Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91132
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Understanding assessing oracy online
Authors Liashenko, Iryna Volodymyrivna
Keywords усна комунікація
устная коммуникация
oracy skills
оцінювання розмовних навичок
оценка разговорных навыков
assessing oracy
оцінювання онлайн
оценка онлайн
assessing online
дистанційне навчання
дистанционное обучение
distance learning
комунікаційна взаємодія
коммуникационное взаимодействие
communication
Type Conference Papers
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91132
Publisher Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
License Copyright not evaluated
Citation Liashenko I. V. Understanding assessing oracy online // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VІІІ Міжнародної науково- практичної конференції, м. Суми, 20-21 грудня 2022 р. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. С. 111-113.
Abstract Ця робота спрямована на те, щоб зробити внесок у процес більш точного документування проблем і викликів при оцінюванні онлайн-ораторії в онлайн-курсах. Методи, використані в цьому дослідженні, зосереджені на теоретичних, що дозволило опрацювати наукові джерела, визначити сутність та особливості принципів оцінювання як на місці, так і в режимі онлайн, розкрити основні інструменти та підходи до оцінювання ораторського мистецтва. Результати вивчення теоретичної бази свідчать про наявність проблем в онлайн-навчанні, навчанні та оцінюванні. Необхідні подальші дослідження, щоб отримати більш чітке розуміння специфічних і академічних факторів оцінки ораторської грамотності в онлайн-навчанні.
Эта работа направлена на то, чтобы внести вклад в процесс более точного документирования проблем и вызовов при оценке онлайн-оратории в онлайн-курсах. Методы, использованные в данном исследовании, сосредоточены на теоретических, что позволило разработать научные источники, определить сущность и особенности принципов оценивания как на месте, так и в режиме онлайн, раскрыть основные инструменты и подходы к оценке ораторского искусства. Результаты изучения теоретической базы свидетельствуют о наличии проблем в онлайн-обучении, обучении и оценке. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить более четкое понимание специфических и академических факторов оценки ораторской грамотности в онлайн-обучении.
This work aims to contribute to the process of more accurately documenting what problems and challenges in assessing online oracy in online courses. The methods used in this study focus on the theoretical ones, which enabled to process scientific sources, determine the essence and features of the assessing principles both on site and online, reveal the principal instruments and approaches of assessing oracy. The results of learning the theoretical background indicated the presence of challenges in online teaching, learning, and assessment. Further research is necessary to obtain a clearer understanding of the specific and academic factors in oracy assessment in online learning.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
5
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Downloads

United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Liashenko_oracy_online.pdf 744,16 kB Adobe PDF 2

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.