Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94469
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Theoretical framework of interrelationship's innovations, brands of companies and territorial development
Other Titles Теоретичні основи взаємозв’язку інновацій, брендів компаній та територіального розвитку
Authors Tarasenko, Svitlana Viktorivna  
Petrushenko, Yurii Mykolaiovych  
Bilovol, Artem Valeriiovych
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4829-0559
http://orcid.org/0000-0001-9902-7577
Keywords бренд
brand
розвиток
development
промислова політика
industry policy
індикатор
indicator
патент
patent
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94469
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
License In Copyright
Citation Tarasenko S., Petrushenko Y., Bilovol A. Theoretical framework of interrelationship's innovations, brands of companies and territorial development // Економічний простір : збірник наукових праць. 2023. № 188. С.60-66.
Abstract Розвиток територій пов'язаний з інноваційною діяльністю компаній. Нові стратегії, технології та ідеї мають вирішальне значення для успіху на ринку. Відповідно, інновації стають частиною нематеріальних активів (патентів, ноу-хау) і тією чи іншою мірою формують бренди компаній. Наявність нематеріальних активів, зокрема брендів компаній, виступає додатковим фактором посилення впливу інновацій на територіальний розвиток, а отже, підвищення ефективності останнього. Метою дослідження є розроблення теоретичних основ взаємозв’язку інновацій, брендів компаній та територіального розвитку. У процесі дослідження були використані методи аналізу, синтезу та системний підхід. Обгрунтовано, що: 1) у довгостроковій перспективі технологічні зміни визначають економічний розвиток країни/території; 2) промислове виробництво залишається найважливішим фактором змін, оскільки цей сектор є основним джерелом працевлаштування, інновацій та підвищення продуктивності праці; 3) розвиненіша економіка території продукує більше інновацій, і навпаки; 4) приватні компанії є найбільшими виробниками інновацій у світі; 5) існує залежність між рівнем розвитку території та кількістю зареєстрованих на ній брендів (вищий рівень розвитку означає більшу кількість брендів). Досліджено, що основними показниками взаємозв’язку «інновації-бренди компаній-розвиток території» є: 1) інноваційні показники компаній: кількість інновацій, кількість впроваджених інновацій, кількість патентів; 2) фінансово-економічні показники компанії: витрати на просування компанії, вартість бренду, виручка, податки; 3) показники розвитку території: бюджет території, ВВП території, кількість суб'єктів господарювання, розташованих на території; кількість зареєстрованих на території суб'єктів господарювання. Таким чином, більш інноваційні компанії мають вищу вартість бренду, що реалізується у більш високому попиті на продукцію, збільшенні доходів, а отже, і суми податків, які надходять до бюджетів території. Збільшення бюджету території визначає економічну спроможність регіону, розширення його можливостей економічного та соціального розвитку.
The territorial development is connected with innovative activities of companies. The intangible assets, in particular, brands of companies, form an additional factor in strengthening the impact of innovation on the territorial development, and thus increases the efficiency of the latter. The aim of research is to develop the theoretical framework of itinterrelationship’s innovations, brands of companies and territorial development. It was used methods of analysis, synthesis and system approach. It was found, that the main indicators of the interrelationship’s framework "innovations-brands of companies-territorial development" are: 1) innovative indicators of companies: the number of innovations, the number of implemented innovations, the number of patents; 2) financial and economic indicators of the company: expenses for the promotion of the company, brand value, revenue, taxes; 3) indicators of the territorial development: the budget of the territory, the GDP of the territory, the number of business entities located in the territory; the number of business entities registered in the territory. More innovative companies have a higher brand value, realized in higher demand for products, increased revenue, and, therefore, the amount of taxes that come to the territory's budgets. A larger territory budget determines the regional economic capacity, expanding opportunities and directions of development.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
China China
42
Poland Poland
86
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
357
United States United States
359

Downloads

China China
1
Germany Germany
354
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
361
United States United States
358

Files

File Size Format Downloads
Tarasenko_industry_policy.pdf 921,29 kB Adobe PDF 1075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.