Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81766
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних алюзій
Authors Харченко, І.А.
Keywords алюзія
аллюзия
allusion
переклад
перевод
translation
алюзивне висловлювання
аллюзивное выражение
allusive expression
дескриптор
дескриптор
descriptor
частина мови
часть речи
part of speech
семантика
semantics
номінація
номинация
nomination
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81766
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Харченко, І. А. Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних алюзій : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 - філологія / наук. кер. М. В. Черник. Суми : СумДУ, 2020. 99 с.
Abstract Тема: Лексико-семантичні особливості перекладу англомовних алюзій. Мета: теоретичне та практичне дослідження лексико-семантичних особливості перекладу англомовних алюзій. Теоретичне значення: Робота над перекладом алюзій є необхідним та тривалим процесом, оскільки вони досить важливі для адекватного та достовірно перекладу оригінального тексту. У сучасному світі, як для читачів, так і для перекладачів принципово не тільки отримати «сухий» переклад тексту, а відповідно до оригіналу, передати всі особливості, мотиви, хвилювання, які є в першоджерелі. Однак, відтворення та передача алюзій є досить складним процесом, що породжує ряд проблем та складнощів при роботі з ними. Вони є специфічними для кожної мови, нації, культури, епохи та пов'язані з пластом лінгвокультурних особливостей. Вивчення та дослідження перекладу алюзії завжди привертало увагу дослідників, існує велика кількість статей, монографій тощо, які присвячені даній темі, але дослідження проблеми є цінними в тому, що примушує аналізувати та робити нові відкриття. Алюзії є частиною широкої перекладацької проблеми. Значна кількість проблем пов'язаних з виявленням та перекладом алюзій, сигналізує про важливість та необхідність детального вивчення, узагальнення та дослідження з метою адекватного перекладу тексту, що дозволить розкрити закономірності процесів міжтекстових взаємодій та цілковито відчути мотиви тексту. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що у ньому комплексно розглядаються способи відтворення структурних, семантичних, функціональних особливостей алюзій у перекладацькому аспекті.
Тема: Лексико-семантические особенности перевода англоязычных аллюзий Цель: теоретическое и практическое исследование лексико-семантических особенности перевода англоязычных аллюзий. Теоретическое значение: Работа над переводом аллюзий является необходимым и длительным процессом, поскольку они достаточно важны для адекватного и достоверного перевода оригинального текста. В современном мире, как для читателей, так и для переводчиков принципиально не только получить «сухой» перевод текста, а в соответствии с оригиналом, передать все особенности, мотивы, волнения, которые есть в первоисточнике. Однако, воспроизведение и передача аллюзий является достаточно сложным процессом, порождает ряд проблем и сложностей при работе с ними. Они являются специфическими для каждого языка, нации, культуры, эпохи и связанные с пластом лингвокультурных особенностей. Изучение и исследование перевода аллюзии всегда привлекало внимание исследователей, существует большое количество статей, монографий и т.д., которые посвящены данной теме, но исследования проблемы являются ценными в том, что заставляет анализировать и делать новые открытия. Аллюзии являются частью широкой переводческой проблемы. Значительное количество проблем, связанных с выявлением и переводом аллюзий, сигнализирует о важности и необходимости детального изучения, обобщения и исследования с целью адекватного перевода текста, что позволит раскрыть закономерности процессов мижтекстових взаимодействий и полностью почувствовать мотивы текста. Теоретическое значение исследования заключается в том, что в нем комплексно рассматриваются способы воспроизведения структурных, семантических, функциональных особенностей аллюзий в переводческом аспекте.
Title: Lexico-Semantic Peculiarities of English Allusions Translation Goal: theoretical and practical study of the lexical and semantic features of the translation of English allusions. Theoretical meaning: Working on the translation of allusions is a necessary and lengthy process since they are important enough for an adequate and reliable translation of the original text. In the modern world, both for readers and translators, it is essential not only to get a “dry” translation of the text but, in accordance with the original, to convey all the features, motives, excitements that are in the original source. However, the reproduction and transmission of allusions is a rather complicated process, which gives rise to a number of problems and difficulties when working with them. They are specific to each language, nation, culture, era and associated with a layer of linguistic and cultural characteristics. The study and research of the translation of allusion have always attracted the attention of researchers, there are a large number of articles, monographs, etc. that are devoted to this topic, but research into the problem is valuable in that it makes one analyze and make new discoveries. Allusions are part of a wider translation problem. A significant number of problems associated with identifying and translating allusions signal the importance and need for detailed study, generalization, and research in order to adequately translate the text, which will reveal the patterns of inter-text interactions and fully feel the motives of the text. The theoretical significance of the study lies in the fact that it comprehensively examines the methods of reproducing the structural, semantic, functional features of allusions in the translation aspect.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Germany Germany
1930
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
3105893
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
93088926
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
28942347
Unknown Country Unknown Country
23091

Downloads

Armenia Armenia
1956
Austria Austria
1
China China
1
Czechia Czechia
288058
France France
61015618
Georgia Georgia
93088897
Germany Germany
10256935
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
61015621
Poland Poland
10256936
Romania Romania
1
Russia Russia
23088
Slovenia Slovenia
1
Spain Spain
288061
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
125162197
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
28942346

Files

File Size Format Downloads
Kharchenko_mag_rob.pdf 1,45 MB Adobe PDF 390339720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.