Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80449
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Company’s image and greenwashing in the framework of green investment concept
Authors Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Liulov, Oleksii Valentynovych  
Chyhryn, Olena Yuriivna  
Keywords інвестиції
инвестиции
investment
зацікавлені сторони
заинтересованные стороны
stakeholders
зелений бренд
зеленый бренд
green brand
маркетингові комунікації
маркетинговые коммуникации
marketing communications
зелений маркетинг
зеленый маркетинг
green marketing
просування
продвижение
promotion
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80449
Publisher ОНЕУ
License Copyright not evaluated
Citation Pimonenko, T. Company’s image and greenwashing in the framework of green investment concept [Текст] / T. Pimonenko, O. Lyulyov, O. Chygryn // Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. – 2019. – № 2. – С. 143-157
Abstract У статті авторами проаналізовано основні передумови проникнення принципів сталого розвитку та зеленого зростання в усі сектори економіки. Так, авторами визначено стрімке зростання екологічної свідомості серед суспільства, що провокує бізнес-сектор переорієнтовувати свою діяльність у відповідності до вимог споживачів. Окрім цього, розвиток зеленого інвестиційного ринку провокує переорієнтацію поведінки інвесторів при прийнятті інвестиційних рішень. Також, низка світових рейтингових агентств та фондових бірж створюють власні рейтинги та зелені фондові індекси, що віддзеркалюють ефективність використання компаніями зеленого бренду. Авторами визначено, не дивлячись на стрімке зростання зеленого інвестиційного ринку та актуальності промоції зеленого іміджу, єдиної загальновизнаної теорії визначення сутності зелених інвестицій, зеленого іміджу та бренду досі не розроблено. У статті авторами визначено, що при формуванні зеленого іміджу компанії необхідним є врахування інтересів основних стейкхолдерів компанії. При цьому авторами було систематизовано основних стейкхолдерів компанії враховуючі специфіку зелених інвестицій та зеленого бренду. Авторами наголошено, що використання гінвошингу призводить до зниження рівня довіри до зеленого бренду. З метою мінімізації використання грінвошингу, авторами запропоновано впровадження системи публікації нефінансової звітності як обов’язкової норми закріпленої на законодавчому рівні. Авторами виокремлено та охарактеризовано основні маркетингові стратегії промоції зеленого бренду компанії з метою залучення додаткових зелених інвестицій. Авторами визначено що програма промоції зеленого бренду повинна враховувати інтереси стейкхолдерів, використовувати відповідно до їх інтересів маркетингову стратегію та набір інструментів зеленого маркетингу (як традиційних, так і сучасних). Автори наголошують, що подальшого досліджень вимагає аналіз впливу таких факторів як гендер, вік та національність на поведінку стейкхолдерів та на зелений бренд компанії.
В статье авторами проанализированы основные предпосылки проникновения принципов устойчивого развития и зеленого роста во все сектора экономики. Так, стремительный рост экологического сознания среди общества провоцирует бизнес-сектор переориентировать свою деятельность в соответствии с требованиями потребителей. Кроме этого, развитие зеленого инвестиционного рынка провоцирует переориентацию поведения инвесторов при принятии инвестиционных решений. Также, ряд мировых рейтинговых агентств и фондовых бирж создают собственные рейтинги и зеленые фондовые индексы, отражающие эффективность использования компаниями зеленого бренда. Авторами определено, что несмотря на стремительный рост зеленого инвестиционного рынка и актуальности продвижения зеленого имиджа, единой общепризнанной теории определения сущности зеленых инвестиций, зеленого имиджа и бренда до сих пор не разработано. В статье авторами установлено, что при формировании зеленого имиджа компании необходимо учитывать интересы основных стейкхолдеров компании. При этом авторами были систематизированы основные стейкхолдеров компании учитывая специфику зеленых инвестиций и зеленого бренда. В статье отмечено, что использование гинвошинга приводит к снижению уровня доверия к зеленому бренду. С целью минимизации использования гринвошинга, авторами предложено внедрение системы публикации нефинансовой отчетности в качестве обязательной нормы, которая должна быть закреплена на законодательном уровне. Авторами выделены и охарактеризованы основные маркетинговые стратегии продвижения зеленого бренда компании с целью привлечения дополнительных зеленых инвестиций. Авторами определено, что программа продвижения зеленого бренда должна учитывать интересы стейкхолдеров, учитывать их интересы при выборе маркетинговой стратегии и набор инструментов зеленого маркетинга (как традиционных, так и современных). Авторы отмечают, что дальнейшего исследований требует анализ влияния таких факторов как гендер, возраст и национальность на поведение стейкхолдеров и на зеленый бренд компании.
The paper deals with analyses of the main preconditions of the penetration of sustainable development goals and green growth into all sectors of the economy. Thus, the authors proved that increasing growth of green consciousness among the society provokes the business sector to reorient its activities considering the consumers’ requirements. In addition, the development of a green investment market provokes a transformation of investor behaviour during the making investment decisions. Besides, the world rating agencies and stock exchanges develop the ratings and green stock indices that estimate the efficiency of the company’s green brand using. The authors highlighted, that despite of the huge range investigation on green brand and green investment market the universally theory to define the meaning of green investment, the green image and brand have not been developed yet. In the paper, the authors proved the necessity of considering the stakeholders’ interests under the developing program of company’s green image promoting. At the same time, the authors systematized the main stakeholders of the company taking into account the specifics of green investments and the green brand. The authors highlighted, that greenwashing leads to decreasing the trust level of green brand. The authors proposed to implement a system for publishing non-financial reporting as a obligatory norm for companies with purpose to minimize the greenwashing using, The authors allocated and characterized the main marketing strategies of green brand promotion in order to attract additional green investments for company’s development. The authors have determined that the green brand promotion program should considering the stakeholders’ interests under developing of marketing strategy and green marketing instruments (both traditional and modern). The authors identified that further research is required to analyse the impact of gender, age and nationality on the stakeholders’ behaviour and the company’s green brand.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Australia Australia
1
Bangladesh Bangladesh
1
Brazil Brazil
1
China China
1430857
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
68701567
France France
260495
Germany Germany
1293858728
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
1
India India
-1574748075
Indonesia Indonesia
1293858725
Ireland Ireland
68701571
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
14603175
Luxembourg Luxembourg
1
Netherlands Netherlands
68701573
Pakistan Pakistan
68701580
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Poland Poland
1430844
Portugal Portugal
1
Serbia Serbia
1
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
233
Spain Spain
1
Sweden Sweden
14603174
Switzerland Switzerland
1430853
Taiwan Taiwan
-1574748076
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
-1574748078
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-1574748077
United States United States
-1574748079
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
68701576

Downloads

Argentina Argentina
1
Austria Austria
14603169
Brazil Brazil
212
Denmark Denmark
1
Egypt Egypt
1
France France
1
Germany Germany
1565119364
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Hungary Hungary
1
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1430865
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
68701574
Nigeria Nigeria
1
Norway Norway
1
Peru Peru
1
Poland Poland
1
Spain Spain
1
Switzerland Switzerland
1
Taiwan Taiwan
-1574748073
Ukraine Ukraine
203
United Kingdom United Kingdom
260491
United States United States
11693
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Pimonenko_ promotion_paper.pdf 683,75 kB Adobe PDF 75379514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.