Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77891
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Функціональне навчання іншомовної лексики
Authors Грачова, Д.В.
Keywords функціональне навчання
лексична компетенція
функціональні методи
система вправ
ігровий метод навчання
початкова школа
психоемоційні особливості
комунікація
функциональное обучение
лексическая компетенция
функциональные методы
система упражнений
игровой метод обучения
начальная школа
психоэмоциональные особенности
коммуникация
functional teaching
lexical competence
functional methods
exercise system
playing method of teaching
elementary school
psycho-emotional characteristics
communication
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77891
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Грачова, Д.В. Функціональне навчання іншомовної лексики: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 035 – філологія / Д.В.Грачова; наук. керівник С.В. Баранова. – Суми : СумДУ, 2020. – 43 с.
Abstract У баклаврській роботі розглянуто питання функціонального навчання іншомовної лексики учнів початкової школи. Тема є досить актуальною у наш час у зв’язку зі зростанням ролі англійської мови в світі. Було досліджено основи лексичної компетенції як мети навчання лексики, психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку, різноманітність методів навчання, відбір лексики та система вправ для формування основ лексичної компетенції молодших школярів. З’ясовано, що початок раннього вивчення іноземної мови, зокрема лексики, містить у собі вагомі пcихологічні передумови для оволодіння оcнов комунікативної компетенції молодшими школярами, яка визначається здатністю адекватно використoвувати отримані знання: правильнo вимовляти і писати лексичні одинииці, організовувати граматично, розуміти на слух і в процeсі читaння, а також оперувати ними під час комунікації. Сутність функціонального навчання полягає в тому, щоб створити для дітей в процесі навчання іноземної мови такі умови, щоб матеріал засвоювався природньо і вони навчалися легко і з інтересом, У ході дослідження зроблено висновки, що функціональне навчання лексики є однією з передумов оволодіння іноземною мовою. Практично застосовані методи впровадження ігор, моделювання реальних комунікативних ситуацій під час уроку та розробка системи вправ, у яких існує взаємозв'язок та поступове ускладнення, прямо пропорційне рівню психічного розвитку учня, зацікавленості, а також тому виду діяльності, який домінує. Усі вправи на формування лексичних навичок повинні передбачати не окремі завдання, а систему вправ, в яких існує взаємозв'язок, а це, в свою чергу, і є основою функціонального навчання іншомовної лексики.
В бакалаврской работе исследован вопрос функционального обучения иноязычной лексики учеников начальной школы. Тема является весьма актуальной в наше время в связи с возрастанием роли английского языка в мире Были исследованы основы лексической компетенции как цели обучения лексике, психологические особенности детей младшего школьного возраста, разнообразие методов обучения, отбор лексики и система упражнений для формирования основ лексической компетенции младших школьников. Выяснено, что начало раннего изучения иностранного языка, в частности лексики, включает в себя весомые психологические предпосылки для овладения оcновами коммуникативной компетенции младшими школьниками, которая определяется способностью адекватно применять полученные знания: правильно произносить и писать лексические единицы, организовывать грамматически, понимать на слух и в процессе чтения, а также оперировать ими во время коммуникации. Суть функционального обучения состоит в том, чтобы создать для детей в процессе обучения иностранному языку такие условия, чтобы материал усваивался естественно, и они могли учиться легко и с интересом. В ходе исследования сделаны выводы, что функциональное обучение лексике является одной из предпосылок овладения иностранным языком. Практически применены методы, например, внедрение игр обучающего характера, моделирования реальных коммуникативных ситуаций во время урока и разработка системы упражнений, в которых есть взаимосвязь и постепенное усложнение, прямо пропорциональное уровню психического развития ученика, заинтересованности, а также тому виду деятельности, который доминирует. Все упражнения на формирование лексических навыков должны предусматривать не отдельные задания, а систему упражнений, в которых существует взаимосвязь, а это, в свою очередь, и является основой функционального обучения иноязычной лексики.
The bachelor paper deals with the issue of functional teaching of foreign language vocabulary of primary school students. The topic is very relevant in our time in connection with the increasing role of English in the world. The basics of lexical competence were studied, such as the goals of vocabulary learning, psychological characteristics of primary school children, a variety of teaching methods, vocabulary selection and an exercise system to form the basis for the lexical competence of primary school students. It has been found out that the beginning of an early study of a foreign language, in particular, vocabulary includes significant psychological prerequisites for mastering the basics of communicative competence by younger students. It is determined by the ability to adequately apply the knowledge gained: correctly pronounce and write lexical units, organize grammatically, understand by ear and in the reading process, as well as employ them in communication. The essence of functional teaching is to create conditions for children in the process of teaching a foreign language so that the material could be absorbed naturally, and they could learn easily and with interest. It has been concluded that functional vocabulary teaching is one of the prerequisites for mastering a foreign language. Some methods are applied, for example, the introduction of educational games, modeling of real communicative situations during the lesson and the development of an exercise system directly proportional to the level of the student’s mental development, interest, as well as the type of activity that dominates. All the exercises for the formation of lexical skills should not provide individual tasks, but a system of exercises in which there is a relationship, and this, in turn, is the basis for the functional teaching of foreign language vocabulary.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

Armenia Armenia
1
China China
1134
Germany Germany
1
Greece Greece
2273
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
8645
United Kingdom United Kingdom
20738
United States United States
20732

Downloads

Austria Austria
1
Canada Canada
1
Czechia Czechia
20718
Finland Finland
20722
France France
53539
Germany Germany
53537
Hungary Hungary
1
Japan Japan
220
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4538
Norway Norway
1142
Poland Poland
53528
Romania Romania
53528
Russia Russia
681
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
53535
United Kingdom United Kingdom
20739
United States United States
8649

Files

File Size Format Downloads
Hrachova_ Bachelous_paper.pdf 1,22 MB Adobe PDF 345082
Hrachova_vustup.pdf 27,66 kB Adobe PDF 345082
Hrachova_presentation.pdf 334,21 kB Adobe PDF 345082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.