Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85556
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Organizational competitiveness: a systematic literature review
Other Titles Організаційна конкурентоспроможність: систематичний огляд літератури
Authors Kotenko, Stanislav Ihorovych
Heiets, I.
Yacout, D.
Keywords аналіз
бібліометрія
організаційна конкурентоспроможність
фактори
кластеризація
публікації
візуалізація
analysis
bibliometric
organizational competitiveness
factors
clustering
publications
visualization
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85556
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kotenko, S., Heiets, I., & Yacout, D. (2021). Organizational competitiveness: a systematic literature review. Marketing and Management of Innovations, 3, 175-187. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-14
Abstract Одним з основних економічних законів, що відображають закономірності економічних явищ, є закон конкуренції. Згідно з ним, в умовах ринкової економіки успішно діють і розвиваються ті суб’єкти господарювання, які мають певні конкурентні переваги. У рамках конкурентного ринку організації змушені дбати про підвищення власної конкурентоспроможності, формування певних конкурентних переваг у відповідних просторово-часових умовах. Глобалізація та тенденції інтеграції ставлять більш жорсткі та складні вимоги до підприємств, що призводить до посилення конкуренції між ними на національному та міжнародному ринках. Багатофакторна залежність конкурентоспроможності організації дає можливість формувати нові шляхи підвищення його рівня. Ендогенні та екзогенні чинники, своєю чергою, створюють функціональні зв’язки між різними галузями економіки. У статті представлено бібліометричний аналіз поняття "організаційна конкурентоспроможність" з використанням програмного забезпечення для визначення зв'язків між факторами організаційної конкурентоспроможності, їх джерелами та дослідниками. Методи, використані у дослідженні, включають початковий пошук за ключовими словами, аналіз та уточнення даних, а також кластеризацію. Інструмент Harzing’s Publish or Perish використовується для початкового пошуку, BibExcel, VOSviewer та MS Excel – для аналізу та уточнення даних. У статті використано дані з трьох найбільших баз даних наукових публікацій: Google Scholar, Web of Science та Scopus. Пошук та порівняння інформації, взятої з кількох джерел, дозволяє провести комплексний аналіз літератури та виявити основні характеристики візуалізаційних карт взаємозв’язків у сформованій вибірці дослідження за відповідними параметрами. У рамках цього дослідження авторами згенеровано та проаналізовано кластерні групи понять, принципи їх групування, визначено наукові підходи до кластеризаціїключових термінів у кількох базах даних. Актуальність цього дослідження полягає в його впливі на процес формування понятійних кластерів. За допомогою запропонованих наукових підходів можна пояснити залежності в кластерному розподілі окремих визначень, їх взаємозв'язок, ступінь належності до певного фактора організаційної конкурентоспроможності.
One of the basic economic laws that reflect the patterns of economic phenomena is the law of competition. According to it, in a market economy, those business entities with certain competitive advantages operate and develop successfully. Within the competitive market, organizations are forced to increase their competitiveness, forming certain competitive advantages in the appropriate space-time conditions. Globalization and integration trends make more stringent and complex requirements for various enterprises, leading to increased competition in national and international markets. The multifactorial dependence of organizational competitiveness makes it possible to form new ways to increase the level of this indicator. Endogenous and exogenous factors, in turn, create functional links between different sectors of the economy. This paper presents a bibliometric analysis of the concept of "Organizational competitiveness" using numerous software tools to identify links between factors of organizational competitiveness, its source, and antecedents. The methods used in the study include initial keyword search, data analysis and refinement, and clustering. Harzing's Publish or Perish tool is used for initial investigation, BibExcel, VOSviewer, and MS Excel - for data analysis and refinement. The article uses data from the three most significant databases of scientific publications: Google Scholar, Web of Science, and Scopus. Searching and comparing information taken from several sources allows for a comprehensive analysis of the literature and understanding of the principles of bibliometric maps of publications. In the framework of this study, the authors formed and analyzed cluster groups of concepts, the principles of their grouping, developed scientific approaches to clustering key terms in several databases. The relevance of this study lies in its impact on the process of forming conceptual clusters. With the help of the proposed scientific approaches, it is possible to explain the dependencies in the cluster distribution of individual definitions, their relationship with each other, the degree of belonging to a particular factor of organizational competitiveness.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
5278
China China
258207
Colombia Colombia
258219
Czechia Czechia
1
Ecuador Ecuador
1
Egypt Egypt
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
258201
India India
258210
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Kuwait Kuwait
1
Lithuania Lithuania
2767088
Malaysia Malaysia
1
Nigeria Nigeria
1
Norway Norway
1
Pakistan Pakistan
1
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Peru Peru
1
Philippines Philippines
529
Portugal Portugal
43118
Romania Romania
1
Russia Russia
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
172129
Ukraine Ukraine
522
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16344325
Vietnam Vietnam
2767096

Downloads

Australia Australia
1
Bangladesh Bangladesh
1
Djibouti Djibouti
1
Germany Germany
258212
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1512646
Iran Iran
1
Kenya Kenya
1512649
Lithuania Lithuania
23132941
Malaysia Malaysia
1
Nigeria Nigeria
2767092
Pakistan Pakistan
1
Peru Peru
9555710
Portugal Portugal
1
Romania Romania
1
Singapore Singapore
258223
South Korea South Korea
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1512652
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
23132941
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kotenko_organizational_competitiveness.pdf 348,49 kB Adobe PDF 63643080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.