Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84060
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні
Authors Домрачев, В.М.
Semenenko, Tetiana Oleksiivna  
Третиник, В.В.
Keywords грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
інструменти монетарної політики
инструменти монетарной политики
monetary policy instruments
процентна ставка
процентная ставка
interest rate
облікова ставка
учетная ставка
discount rate
інфляція
инфляция
inflation
кореляційна залежніст
корреляционная зависимость
correlation
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84060
Publisher
License Copyright not evaluated
Citation Домрачев В. М., Семененко Т. О., Третиник В. В. Вплив динаміки облікової ставки на економічне зростання в Україні // Економіка і управління. 2020. №3. С. 79-84.
Abstract У даній статі автори досліджують історію питання визначення процентної ставки: описують концепцію зв’язку між процентною ставкою та інфляцією Генрі Торнтона, який відокремив відсотки кредиту від прибутковості капіталу, монетарну частину прибутковості від прибутковості реального сектора та сформулював доктрину щодо зв’язку інфляції з відмінністю цих двох показників; вивчають подальший розвиток теорії Г.Торнтона у працях відомого шведського економіста Knut Wicksell, який визначив у монетарній теорії поняття натуральної ставки, вказав на важливість впливу динаміки грошової маси на динаміку процентної ставки, вказав, що монетарні показники не є зовнішніми змінними, що впливають на рівень інфляції, а інфляційні процеси та інфляційні очікування суб’єктів економіки, навпаки, чинять вплив на монетарні показники, тому важливим є інституційне регулювання з боку центрального банку; проводять порівняльний аналіз кейнсіанського та класичного підходів визначення процентної ставки як цінового чинника ринку інвестицій та заощаджень, а також грошового ринку; вказують на існуючі протиріччя. У статті представлено результати визначення кореляційної залежності між річною зміною індексу споживчих цін, взятих за період 1991 – 2020 рр. та, відповідно, річним приростом грошової маси М2; кореляційної залежності між рівнем загальних активів банків та показником грошової маси М0. Автори висувають питання щодо здатності центрального банку впливати на інфляційні процеси у країні засобами монетарної політики, а також представляють результати аналізу ставок за 10 річними облігаціями різних країн, розподілу кредитів банків України на підставі даних НБУ та визначають залежність динаміки ВВП від динаміки облікової ставки в Україні.
В данной статье авторы исследуют историю вопроса определения процентной ставки: описывают концепцию связи между процентной ставкой и инфляцией Генри Торнтона, который отделил проценты кредита от доходности капитала, монетарную часть доходности от доходности реального сектора и сформулировал доктрину о связи инфляции с отличием этих двух показателей; изучают дальнейшее развитие теории Г.Торнтона в трудах известного шведского экономиста Knut Wicksell, который определил в монетарной теории понятие натуральной ставки, указал на важность влияния динамики денежной массы на динамику процентной ставки, указал, что монетарные показатели не являются внешними переменными, влияющих на уровень инфляции, а инфляционные процессы и инфляционные ожидания субъектов экономики, наоборот, оказывают влияние на монетарные показатели, поэтому важно институциональное регулирование со стороны центрального банка; проводят сравнительный анализ кейнсианского и классического подходов определения процентной ставки по ценового фактора рынка инвестиций и сбережений, а также денежного рынка; указывают на существующие противоречия. В статье представлены результаты определения корреляционной зависимости между летней изменением индекса потребительских цен, взятых за период 1991 - 2020 гг. И, соответственно, годовым приростом денежной массы М2; корреляционной зависимости между уровнем общих активов банков и показателем денежной массы М0. Авторы выдвигают вопрос о способности центрального банка влиять на инфляционные процессы в стране средствами монетарной политики, а также представляют результаты анализа ставок по 10 летним облигациям различных стран, распределения кредитов банков Украины на основании данных НБУ и определяют зависимость динамики ВВП от динамики учетной ставки в Украине.
In this article, the authors explore the history of interest rate: describe the concept of the relationship between interest rate and inflation Henry Thornton, who separated interest rates from return on capital, the monetary part of profitability from real sector returns and formulated the doctrine of the relationship between inflation and inflation two indicators; study the further development of Thornton's theory in the works of the famous Swedish economist Knut Wicksell, who defined the concept of natural rate in monetary theory, pointed out the importance of the influence of money supply dynamics on interest rate dynamics, pointed out that monetary indicators are not external variables. inflation, and inflationary processes and inflationary expectations of economic entities, on the contrary, have an impact on monetary indicators, so it is important to have institutional regulation by the central bank; conduct a comparative analysis of Keynesian and classical approaches to determining the interest rate as a price factor in the investment and savings market, as well as the money market; indicate existing contradictions. The article presents the results of determining the correlation between the annual change in the consumer price index, taken for the period 1991 - 2020 and, accordingly, the annual growth of money supply M2; correlation between the level of total assets of banks and the money supply M0. The authors raise questions about the ability of the central bank to influence inflation in the country through monetary policy, as well as present the results of analysis of rates on 10-year bonds of different countries, distribution of loans of Ukrainian banks based on NBU data, and determine the dependence of GDP on discount rates in Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
708
Finland Finland
1
Germany Germany
1
Greece Greece
4244
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
352
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
2473
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8486

Downloads

Germany Germany
710
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
2474
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
8485

Files

File Size Format Downloads
Domrachev_interest rate.pdf 447,88 kB Adobe PDF 11671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.