Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57895
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Класифікація джерел антикорупційного права України
Other Titles Classification of the Sources of Anti-corruption Law in Ukraine
Authors Pakhomov, Volodymyr Vasylovych  
Bondarenko, Olha Serhiivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-0501-524X
http://orcid.org/0000-0002-2288-1393
Keywords корупція
класифікація
джерела права
джерела антикорупційного права
міжнародні договори
коррупция
классификация
источники права
источники антикоррупционного права
международные договоры
corruption
classification
sources of law
sources of anti-corruption law
international treaties
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57895
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пахомов, В.В. Класифікація джерел антикорупційного права України [Текст] / В.В. Пахомов, О.С. Бондаренко // Правові горизонти. - 2017. - Вип. 3(16). - С. 47-53.
Abstract Стаття присвячена класифікації джерел антикорупційного права України. Автори зазначають, що корупція як згубне соціально-економічне явище притаманне всім державам без винятку. Запорукою ефективної протидії цьому явищу є розробка та належна реалізація різного роду заходів, наприклад, організаційних, економічних, наглядових, контролюючих тощо. Базисом для реалізації кожного з них, безперечно, є джерела антикорупційного права. Останнім часом, враховуючи євроінтеграційні процеси, система джерел антикорупційного права України була суттєво оновлена. Саме тому, дослідження джерел антикорупційного права є нагальним. З’ясовано, що класифікації джерел антикорупційного права України має дуалістичне значення, що представлене двома аспектами. Перший – теоретичний, який полягає у тому, що для кращого усвідомлення сутності понять, явищ, процесів, категорій їх прийнято поділяти. Другий аспект значення – це прикладний, який є основою для усунення законодавчих колізій і прогалин. Авторами запропоновано поділяти джерела антикорупційного права України за походженням на міжнародні (міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції) та внутрішні (закони України та підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти). Щодо класифікації внутрішніх джерел антикорупційного права, то їх пропонується класифікувати за двома критеріями. Перший критерій – це юридична сила нормативно- правового акта (закони, особливе місце серед яких займає Конституція України, оскільки серед конституційних норм є чимало, тих, які прямо чи опосередковано врегульовують відносини у сфері протидії корупції, і підзаконні (відомчі) нормативно-правові акти). Закони у свою чергу бувають некодифіковані та кодифіковані. Другий критерій передбачає поділ нормативно-правових актів за їх спеціалізацією на спеціалізовані та неспеціалізовані.
The article is devoted to the classification of the sources of anti-corruption law in Ukraine. The authors note that corruption is negative socio-economic phenomenon. Moreover, corruption is inherent in all societies, without exception. The key to effectively combating this phenomenon is the development and proper implementation of various measures such as organizational, economic, controlling and other. The bases for the implementation of each of them are the sources of anticorruption law. The system of sources of anti-corruption law in Ukraine has been significantly updated in connection with European integration. Therefore, the research of the sources of anticorruption law in Ukraine is urgent right now. It was found that the classification of the sources of anti-corruption law in Ukraine plays a dualistic value. There are two aspects of this value. They are theoretical aspect and practical aspect. The authors offer to classify the sources of anti-corruption law of Ukraine on the basis of the criterion of origin. According to this criterion the sources of anti-corruption law in Ukraine are international sources (international treaties of Ukraine on preventing and combating corruption) and internal sources (Ukraine laws and departmental regulations). Besides, it is proposed to classify internal sources of anti-corruption law of Ukraine on the basis of several criteria. The first criterion is a legal force of internal sources of anti-corruption law. According to this criterion the internal sources of anti-corruption law in Ukraine are laws and departmental regulations. The second criterion is a specialization of internal sources of anticorruption law. According to this criterion the internal sources of anti-corruption law in Ukraine are specialized and unspecialized.
Appears in Collections: Правові горизонти / Legal horizons

Views

China China
1
Germany Germany
862508642
Greece Greece
1
Ireland Ireland
134372864
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
113300
Norway Norway
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
43049
Ukraine Ukraine
15820687
United Kingdom United Kingdom
1348224627
United States United States
-705972313
Unknown Country Unknown Country
1721592062

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
185654334
United Kingdom United Kingdom
1348224628
United States United States
-705972313
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Pahomov_Bondarenko.pdf 1,01 MB Adobe PDF 827906680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.