Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66329
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Dynamics factors of ukrainian economy innovative transformation: main points and specifics of influence
Other Titles Факторы динамики инновационных преобразований украинской экономики: суть и особенности влияния
Фактори динаміки інноваційних перетворень української економіки: суть та особливості впливу
Authors Piurenko, I.
Banyeva, I
Garkusha, O.
Keywords innovations
expenditures on scientific developments
corruption
political instability
inflation
intellectual property
antimonopoly regulation
targeted financing
інновації
витрати на наукові розробки
корупція
політична нестабільність
інфляція
інтелектуальна власність
антимонопольне регулювання
адресне фінансування
инновации
издержки на научные разработки
коррупция
политическая нестабильность
инфляция
интеллектуальная собственность
антимонопольное регулирование
адресное финансирование
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66329
Publisher Sumy State University
License
Citation Piurenko, I. Dynamics factors of ukrainian economy innovative transformation: main points and specifics of influence [Текст] / I. Piurenko, I. Banyeva, O. Garkusha // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 272-282. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-24
Abstract Innovative economy development factors are researched in this article. It is stated that the main factors assisting in development of Ukrainian innovative economy are internal current expenditures on technical scientific developments, scientific services and applied researches, performed by scientific organizations on their own. It is scientifically proved that the following items should be attributed to the list of urgent measures of the state innovative policy: fighting corruption intensification, political stabilization, strengthening of the Ukrainian Antimonopoly Committee role and responsibility for violation of Ukrainian antimonopoly legislation, increasing the intellectual property protection level and copyright up to international standards, increasing targeted state financing of scientific institutions, which produce innovative developments, demanded by the real economy sector, state development and private pilot projects of high-tech industrial parks based on leading domestic scientific institutions of respective profile
В статті досліджуються фактори динаміки розвитку інноваційної економіки. Стверджується, що головним фактором, який сприяє розвитку інноваційної економіки України є внутрішні поточні витрати на науково-технічні розробки, наукові послуги та прикладні дослідження виконані власними силами наукових організацій. Доводиться, що до переліку невідкладних заходів державної інноваційної політики слід віднести посилення боротьби з корупцією, політичну стабілізацію, посилення ролі Антимонопольного комітету України та відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України, підвищення рівня захисту інтелектуальної власності та авторського права до міжнародних стандартів, збільшення адресного державного фінансування наукових організацій, які продукують інноваційні розробки, що користуються попитом збоку реального сектору економіки, розробка державно-приватних пілотних проектів високотехнологічних технопарків на базі провідних вітчизняних наукових установ відповідного профілю.
В статье исследуются факторы динамики развития инновационной экономики. Утверждается, что главным фактором, способствующим развитию инновационной экономики Украины, являются внутренние поточные издержки на научно-технические разработки, научные услуги и прикладные исследования, исполненные собственными силами научных организаций. Доказывается, что к перечню срочных мер государственной инновационной политики необходимо отнести усиление борьбы с коррупцией, политическую стабилизацию, усиление роли Антимонопольного комитета Украины и ответственности за нарушение антимонопольного законодательства Украины, повышение уровня защиты интеллектуальной собственности и авторского права к международным стандартам, увеличение адресного государственного финансирования научных организаций, производящих инновационные разработки, пользующиеся спросом со стороны реального сектора экономики, разработка государственно-частных пилотных проектов высоко-технологических технопарков на базе ведущих отечественных научных учреждений соответствующего профиля.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
596
United Kingdom United Kingdom
1877
United States United States
26276
Unknown Country Unknown Country
22
Vietnam Vietnam
3756

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
516
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Piurenko.pdf 233,68 kB Adobe PDF 525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.