Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88539
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетингові аспекти розроблення та просування інноваційного проекту у сфері вищої освіти
Authors Яцкова, Є.С.
Keywords маркетинг
marketing
інновації
инновации
innovations
вища освіта
высшее образование
higher education
ринок освітніх послуг
рынок образовательных услуг
market of educational services
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88539
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Яцкова Є. С. Маркетингові аспекти розроблення та просування інноваційного проекту у сфері вищої освіти : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 075 - маркетинг / наук. кер. Л. О. Сигида. Суми : Сумський державний університет, 2022. 42 с.
Abstract Актуальність теми роботи. Освіта є ключем для забезпечення успішного майбутнього. Тому абітурієнти з більшою відповідальністю замислюються над питанням продовження подальшого навчання й ґрунтовніше підходять до вибору навчального закладу. Метою кваліфікаційної роботи є аналіз поточної маркетингової ситуації на ринку закладів вищої освіти та розроблення заходів комплексу маркетингу з просування інноваційного проекту на ринок. Завданнями роботи є: дослідження ринкової ситуації на рівні закладів вищої освіти України; проведення бібліометричного та візуалізаційного аналізу досліджень у сфері інноваційної освіти; дослідження основних конкурентів кафедри маркетингу Сумського державного університету; SEO-аналіз сайтів конкурентів; розроблення інноваційного проекту у сфері вищої освіти; формування організаційної структури інноваційного проекту; розроблення заходів комплексу маркетингу з просування інноваційного проекту на ринок; формулювання бюджету маркетингової програми, оцінювання її ефективності та порядок контролю. Об’єктом роботи є інноваційний навчальний проект на кафедрі маркетингу Сумського державного університету. Предметом дослідження у роботі є маркетингові аспекти розроблення і просування проекту. Методи дослідження – аналіз і синтез, бібліометричний і відуалізаційний аналіз, статистичний аналіз, метод групування, порівняльний аналіз. Наукова новизна дослідження стосується розроблення у межах спеціальності «Маркетинг» практикоорієнтованого курсу, проходження якого дозволить актуалізувати знання та навички студентів. Практична значущість дослідження: практичне використання студентами отриманих теоретичних знань з метою посилення конкурентоспроможності при працевлаштуванні. У першому розділі проведено аналіз поточної маркетингової ситуації на ринку закладів вищої освіти. У другому розділі проведено SWOT-аналіз кафедри маркетингу, досліджено основних конкурентів кафедри маркетингу СумДУ за допомогою порівняння та SEO-аналізу. У третьому розділі розроблено та описано освітній інноваційний проект, а саме його сутність та особливості, організаційна структура, заходи комплексу маркетингу для просування продукту на ринок та бюджет маркетингової політики, здійснено оцінювання ефективності проекту та встановлено порядок контролю.
The relevance of the topic. Education is the key to a successful future. Therefore, entrants think more responsibly about continuing their studies and take a more thorough approach to choose an educational institution. The research aims to analyze the current marketing situation in the market of higher education institutions and to develop measures of the marketing complex to promote the innovative project on the market. The objectives of the research are to investigate the market situation at the level of Ukrainian higher education institutions; conduct a bibliometric and visual analysis of research in the field of innovative education; research the main competitors of the department of marketing of Sumy State University; provide SEO analysis of competitors' sites; develop an innovative project in the field of higher education; form the organizational structure of the innovation project; develop the measures of the marketing complex to promote the innovative project on the market; create the budget of the innovative project, evaluate its effectiveness. The research object is an innovative educational project at Sumy State University's marketing department. The research subject is the marketing aspects of innovative project development and promotion. Research methods include analysis and synthesis, bibliometric and visualization, statistical, grouping, and comparative analysis. The scientific novelty of the research concerns the development of a practice oriented course within the specialty "Marketing," which will update students' knowledge and skills. The practical significance of the research. Practical use of theoretical knowledge obtained by students to strengthen competitiveness in employment. The first section analyzes the current marketing situation in higher education institutions' markets. The second section includes the SWOT analysis of the marketing department; an investigation of the main competitors of the marketing department using comparison and SEO analysis. The third section develops and describes the educational innovation project, namely its essence and features, organizational structure, marketing activities to promote the project on the market and the marketing policy budget. Also, this section evaluates the effectiveness of the project and establishes control procedures.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
58
United States United States
57

Downloads

Files

File Size Format Downloads
Yatskova_bac_rob.pdf 736,56 kB Adobe PDF 0

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.