Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81899
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Comparison of Ukraine and the EU on Key Indicators of a Healthy Economy
Other Titles Порівняння України та ЄС за ключовими показниками здорової економіки
Сравнение Украины и ЕС по ключевым показателям здоровой экономики
Authors Saher, Liudmyla Yuriivna  
Letunovska, Nataliia Yevhenivna  
Назаренко, А.П.
Keywords здорова економіка
порівняльний аналіз
показники розвитку
ВВП
зайнятість
інфляція
Європейський Союз
здоровая экономика
сравнительный анализ
показатели развития
занятость
инфляция
Европейский Союз
healthy economy
comparative analysis
development indicators
GDP
employment
inflation
European Union
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81899
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Saher L. Yu., Letunovska N. Ye., Nazarenko A. P. Comparison of Ukraine and the EU on Key Indicators of a Healthy Economy // Механізм регулювання економіки. 2020. № 3. С. 134-141. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.10
Abstract Сучасні підходи до управління економікою ґрунтуються на принципах сталого розвитку, що забезпечує дотримання балансу між економічними, екологічними та соціальними таргетами державної політики, урівноваженням поточних та майбутніх інтересів суспільства. Механізмом досягнення цільових значень індикаторів сталого розвитку є формування здорової економіки. Здорова економіка забезпечує можливості стабільного зростання та мінімізує суспільні ризики, спричинені економічними проблемами. Важливість формування здорової економіки підтверджується значною кількістю наукових досліджень на дану тематику у розвинених країнах світу, зокрема, Європейському Союзі. Українська наукова спільнота фактично ігнорує дане питання. Це свідчить про різні підходи до управління економікою, визначення пріоритетних напрямків її розвитку, узгодження економічних та соціальних, стратегічних та тактичних цілей. У роботі здійснено порівняльний аналіз ключових індикаторів, за якими визначається здорова економіка. До таких індикаторів належать: ВВП, чисельність зайнятого населення та рівень інфляції. Згідно численних досліджень саме ці показники є найбільш показовими під час оцінювання економічної системи, щоб визначити, чи можна вважати її здоровою. У результаті дослідження було виявлено суттєві розбіжності за досліджуваними показниками між Україною та Європейським Союзом. На основі використання статистичної інформації було встановлено стійку тенденцію до зростання ключових показників соціально-економічного розвитку в Європейському Союзі. Натомість аналогічні показники в Україні свідчать про економічну нестабільність, яка має значний негативний вплив на подальший розвиток країни та перспективи формування здорової економіки. Таким чином, здійснений аналіз дозволяє зробити висновок, що економіка Європейського Союзу загалом відповідає визначенню здорової економіки та створює передумови для сталого розвитку Європейського Союзу. Натомість економіка України зосереджена на вирішенні тактичних проблем та в нинішньому стані не спроможна на вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку.
Современные подходы к управлению экономикой базируются на принципах устойчивого развития, обеспечивающего соблюдение баланса между экономическими, экологическими и социальными целями государственной политики, уравновешивание текущих и будущих интересов общества. Механизмом достижения целевых значений индикаторов устойчивого развития является формирование здоровой экономики. Здоровая экономика обеспечивает возможности устойчивого роста и минимизирует общественные риски, вызванные экономическими проблемами. Важность формирования здоровой экономики подтверждается значительным количеством научных исследований по данной тематике в развитых странах мира, в частности Европейском Союзе. Украинский научное сообщество фактически игнорирует данный вопрос. Это свидетельствует о различных подходах к управлению экономикой, определение приоритетных направлений ее развития, согласования экономических и социальных, стратегических и тактических целей. В работе осуществлен сравнительный анализ ключевых индикаторов, по которым определяется здоровая экономика. К таким индикаторов относятся: ВВП, численность занятого населения и уровень инфляции. Согласно многочисленным исследованиям именно эти показатели являются наиболее показательными при оценке экономической системы, чтобы определить, можно ли считать его здоровым. В результате исследования было выявлено существенные разногласия по исследуемым показателям между Украиной и Европейским Союзом. На основе использования статистической информации было установлено устойчивую тенденцию к росту ключевых показателей социальноэкономического развития в Европейском Союзе. При этом аналогичные показатели в Украине свидетельствуют об экономической нестабильности, которая имеет значительное негативное влияние на дальнейшее развитие страны и перспективы формирования здоровой экономики. Таким образом, осуществленный анализ позволяет сделать вывод, что экономика Европейского Союза в целом соответствует определению здоровой экономики и создает предпосылки для устойчивого развития Европейского Союза. Зато экономика Украины сосредоточена на решении тактических проблем и в нынешнем состоянии не способна на решение стратегических задач социально-экономического развития.
Modern approaches to economic management are based on sustainable development principles, which ensure the balance between economic, environmental, and social targets of public policy, balancing society's current and future interests. The mechanism for achieving the target values of sustainable development indicators is the formation of a healthy economy. A healthy economy provides opportunities for stable growth and minimizes social risks caused by economic problems. The importance of forming a healthy economy is confirmed by a significant amount of research on this topic in developed countries, particularly the European Union. The Ukrainian scientific community ignores this issue. That indicates different economic management approaches, identifying priorities for its development, coordinating economic and social, strategic, and tactical goals. The paper presents a comparative analysis of key indicators that determine a healthy economy. Such indicators include GDP, employment, and inflation. According to numerous studies, these indicators are the most indicative in assessing the economic system to determine whether it can be considered healthy. As a result of the study, significant differences in Ukraine and the European Union's studied indicators were revealed. Based on statistical information, a steady upward trend in key indicators of socioeconomic development in the European Union has been established. Instead, similar indicators in Ukraine indicate economic instability, which has a significant negative impact on the country's further development and the prospects for a healthy economy. Thus, the analysis allows us to conclude that the European Union's economy generally meets the definition of a healthy economy and creates the conditions for sustainable development of the European Union. Instead, Ukraine's economy is focused on solving tactical problems and cannot solve socio-economic development's strategic tasks.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
1
China China
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
37658
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ireland Ireland
2056
Lithuania Lithuania
13241
Netherlands Netherlands
188
New Zealand New Zealand
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Spain Spain
2062
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
13240
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
146502
United Kingdom United Kingdom
652
United States United States
146501
Vietnam Vietnam
37662

Downloads

Ireland Ireland
1
Romania Romania
1
Spain Spain
1
Ukraine Ukraine
37664
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
399774
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Saher_healthy_economy.pdf 457,89 kB Adobe PDF 437443

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.