Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68708
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title National brand as a marketing determinant of macroeconomic stability
Other Titles Національний бренд як маркетингова детермінанта макроекономічної стабільності
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Chyhryn, Olena Yuriivna  
Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Keywords бренд
імідж країни
конкурентоспроможність
стійкість
репутація країни
имидж страны
конкурентоспособность
устойчивость
репутация страны
brand
country image
competitiveness
sustainability
reputation of the country
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68708
Publisher Sumy State University
License
Citation Lyulyov, O., Chygryn, O., and Pimonenko, T. (2018). National Brand as a Marketing Determinant of Macroeconomic Stability. Marketing and Management of Innovations, 3, 142-152. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-12
Abstract Сучасні тенденції глобалізації та зростання конкурентоспроможності держав змушують уряди шукати нові підходи та відповідні інструменти для підвищення їх конкурентних можливостей. Дослідження пояснює, чому маркетингові фактори формування конкурентних переваг сьогодні мають нагальну важливість для формування та обґрунтування маркетингових стратегій міст та муніципалітетів, регіонів та територіальних громад, країн в цілому. Метою статті є вивчення маркетингових факторів формування конкурентних переваг країни та визначення впливу національного бренду на макроекономічну стабільність держави. В статті висунуто гіпотезу про наявність зв’язку між сприйняттям бренду країни нерезидентами та макроекономічними індикаторами результативності використання країною її бренду. Для перевірки справедливості цієї гіпотези розроблено дворівневий підхід. Рівень 1 передбачає оцінювання економічної результативності використання країною її бренду, з урахуванням здобутих країною конкурентних переваг в глобальному середовищі, орієнтований на ретроспективні оцінки на тривалому часовому горизонті, містить композитні індикатори, які є об’єктивними та кількісно вимірюваними за єдиною міжнародною методологією, базується на методології PESTLE-аналізу. Рівень 2 передбачає оцінювання ( за допомогою методу рангової кореляції Спірмена) непараметричної міри статистичної залежності між зовнішнім сприйняттям країни нерезидентами (визначається за методологією компанії FutureBrand, що базується на опитуваннях груп респондентів: зовнішніх інвесторів, туристів, урядів інших держав тощо) та економічною результативністю використання країною її бренду. Емпіричне підтвердження цієї гіпотези здійснено на двох вибірках даних. Перша база статистичної інформації охоплювала лише десять найсильніших національних брендів за рейтингом NBI з 2008 року. Розрахунки підтвердили існування лінійного взаємозв'язку між рівнем макроекономічної стабільності та силою національного бренду для Німеччини, Франції, Канади. Основу другої бази статистичної інформації склали дані рейтингу SIE в ЄС та Україні у 2010-2015 рр. За розрахунками гіпотеза дослідження підтвердилася для Швеції, Німеччини, Фінляндії, Данії, Австрії, Нідерландів, Хорватії, України.
Modern tendencies of globalization and counties’ competitiveness increasing make governments search absolutely new approaches and relevant tools to raise their competitive capacities. The research explains why marketing factors of the competitive strengths formation today have an urgent value for describing and substantiation marketing strategies of cities and municipalities, regions and territorial communities, countries as a whole. The purpose of the paper is to study the marketing factors of the country's competitive advantages and determine the influence of the national brand on the macroeconomic stability of the country. The authors checked the hypothesis of the correlation between country’s brand (which perception by the non-residents) and macroeconomic indicators of the efficiency level of brand using by the country. With purpose to check abovementioned hypothesis authors developed two level approach. At the first level the authors proposed to estimate the performance of using brand by the country which take to account countries the competitive strengths of the country in the global environment, consisted from the composite indicators which allocated by the PESTLE method and could be quantitively evaluated corresponding to the international methodology. At the second level the authors estimated (using the Spearman's rank correlation coefficient) nonparametric statistical relations between country’s brand perception by the non-residents (indicated by the FutureBrand methodology, which based on the quiz of the respondents’ group: external investors, tourists, government of others country ant etc.) and economic performance of brand using by the government. The empirical proven of the hypothesis were made by the using of two data samples. The first dataset involved the ten strongest brands according to the rating of NBI since 2008. The finding confirmed the linear correlation between level of macroeconomic stability and strongest of the national brand for Germany, France and Canada. The base for the second dataset was information from the raiting SIE in EU and Ukraine for 2010-2015 years. The hypothesis was confirmed for Sweden, Germany, Finland, Denmark, Austria, the Netherlands, Croatia, Ukraine.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Australia Australia
1
Austria Austria
1
Germany Germany
1
Portugal Portugal
1
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
926
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
45

Downloads

Botswana Botswana
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
1
Taiwan Taiwan
53
Ukraine Ukraine
927
Unknown Country Unknown Country
41
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Lyulyov_national_brand.pdf 895,8 kB Adobe PDF 1025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.