. В статті висвітлюються особливості дослідження механізму адміністративноправового регулювання забезпечення права особи на охорону здоров’я. В сучасних умовах розвитку нашої держави особливу роль відіграють наукові дослідження, результати яких мають бути покладені в основу реформування функціонування держави взагалі та системи забезпечення охорони здоров’я зокрема. В цьому аспекті особливу роль відіграє методологія дослідження як теоретичне обґрунтування доцільності застосування відповідних підходів і способів, які використовуються для проведення теоретико-юридичного дослідження державної політики охорони здоров’я, а також дібрана на науковій основі для зазначеної мети система прийомів і способів, тобто відповідних методів. На сучасному етапі розвитку нашої держави основу методології дослідження забезпечення права особи на охорону здоров’я має складати: а) філософська і світоглядна складова розвитку суспільства; б) політико-правова основа функціонування держави, на території якої відбувалися становленні і законодавче закріплення права на охорону здоров’я; в) ієрархічність відносин та правового регулювання права на охорону здоров’я включаючи міжнародний елемент. Формування дослідницької методології на основі запропонованих складових при дослідженні механізму адміністративно-правового забезпечення права особи на охорону здоров’я дасть можливість не лише отримати об’єктивні та науково-обґрунтовані результати, а й значно підвищать дослідницький потенціал здійснюваної науковцем роботи.
The article highlights the features of the study of the mechanism of administrative and legal regulation of the human right to health care. In the current conditions of development of our state, a special role is played by scientific research, the results of which should be the basis for reforming the functioning of the state in general and the health care system in particular. In this aspect, a special role is played by research methodology as a theoretical justification for the appropriateness of appropriate approaches and methods used for theoretical and legal research of public health policy, as well as selected on a scientific basis for this purpose system of techniques and methods, i.e. appropriate methods. At the present stage of development of our state, the basis of the research methodology for ensuring the right of a person to health care should be: a) philosophical and ideological component of the development of society; b) the political and legal basis for the functioning of the state on the territory of which the formation and legislative consolidation of the right to health care took place; c) hierarchy of relations and legal regulation of the right to health care, including the international element. The formation of research methodology based on the proposed components in the study of the mechanism of administrative and legal support of the right to health care will not only provide objective and scientifically sound results, but also significantly increase the research potential of the scientist’s work.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
9
United States United States
21

Downloads

United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Starynskyi_Features.pdf 217,34 kB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.