Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83746
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Economic prospects for cooperation the European Union and Ukraine in the use of blockchain technologies
Authors Бабенко, В.О.
Matsenko, Oleksandr Mykhailovych  
Voronenko, Viacheslav Ihorovych  
Ніколаєв, С.О.
Казак, Д.В.
Keywords блокчейн
blockchain
торгівля
торговля
trade
криптовалюта
cryptocurrency
технології
технологии
technologies
майнінг
майнинг
mining
економіка
экономика
economy
співробітництво
сотрудничество
cooperation
Європейський Союз
Европейский Союз
European Union
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83746
Publisher Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Economic prospects for cooperation the European Union and Ukraine in the use of blockchain technologies / Babenko V. and other // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2020. № 12. С. 8-17.
Abstract Стаття присвячена дослідженню можливостей співробітництва Європейського Союзу (ЄС) та України у сфері використання блокчейн-технологій. Перехід на блокчейн дозволяє мінімізувати витрати та максимізувати результати при веденні економічної діяльності. Проаналізовано досвід використання блокчейн-технологій світовими корпораціями. Предметом дослідження в статті є потенціал економічного співробітництва між країнами ЄС та Україною у сфері впровадження і використання блокчейн- технологій. Мета статті полягає в дослідженні економічних перспектив співробітництва ЄС та України у сфері використання блокчейн-технологій. Завдання: дослідження тенденцій розвитку блокчейн- технологій та можливі варіанти їх впровадження в діяльність підприємств України, пошук вигод від співпраці України та ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналізу - для визначення особливостей використання блокчейн-технологій у ЄС, синтезу – для пошуку можливостей співпраці України з ЄС у сфері використання блокчейн-технологій. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу динаміки змін в сфері технологізації підприємств виявлено проблемні аспекти та визначено основні переваги переходу від традиційної моделі управління на блокчейн-платформи, а також обчислено економічну вигоду від розміщення майнінгових ферм на території України порівняно з деякими країнами ЄС. Висновки: Застосування блокчейн- технології сучасними підприємствами надає їм ряд конкурентних переваг, серед яких економія на трудових витратах, підвищення інформаційної безпеки, зниження витрат на контроль якості продукції/послуг та ін. Блокчейн може сприяти більш стійкій співпраці компаній ЄС та України не лише у сфері торгівлі, а й у промисловості, фінансовій, енергетичній сферах. При реалізації спільних блокчейн- систем з ЄС Україна може забезпечити майнінг з невисокими витратами на електроенергію та оплату праці.
Статья посвящена исследованию возможностей сотрудничества Европейского Союза (ЕС) и Украины в сфере использования блокчейн-технологий. Переход на блокчейн позволяет минимизировать затраты и максимизировать результаты при ведении экономической деятельности. Проанализирован опыт использования блокчейн-технологий мировыми корпорациями. Предметом исследования в статье есть потенциал экономического сотрудничества между странами ЕС и Украиной в сфере внедрения и использования блокчейн-технологий. Цель статьи заключается в исследовании экономических перспектив сотрудничества ЕС и Украины в сфере использования блокчейн-технологий. Задача: исследование тенденций развития блокчейн-технологий и возможные варианты их внедрения в деятельность предприятий Украины, поиск выгод от сотрудничества Украины и ЕС в сфере использования блокчейн-технологий. Используются общенаучные методы исследования: анализа - для определения особенностей использования блокчейн-технологий в ЕС, синтеза - для поиска возможностей сотрудничества Украины с ЕС в сфере использования блокчейн-технологий. Получены следующие результаты: на основе проведенного анализа динамики изменений в сфере технологизации предприятий выявлены проблемные аспекты и определены основные преимущества перехода от традиционной модели управления на блокчейн-платформы, а также вычислено экономическую выгоду от размещения майнингових ферм на территории Украины по сравнению с некоторыми странами ЕС. Выводы: Применение блокчейн-технологии современными предприятиями придает им ряд преимуществ конкурентных преимуществ, среди которых экономия на трудовых затратах, повышение информационной безопасности, снижение затрат на контроль качества продукции/услуг и др. Блокчейн может способствовать более устойчивой сотрудничества компаний ЕС и Украиной не только в сфере торговли, но и в промышленности, финансовой, энергетической сферах. При реализации совместных блокчейн систем с ЕС Украина может обеспечить майнинг с невысокими затратами на электроэнергию и оплату труда.
The article is devoted to the research of the possibilities of cooperation between the European Union (EU) and Ukraine in the use of blockchain technologies. The transition to the blockchain allows to minimise costs and maximise the results of economic activity. The experience of using blockchain technologies by world corporations is analysed. The subject of the research in the article is the potential of economic cooperation between the EU and Ukraine in the field of implementation and use of blockchain technologies. The purpose of the article is to find out the economic prospects of cooperation between the EU and Ukraine in the use of blockchain technologies. Tasks: researching of tendencies of development of blockchain technologies and possible variants of their implantation in activity of the Ukraine’s enterprises, searching for benefits from cooperation between Ukraine and the EU in the field of use of blockchain technologies. General scientific used research methods: analysis – to determine the peculiarities of the use of blockchain technologies in the EU, synthesis – to find opportunities for cooperation between Ukraine and the EU in the use of blockchain technologies. The obtained results: based on the analysis of the dynamics of changes in the field of enterprise technology, problematic aspects are identified and the main advantages of the transition from the traditional management model to blockchain platforms are identified, and the economic benefits of locating mining farms in Ukraine compared to some EU countries are calculated. Conclusions: using of blockchain technologies by modern enterprises gives them a number of competitive advantages, including saving on labor costs, increased information security, reduced costs for quality control of products/services, etc. Blockchain allows to promote more sustainable cooperation between EU and Ukrainian companies not only in trade, but also in industry, finance and energy. By implementing joint blockchain systems with the EU, Ukraine can provide mining with low costs for electricity and wages.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Brazil Brazil
3503
China China
13598
France France
171057
Germany Germany
1353979
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Iran Iran
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Nepal Nepal
171063
Netherlands Netherlands
13591
Romania Romania
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2694361
United Arab Emirates United Arab Emirates
13589
United Kingdom United Kingdom
5217669
United States United States
5217678
Vietnam Vietnam
85527

Downloads

Armenia Armenia
1
Germany Germany
13600
Japan Japan
1
Nepal Nepal
171064
Portugal Portugal
1
South Korea South Korea
5217675
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
171054
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
5217679
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
5217677

Files

File Size Format Downloads
Babenko_blockchain.pdf 367,14 kB Adobe PDF 16008755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.