Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80041
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Stakeholders of Green Competitiveness: Innovative Approaches for Creating Communicative System
Other Titles Стейкхолдери зеленої конкурентоспроможності: інноваційні підходи в створенні комунікаційних систем
Authors Chyhryn, Olena Yuriivna  
Bilan, Yurii Valentynovych  
Bilan Yurii Valentynovych, Yurii Valentynovych
Kwilinski, A.
Keywords стейкхолдер
зелена конкурентоспроможність
взаємодія
партнерство стейкхолдерів
оцінка
stakeholder
green competitiveness
interaction
stakeholder partnership
assessment
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80041
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Chygryn, O., Bilan, Y., & Kwilinski, A. (2020). Stakeholders of Green Competitiveness: Innovative Approaches for Creating Communicative System. Marketing and Management of Innovations, 3, 358-370. https://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-26
Abstract Діяльність та взаємодія стейкхолдерів розвитку та просування зеленої конкурентоспроможності підприємств є актуальними сьогодні і відіграють важливу роль для створення конкурентних переваг підприємств на ринку. Систематизація літературних джерел доводить, що економічна діяльність характеризується специфічними взаємовідносинами між широким колом зацікавлених сторін. При цьому ефективна комунікативна система може принести потенційну вигоду всім сторонам. Авторами відмічено, що у даному випадку самі стейкхолдери мають власні конкретні очікування щодо різних аспектів функціонування підприємств: організаційних, економічних, соціальних, екологічних тощо. Основною метою статті є формування передумов для побудови системи комунікації зі стейкхолдерами для просування зеленої конкурентоспроможності підприємств та оцінки зацікавленими сторонами наслідків діяльності компаній. В роботі використовуються наукові методи, засновані на логічному узагальненні та науковій абстракції для систематизації передумов формування системи комунікацій зелених конкурентних стейкхолдерів; типологзації стейкхолдерів зеленої конкурентоспроможності; формально-логічний для визначення детермінант та принципів ефективної співпраці зацікавлених сторін зеленої конкурентоспроможності. Для дослідження оцінки зацікавленими сторонами ефектів зеленої конкурентоспроможності було проведено багатовимірний аналіз масштабування та оцінено п’ять вимірів отриманих ефектів: задоволеність споживачів зеленими товарами; ефективність виробництва зелених товарів; якість зелених товарів та чисте виробництво; інституційне партнерство; вплив громади. Для масштабування відповідей в ході опитування використовувалася семибальна психометрична шкала Лікерта. Загальне опитування проводиться на основі даних п’яти країн: України, Польщі, Румунії, Словенії, Чехії та включає результати опитування 1236 стейкхолдерів. Результати оцінки показують, що у всіх групах (внутрішніх та зовнішніх) стейкхолдерів, працівники підприємств оцінюють результати екологічних стратегій як "успішні" – 22,3% та громади, з іншої групи, – 7,45%. Висновки стейкхолдерів є практично ідентичними. Таким чином, це свідчить про те, що процеси екологізації комунікацій із зацікавленими сторонами стають ширшими та залучають більше учасників. Результати дослідження створюють передумови для вдосконалення системи взаємодії зацікавлених сторін зеленої конкурентоспроможності.
The issue of stakeholder activity and collaboration for developing and promoting the green competitiveness of enterprises are nowadays relevant and play a significant role in creating competitive advantages. Systematization literary sources prove that economic activity is characterizing by specific relationships between a wide set of stakeholders, the effective communicative system can bring potential benefits to all parties and stakeholders have specific expectations regarding various aspects of the enterprises’ operation: organizational, economic, social, environmental etc. The main objective of the article is creating the preconditions for building the stakeholder communication system for promoting the green competitiveness of the company and assessing by stakeholders the results of companies’ activity. The paper used scientific methods are based on logical generalization and scientific abstraction for systematizing the prerequisites for the formation of a system of communications of green competitive stakeholders; typology of green competitiveness stakeholders; formal-logical for determining the determinants and principles of effective collaboration of stakeholders of green competitiveness. For investigating the stakeholders’ assessment of the green competitiveness effects was undertaken Multidimensional scaling analysis and were estimated five outcome dimensions: consumer satisfaction in green goods; efficiency of green goods production; green goods quality and cleaner production; institutional partnership; community impact. For scaling responses in survey research was used a seven-point psychometric Likert scale. A general questioning is provided for five countries: Ukraine, Poland, Romania, Slovenia, Czech Republic, and include the results of the survey the 1236 stakeholders. The results of the assessment showed that in all groups (internal and external) of stakeholder, the employees assessed results of the environmental strategies as "success" – 22,3% and community from another group – 7,45%. The stakeholder opinion is the same. That is evidence that the processes of greening stakeholder’s communication are becoming wider and involve more participants. The result of the research creates the background for improving the system of green competitiveness stakeholder interaction.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Australia Australia
-579183981
Bangladesh Bangladesh
1
Belgium Belgium
9114472
Brazil Brazil
1
Cambodia Cambodia
1
Canada Canada
2108951488
China China
2108951460
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Djibouti Djibouti
1
Ecuador Ecuador
1
Egypt Egypt
7021
Finland Finland
9114450
France France
1
Germany Germany
357634
Ghana Ghana
1
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
2108951509
Hungary Hungary
1
India India
-579183991
Indonesia Indonesia
2108951468
Iran Iran
2108951503
Ireland Ireland
7009
Italy Italy
1
Jordan Jordan
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
2108951501
Lithuania Lithuania
-579183972
Malawi Malawi
1
Malaysia Malaysia
9114453
Mexico Mexico
7002
Netherlands Netherlands
1
New Zealand New Zealand
1
Norway Norway
-579183977
Pakistan Pakistan
2108951451
Peru Peru
-579183975
Philippines Philippines
1
Poland Poland
2108951458
Portugal Portugal
121780
Romania Romania
2108951479
Russia Russia
7006
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
2108951500
South Korea South Korea
-579183988
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
693
Tanzania Tanzania
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
9114455
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
357631
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-579183983
United States United States
-579183978
Unknown Country Unknown Country
6976
Vietnam Vietnam
-579183986
Zimbabwe Zimbabwe
1

Downloads

Armenia Armenia
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
6994
China China
2108951497
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
1
Ethiopia Ethiopia
1
Germany Germany
9114481
India India
-579183971
Indonesia Indonesia
-579183985
Iran Iran
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Malaysia Malaysia
1
Mexico Mexico
1
Nepal Nepal
2108951487
Netherlands Netherlands
1
New Zealand New Zealand
1
Nigeria Nigeria
1308061
Pakistan Pakistan
121777
Philippines Philippines
2108951471
Poland Poland
2108951461
Romania Romania
6974
Russia Russia
1
South Africa South Africa
2108951511
Taiwan Taiwan
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
660
United Kingdom United Kingdom
-579183973
United States United States
-579183987
Unknown Country Unknown Country
6977
Zimbabwe Zimbabwe
1

Files

File Size Format Downloads
Chygryn_mmi_3_2020.pdf 681,91 kB Adobe PDF -351347139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.