Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81830
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Німецькі фразеологізми з колоративним компонентом: структура, семантика, переклад
Other Titles German phraseology with a colorative component: structure, semantics, translation
Authors Антіпова, А.Ю.
Keywords фразеологічна одиниця
фразеологическая единица
phraseological unit
кольорономінація
цветономинация
color nomination
структура та семантика
структура и семантика
structure and semantics
переклад
перевод
translation
фразеологізм
фразеологизм
phraseology
навчання перекладу
обучение переводу
translation training
фразеологічна система німецької мови
фразеологическая система немецкого языка
phraseological system of the German language
колоративний компонент
колоративный компонент
colorative component
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81830
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Антіпова, А. Ю. Німецькі фразеологізми з колоративним компонентом: структура, семантика, переклад : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 – філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська / наук. кер. Л. В. Щигло. Суми : СумДУ, 2020. 80 с.
Abstract Мета: аналіз структурних та семантичних особливостей, а також виявлення труднощів перекладу німецьких фразеологізмів з колоративним компонентом. Теоретичне значення: систематизація теоретичного, а також емпіричного матеріалу, що уможливлює його подальші застосування у написанні наукових робіт з німецької філології, соціолінгвістики, перекладу та методики навчання перекладу. До того ж результати магістерської роботи можуть використовуватися під час навчання перекладу текстів художнього дискурсу студентів-філологів. Базисом наукової проблеми є узагальнення структурних і семантичних особливостей фразеологічних одиниць з колоративним компонентом, а також висвітлення специфіки перекладу німецьких фразеологічних одиниць з колоративним компонентом, розробка комплексу вправ для навчання перекладу німецьких фразеологічних одиниць з колоративним компонентом українською мовою та надання методичних рекомендацій. Методологія дослідження включає порівняльно-зіставний метод, лінгво-прагматичний аналіз, контекстуально-інтерпретативний аналіз. Дослідження семантичних та структурних особливостей фразеологічних одиниць з колоративним компонентом здійснювалося з опертям на метод обробки та відбору лексичного матеріалу та методи компонентного аналізу. Виявлення специфіки відтворення фразеологічних одиниць німецької мови з колоративним компонентом потребувало застосування функціонального та перекладацького аналізу. Основні результати і висновки дослідження. Було з'ясовано, що на сьогодні не існує єдиного потрактування концепту «фразеологічна одиниця». У нашому дослідженні розглядаємо фразеологічну одиницю як лексико-граматичну цілісність двох або більше нарізно оформлених компонентів, які граматично організовані за моделлю словосполучення або речення. Найбільш прерогативною серед усіх класифікацій є класифікація фразеологічних одиниць за рівнем семантичної неподільності (фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення (ідіоми) та фразеологічні сполучення). Аналіз семантичних особливостей фразеологічних одиниць німецької мови з колоративним компонентом засвідчує, що уможливлюється виокремлення фразеологічних одиниць, де номінують хроматичність та ахроматичність кольористики. У процесі роботи виявлено, що хроматичні кольори можуть виконувати різні стилістичні функції. У роботі вивчалась специфіка та прийоми перекладу, а також перекладацькі трансформації німецьких фразеологічних одиниць з колоративним компонентом. Під час дослідження словотвірних моделей фразеологічних одиниць з колоративним компонентом було виявлено найбільш продуктивні моделі. Було з'ясовано, що проблемами досягнення адекватності та еквівалентності перекладу німецьких фразеологічних одиниць з колоративним компонентом є їх лінгвокультурна специфіка, складна структура та семантикаа. Важливим є формування соціокультурної компетентності студентів-філологів під час навчання їх німецьким фразеологічним одиницям з колоративним компонентом. Як результат, було розроблено комплекс вправ для навчання перекладу німецьких фразеологічних одиниць з колоративним компонентом.
Цель: анализ структурных и семантических особенностей, а также выявление трудностей перевода немецких фразеологизмов с колоративным компонентом. Теоретическое значение: систематизация теоретического, а также эмпирического материала, который делает возможным его дальнейшие применения в написании научных работ по немецкой филологии, социолингвистике, переводу и методике обучения переводу. К тому же результаты магистерской работы могут использоваться при обучении переводу текстов художественного дискурса студентов-филологов. сновой научной проблемы является обобщение структурных и семантических особенностей фразеологических единиц с колоративным компонентом, а также освещение специфики перевода немецких фразеологических единиц с колоративным компонентом, разработка комплекса упражнений для обучения переводу немецких фразеологических единиц с колоративным компонентом на украинском языке и предоставление методических рекомендаций. Методология исследования включает сравнительно-сопоставительный метод, лингво-прагматический анализ, контекстуально-интерпретативний анализ. Исследование семантических и структурных особенностей фразеологических единиц с колоративным компонентом осуществлялось с опорой на метод обработки и отбора лексического материала и методы компонентного анализа. Выявление специфики воспроизведения фразеологических единиц немецкого языка с колоративным компонентом требовало применения функционального и переводческого анализа. Основные результаты и выводы исследования. Было установлено, что на сегодняшний день не существует единой трактовки концепта «фразеологическая единица». В нашем исследовании рассматриваем фразеологические единицы как лексико-грамматическую целостность двух или более врозь оформленных компонентов, грамматически организованные по модели словосочетания или предложения. Наиболее прерогативной среди всех классификаций является классификация фразеологических единиц по степени семантической слитности (фразеологические единства, фразеологические сращения (идиомы) и фразеологические сочетания). Анализ семантических особенностей фразеологических единиц немецкого языка с колоративным компонентом показывает, что становится возможным выделение фразеологических единиц, где номинируют хроматичнисть и ахроматичнисть колористики. В процессе работы выявлено, что хроматические цвета могут выполнять различные стилистические функции. В работе изучалась специфика и приемы перевода, а также переводческие трансформации немецких фразеологических единиц с колоративным компонентом. Во время исследования словообразовательных моделей фразеологических единиц с колоративным компонентом было обнаружено наиболее производительные модели. Было выяснено, что проблемами достижения адекватности и эквивалентности перевода немецких фразеологических единиц с колоративным компонентом является их лингвокультурная специфика, сложная структура и семантикаа. Важным является формирование социокультурной компетентности студентов-филологов при обучении их немецким фразеологическим единицам из колоративным компонентом. Как результат, был разработан комплекс упражнений для обучения переводу немецких фразеологических единиц с колоративным компонентом.
Goal: analysis of the structural and semantic features, as well as identifying translation difficulties of German phraseology with a colorative component. Theoretical meaning: systematization of theoretical and empirical material, which allows its further application in writing scientific papers on German philology, sociolinguistics, translation and methods of teaching translation. In addition, the results of the master's thesis can be used when teaching the artistic texts translation of students of philology. The basis of the scientific problem is the generalization of structural and semantic features of phraseological units with a colorative component, as well as highlighting the specifics of translation of German phraseological units with a colorative component, development of a set of exercises for teaching the translation of German phraseological units with a colorative component into the Ukrainian language and providing methodological recommendations. The research methodology includes a comparative method, linguistic-pragmatic analysis, contextual-interpretive analysis. The study of semantic and structural features of phraseological units with a colorative component was carried out based on the method of processing and selection of lexical material and methods of component analysis. Identifying the specifics of the reproduction of phraseological units of the German language with a colorative component required the use of functional and translation analysis. The main results and conclusions of the study. It was found that today there is no single interpretation of the concept of "phraseological unit". In our study, we consider a phraseological unit as a lexical and grammatical integrity of two or more differently designed components, which are grammatically organized according to the model of a phrase or sentence. The most prerogative among all classifications is the classification of phraseological units according to the level of semantic indivisibility (phraseological units, phraseological conjunctions (idioms) and phraseological combinations). The analysis of semantic features of phraseological units of the German language with a colorative component shows that it is possible to single out phraseological units where chromaticity and achromaticity of coloristics are nominated. The study found that chromatic colors can perform different stylistic functions. The paper studies the specifics and techniques of translation, as well as translation transformations of German phraseological units with a colorative component. During the study of word-forming models of phraseological units with a colorative component, the most productive models were identified. It was found that the problems of achieving the adequacy and equivalence of the translation of German phraseological units with a colorative component are their linguistic and cultural specificity, complex structure and semantics. It is important to form the socio-cultural competence of students of philology while teaching them German phraseological units with a colorative component. As a result, a set of exercises was developed to teach the translation of German phraseological units with a colorative component.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
3898
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
11761
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3912

Downloads

Austria Austria
3907
Belarus Belarus
3884
Canada Canada
1
China China
1
Czechia Czechia
969
Estonia Estonia
968
Finland Finland
11751
France France
11787
Georgia Georgia
3909
Germany Germany
11811
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
11779
Norway Norway
819
Poland Poland
3939
Russia Russia
11788
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
11821
United Kingdom United Kingdom
11756
United States United States
11800
Unknown Country Unknown Country
974

Files

File Size Format Downloads
Antipova_mag_rob.pdf 1,01 MB Adobe PDF 113672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.