Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86355
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості перекладу юридичної термінології
Other Titles Peculiarities of legal terms translation
Authors Кострюкова, В.О.
Keywords юридична термінологія
функціональна еквівалентність
прагмалінгвістика
переклад
еквівалент
відповідник
прагмалінгвістика
функциональная эквивалентность
прагмалингвистика
перевод
эквивалент
соответствие
legal terminology
functional equivalence
pragmalinguistics
translation
equivalent
corresponding unit
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86355
Publisher
License Copyright not evaluated
Citation Кострюкова, В. О. Особливості перекладу юридичної термінології : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 - філологія / наук. кер. С. В. Баранова. Суми : СумДУ, 2021. 60 с.
Abstract Різкий розвиток міжнародної діяльності України з іншими країнами та країнами Європи зробив свій внесок в інтеграцію ділової діяльності. Мова перемовин, мова документації, весь обсяг роботи ведеться іноземними мовами, частіше англійською. Як результат виникає низка проблем з приводу побудови, навіть складання, грамотності написання юридичних документів, а також щодо перекладу з англійської на українську або навпаки. Будь-яка мова – це феномен певної національності людей, точніше їх культури. Щоб почати вивчення певної мови, необхідно зануритись в культуру, свідомість та менталітет народу, а також в його духовність. Деякі дослідники вважають, що мова є «грою», правила якої знають лише учасники цього колективу; а способи її вираження являються соціальною практикою колективу, що обумовлені інтелектуальними та практичними діями. Інші вважають мову потужним пристроєм, таким собі засновником етносу, якій працює через збереження культури, національної самосвідомості та традицій нації. Терміносистема у юридичній галузі англійської та української мов відрізняється значним чином, тому при перекладі слід приділити цьому увагу. Багатокомпонентні терміни – найскладніше завдання під час перекладу. Аналізуючи англійські та українські юридичні терміни, можна зробити висновок, що представлення іноземного терміна українською мовою переважно залежить від цілого ряду факторів. Насамперед, ця залежність з’являється і посилюється з підвищенням рівня спеціалізації перекладної лексичної одиниці. Роль перекладача полягає в тому, щоб знайти фіксований еквівалент у словнику, щоб досягти ідеальної кореляції. Загальні юридичні терміни переважно використовуються в усіх галузях права і позначають загальні поняття. Переклад цієї категорії слів уніфікований; транскодування (транслітерація або транскрипція, або обидва) зазвичай використовується для передачі поняття. У той же час синтаксична структура є ключовою в перекладі, коли ми аналізуємо багатокомпонентні юридичні терміни. Цей факт пояснюється відсутністю цих лексичних елементів в єдиній системі юридичної термінології. Процедура перекладу нових елементів така: аналіз існуючих словосполучення, порівняння синтаксичних типів, дослівний переклад (розрахунок) з урахуванням синтаксису вихідної мови. Описовий переклад, обчислення, додавання слів, модуляція та транспозиція слів – це трансформації перекладача, які використовуються в перекладі юридичного тексту.
Резкое развитие международной деятельности Украины с другими странами и странами Европы внесло свой вклад в интеграцию деловой деятельности. Язык переговоров, язык документации, весь объем работы ведется на иностранных языках, чаще на английском. Как результат возникает ряд проблем по поводу построения, даже составления, грамотности написания юридических документов, а также перевода с английского на украинский или наоборот. Любой язык – это феномен определенной национальности людей, точнее их культуры. Чтобы начать изучение языка, необходимо погрузиться в культуру, сознание и менталитет народа, а также в его духовность. Некоторые исследователи считают, что речь является «игрой», правила которой знают только участники коллектива; а способы ее выражения являются социальной практикой коллектива, что обусловлено интеллектуальными и практическими действиями. Другие считают язык мощным устройством, основателем этноса, который работает через сохранение культуры, национального самосознания и традиций нации. Терминосистема в юридической области английского и украинского языков отличается значительным образом, поэтому при переводе следует уделить этому внимание. Многокомпонентные термины – самая сложная задача при переводе. Анализируя английские и украинские юридические термины, можно заключить, что представление иностранного термина на украинском языке преимущественно зависит от целого ряда факторов. В первую очередь, эта зависимость появляется и усиливается с повышением уровня специализации переводной лексической единицы. Роль переводчика состоит в том, чтобы найти фиксированный эквивалент в словаре, чтобы добиться идеальной корреляции. Общие юридические термины преимущественно используются во всех отраслях права и обозначают общие понятия. Перевод этой категории слов унифицирован; Транскодирование (транслитерация или транскрипция, или оба) обычно используется для передачи понятия. В то же время синтаксическая структура является ключевой в переводе, когда мы анализируем многокомпонентные юридические термины. Этот факт объясняется отсутствием этих лексических элементов в единой системе юридической терминологии. Процедура перевода новых элементов такова: анализ существующих словосочетаний, сравнение синтаксических типов, дословный перевод (расчет) на основе синтаксиса исходного языка. Описательный перевод, вычисление, сложение слов, модуляция и транспозиция слов – это трансформации переводчика, которые используются в переводе юридического текста.
The rapid development of Ukraine's international activities with other countries and European countries has contributed to the integration of business activities. The language of negotiations, the language of documentation, the entire volume of work is conducted in foreign languages, often in English. As a result, there are a number of problems with the construction, even drafting, literacy of legal documents, as well as the translation from English into Ukrainian or vice versa. Any language is a phenomenon of a certain nationality of people, or rather their culture. To begin learning a language, it is necessary to immerse oneself in the culture, consciousness and mentality of the people, as well as in its spirituality. Some researchers believe that language is a "game" whose rules are known only to members of this team; and the ways of its expression are the social practice of the team, due to intellectual and practical actions. Others see language as a powerful device, a kind of founder of the ethnic group, which works through the preservation of culture, national identity and traditions of the nation. The terminology system in the legal field of English and Ukrainian differs significantly, so the translation should pay attention to this. Multicomponent terms are the most difficult task when translating. Analyzing English and Ukrainian legal terms, we can conclude that the representation of a foreign term in the Ukrainian language mainly depends on a number of factors. First of all, this dependence appears and intensifies with the level of specialization of the translated lexical unit. The role of the translator is to find a fixed equivalent in the dictionary to achieve a perfect correlation. General legal terms are mostly used in all areas of law and refer to general concepts. The translation of this category of words is unified; transcoding (transliteration or transcription, or both) is commonly used to convey a concept. At the same time, the syntactic structure is key in translation when we analyze multicomponent legal terms. This fact is explained by the absence of these lexical elements in a single system of legal terminology. The procedure for translating new elements is as follows: analysis of existing phrases, comparison of syntactic types, literal translation (calculation) taking into account the syntax of the source language. Descriptive translation, calculation, addition of words, modulation and transposition of words are the transformations of the translator used in the translation of a legal text.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Finland Finland
38
Greece Greece
1906
Ireland Ireland
9
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
5890
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1905
Unknown Country Unknown Country
124

Downloads

Finland Finland
119
France France
1902
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
5891
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
863
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kostiukova_mag_rob.pdf 564,85 kB Adobe PDF 8778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.