Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90759
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетингова діяльність торговельно-посередницького підприємства
Authors Олефіренко, Є.С.
ORCID
Keywords маркетингова діяльність
marketing activity
споживач
customer
ринок
market
дистриб’ютор
distributor
стейкхолдер
stakeholder
Type Masters thesis
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90759
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Олефіренко Є. С. Маркетингова діяльність торговельно-посередницького підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 075 – маркетинг / наук. кер. О. Ю. Чигрин. Суми : Сумський державний університет, 2022. 55 с.
Abstract Актуальність теми роботи полягає у необхідності наукового обґрунтування результативних підходів до розробки методів підвищення якості маркетингової діяльності підприємства. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-прикладних основ маркетингової діяльності підприємства та розробка шляхів її покращення. Завдання роботи: аналіз стану маркетингової діяльності торговельного підприємства; дослідження специфіки та кон’юктури ринку на якому працює компанія; дослідження теоретичних підходів до розробки маркетингової діяльності підприємства; на прикладі ТОВ «ДУО КРАФТ» дослідити маркетингову діяльність та розробити шляхи її вдосконалення Об’єктом дослідження є процес маркетингової діяльності торговельного підприємства. Предметом дослідження є маркетингова діяльність підприємства на ринку мінеральних добрив та агрохимікатів. Методи дослідження – аналіз і синтез, статистичний аналіз, структурний і порівняльний аналіз. Наукова новизна дослідження: аналіз стану маркетингової діяльності на підприємстві, та розробка плану її покращення на ТОВ «ДУО КРАФТ». Практична значущість дослідження полягає у розробленні шляхів покращення маркетингової діяльності ТОВ «ДУО КРАФТ»». У першому розділі було вивчино теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства, її сутність та значення. Дослідили стан та перспективи розвитку ринку пестицидів та агрохімікатів України. За допомогою сервісу Google trends провели аналіз динаміки запитів основних дистриб'юторів України та ключових термінів. 5 У другому розділі була дана загальна характеристика ТОВ «ДУО КРАФТ», досліджена сфера її маркетингової діяльності, зроблений аналіз основних конкурентів та вивчена маркетингова взаємодія підприємства зі стейкхолдерами. У третьому розділі розроблені шляхи та методи для покращення якості маркетингової діяльності підприємства та визначені перспективи розвитку компанії на ринку засобів захисту рослин та мінеральних добрив.
The relevance of the work lies in the need for scientific substantiation of effective approaches to the development of methods for improving the quality of the enterprise's marketing activities. The purpose of the qualification work is to study the theoretical and applied principles of the enterprise's marketing activity and to develop ways to improve it. Job tasks: analysis of the state of marketing activity of a trading enterprise; study of the specifics and conditions of the market in which the company operates; research of theoretical approaches to the development of marketing activities of the enterprise; using the example of "DUO KRAFT" LLC to investigate marketing activity and develop ways to improve it The object of research is the process of marketing activity of a trading enterprise. The subject of the study is the marketing activity of the enterprise on the market of mineral fertilizers and agrochemicals. Research methods – analysis and synthesis, statistical analysis, structural and comparative analysis. Scientific novelty of the study: analysis of the state of marketing activity at the enterprise and development of a plan for its improvement at DUO KRAFT LLC. The practical significance of the study lies in the development of ways to improve the marketing activities of DUO KRAFT LLC. In the first chapter, the theoretical foundations of the enterprise's marketing activity, its essence and significance were studied. The state and prospects for the development of the market of pesticides and agrochemicals of Ukraine were studied. With the help of the Google trends service, they analyzed the dynamics of requests from the main distributors of Ukraine and key terms. In the second chapter, a general description of DUO KRAFT LLC was 7 provided, the scope of its marketing activities was investigated, an analysis of the main competitors was made, and the marketing interaction of the enterprise with stakeholders was studied. In the third chapter, ways and methods are developed to improve the quality of the company's marketing activities and the prospects for the company's development in the market of plant protection products and mineral fertilizers are determined.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

China China
16493
Germany Germany
2084
Ukraine Ukraine
74183
United Kingdom United Kingdom
125
United States United States
53583
Unknown Country Unknown Country
381

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
380
Germany Germany
4165
Ireland Ireland
53583
Israel Israel
1
Italy Italy
53
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4167
Sweden Sweden
12384
Ukraine Ukraine
74186
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16492

Files

File Size Format Downloads
Olefirenko_mag_rob.pdf 1,13 MB Adobe PDF 165415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.