Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81219
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лінгвістичні та паралінгвістичні аспекти англомовного інтернет спілкування.
Other Titles Linguistic and Paralinguistic Aspects of English-language Internet Communication
Authors Легкобит, Є.О.
Keywords лінгвістика
лингвистика
linguistics
паралінгвістика
паралингвистика
paralinguistics
інтернет-комунікація
интернет-коммуникация
internet communication
електронне спілкування
электронное общение
electronic communication
паравербаліка
паравербалика
paraverbalics
емотикон
эмотиконы
emoticons
блендинг
blending
переклад
перевод
translation
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81219
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Легкобит, Є.О. Лінгвістичні та паралінгвістичні аспекти англомовного інтернет спілкування [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 035 – філологія / Є.О. Легкобит; наук. керівник С.О. Швачко. - Суми: СумДУ, 2020. – 81 c.
Abstract Мета: полягає у дослідженні та аналізі лінгвістичних та паралінгвістичних аспектів англомовного інтернет спілкування. Теоретичне значення: полягає у тому, що в роботі здійснюється подальший розвиток теорії англомовного дискурсу, зокрема, на рівні діалогічного спілкування, з урахуванням взаємодії вербальних і невербальних засобів передачі інформації та специфіки цього мовного регістру; розширюються та поглиблюються наукові знання про мовні особливості електронного спілкування, єдність та взаємодію мови і мовлення у цій формі комунікації. Особлива увага приділяється питанням співвідношення усного та писемного мовлення в процесі реалізації електронних повідомлень, що мають інтерактивний характер. Мова електронного спілкування виступає у якості особливої форми існування природної мови, що реалізується в специфічних умовах і відображає процес взаємодії усної та письмової форм сучасної англійської мови.
Цель: заключается в исследовании и анализе лингвистических и паралингвистических аспектов англоязычного интернет общения. Теоретическое значение: заключается в том, что в работе осуществляется дальнейшее развитие теории англоязычного дискурса, в частности, на уровне диалогического общения, с учетом взаимодействия вербальных и невербальных средств передачи информации и специфики этого языкового регистра; расширяются и углубляются научные знания о языковых особенностях электронного общения, единство и взаимодействие языка и речи в этой форме коммуникации. Особое внимание уделяется вопросам соотношения устной и письменной речи в процессе реализации электронных сообщений, имеющих интерактивный характер. Язык электронного общения выступает в качестве особой формы существования естественного языка, реализуется в специфических условиях и отражает процесс взаимодействия устной и письменной форм современного английского языка.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

Belarus Belarus
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
4509
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4480

Downloads

Austria Austria
1
Belgium Belgium
1
China China
1
Czechia Czechia
4522
Finland Finland
4512
France France
4508
Germany Germany
4519
Hungary Hungary
1
Indonesia Indonesia
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
4485
Russia Russia
4507
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
4514
Ukraine Ukraine
4518
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4511
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Legkobit_mag_rob.pdf 1,03 MB Adobe PDF 40605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.