Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78388
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Переклад як реалізація знань, умінь і навичок з іноземної мови у школі
Authors Швед, Є.В.
Keywords переклад
перевод
translation
знання
знания
knowledge
уміння
умения
skills
методика викладання
методика преподавания
teaching methods
письмовий переклад
письменный перевод
translation
іноземна мова
иностранный язык
foreign language
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78388
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Швед, Є.В. Переклад як реалізація знань, умінь і навичок з іноземної мови у школі : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра / Є.В.Швед; наук. керівник Л.В. Щигло. - Суми: СумДУ, 2020. – 23 c.
Abstract Мета: обгрунтувати значимість перекладу для формування знань, умінь і навичок з іноземної мови в школі. Теоретичне значення: узагальнення теоретичних і практичних аспектів перекладу, які сприяють реалізації знань, умінь і навичок з іноземної мови в школі. Для ефективного оволодіння іноземною мовою в школі слід застосовувати метод двостороннього перекладу. Навчити школярів правильно переводити іншомовні тексти на рідну мову - це одна з важливих завдань для вчителя. Особливою проблемою для учнів є письмовий переклад. Письмовий переклад викликає в учнів труднощі, оскільки не всі конструкції рідної мови легко передаються засобами іноземної мови. Складність перекладу полягає в тому, що потрібно підібрати правильні граматичні конструкції, слова, щоб досягти еквівалентності перекладу. Втім, як показує практика, учням на будь-якому етапі навчання складно виконувати такі завдання.
Goal: substantiate the importance of translation for the formation of knowledge, skills and abilities in a foreign language at school. Theoretical meaning: generalization of theoretical and practical aspects of translation that contribute to the implementation of knowledge, skills and abilities in a foreign language at school. To effectively master a foreign language at school, you should use the method of two-way translation. Teaching students to correctly translate foreign texts into their native language is one of the most important tasks for a teacher. The translation is a particular problem for students. Written translation causes difficulties for students because not all native language constructions are easily transmitted by means of a foreign language. The difficulty of translation is that you need to choose the correct grammatical structures, words, to achieve equivalence of translation. However, as practice shows, it is difficult for students to perform such tasks at any stage of training
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
300
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
198

Downloads

Germany Germany
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
503
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
295

Files

File Size Format Downloads
Shved_Bachelous_paper.pdf 335,95 kB Adobe PDF 801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.