Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49861
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комунікаційна ефективність сайту кафедри як інструменту формування її іміджу та просування в інтернеті
Other Titles Коммуникационная эффективность сайта кафедры как инструмента формирования ее имиджа и продвижения в интернете
Communicative effectiveness of the department’s website as a tool for its image formation and online promotion
Authors Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Shypulina, Yuliia Serhiivna  
Ступнікова, К.Б.
Ступникова, Е.Б.
Stupnikova, K.B.
Keywords імідж
имидж
image
позиціонування
позиционирование
positioning
ринок науково-освітніх послуг
рынок научно-образовательных услуг
research and educational services market
комунікативна ефективність
коммуникативная эффективность
the communicative efficiency
інтернет маркетинг
интернет маркетинг
online marketing
сайт кафедри
сайт кафедры
website of the department
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49861
Publisher Гельветика
License
Citation Ілляшенко С. М. Комунікаційна ефективність сайту кафедри як інструменту формування її іміджу та просування в інтернеті / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, К. Б. Ступнікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Випуск 21. Частина 2. – С. 190-193.
Abstract Викладено результати аналізу комунікативної ефективності інтернет технологій ВНЗ на прикладі сайту кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету (УІД СумДУ). Отримані результати можуть бути використані для подальшого підвищення комунікативної ефективності інструментів інтернет-маркетингу, що допоможуть ефективно управляти іміджем ВНЗ та його підрозділів у інтернет-просторі. Аналіз комунікативної ефективності сайту був проведений у такій послідовності: відвідуваність сайту та структура відвідувачів; часові характеристики відвідувань; джерела трафіку; пошукові запити; гаджети, що використовуються відвідувачами тощо.
Изложены результаты анализа коммуникативной эффективности интернет-технологий ВУЗ на примере сайта кафедры маркетинга и управления инновационной деятельностью Сумского государственного университета (УИД СумГУ). Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего повышения коммуникативной эффективности инструментов интернет-маркетинга, которые помогут эффективно управлять имиджем ВУЗ и его подразделений в интернет-пространстве. Анализ коммуникативной эффективности сайта был проведен в такой последовательности: посещаемость сайта и структура посетителей; временные характеристики посещений; источники трафика; поисковые запросы; гаджеты, используемые посетителями и тому подобное.
The article presents results of the analysis of communicative effectiveness of Internet technologies at universities on the example of the website of the Marketing and Innovation management Department of the Sumy State University (MID of SSU). The results can be applied for further improvement of communication efficiency of online marketing tools. This will assist maintenance of the image of the university and its departments in the Internet environment. Website communication effectiveness analysis was conducted in the following order: website traffic and visitor structure; temporal characteristics of visits; traffic sources; searches; gadgets used and others.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1296
Ukraine Ukraine
395
United Kingdom United Kingdom
2593
United States United States
866
Unknown Country Unknown Country
28

Downloads

Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
3
Hungary Hungary
1
Japan Japan
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
5185
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
862
Unknown Country Unknown Country
77

Files

File Size Format Downloads
Illiashenko_Shipulina_Stupnikova.pdf 621,17 kB Adobe PDF 6134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.