Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74842
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Information Economy: Management of Educational, Innovation, and Research Determinants
Other Titles Інформаційна економіка: менеджмент інноваційної, освітньої та дослідницької детермінант
Authors Shkarlet, S.
Kholiavko, N.
Dubyna, M.
Keywords інформаційна економіка
регіон
інновації
вища освіта
R&D
кластер
освітня компонента
інноваційна компонента
дослідницька компонента
information economy
region
innovations
higher education
cluster
educational
innovation
research components
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74842
Publisher Sumy State University
License
Citation Shkarlet, S., Kholiavko, N., Dubyna, M. (2019). Information Economy: Management of Educational, Innovation, and Research Determinants. Marketing and Management of Innovations, 3, 126-141. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-10
Abstract Глобальним трендом економічного розвитку є перехід до формування нового економічного укладу – інформаційної економіки. Здатність до генерації знань та інновацій стає передумовою підвищення конкурентоспроможності країни та її регіонів, а також визначає темпи їх соціально-економічного розвитку. У такому контексті актуалізується необхідність визначення рівнів розвитку інформаційної економіки та її структурних компонент (освітньої, дослідницької, інноваційної) у регіонах країни. Метою статті є розробка й апробація методичного інструментарію оцінки розвитку інформаційної економіки у розрізі її структурних компонент, що дозволить сформувати регіональні кластери за інтенсивністю освітньої, інноваційної й дослідницької компонент, а також визначити пріоритетні вектори стимулювання розвитку інформаційної економіки на макро- та мезоекономічному рівнях. При розробці методичного інструментарію автори виходили з існуючих у світі методичних підходів, можливості їх адаптації до національної специфіки, а також потенціалу статистичних баз. Для здійснення кластеризації регіонів України за рівнем розвитку освітньої, інноваційної та дослідницької компонент інформаційної економіки використано алгоритм kmeans. Проведений кластерний аналіз показав, що процеси становлення інформаційної економіки в Україні розвиваються нерівномірно та перебувають на етапі становлення. Більша кількість областей держави потрапляє в кластер проблемних регіонів з низьким рівнем розвитку освітньої, інноваційної та дослідницької компонент; лідерські позиції за рівнем розвитку інформаційної економіки демонструє Харківська область, віднесена до кластеру регіонів з інтенсивним розвитком інформаційної економіки; виокремлено також кластер перспективних регіонів із середнім рівнем розвитку інформаційної економіки. Проведене дослідження дозволило виявити основні проблемні моменти та ідентифікувати зони виникнення регіональних дисбалансів в розвитку інформаційної економіки, у тому числі в розрізі її структурних компонент. У висновках авторами запропоновано напрями вдосконалення підходів до державного регулювання процесів становлення інформаційної економіки, що грунтуються на врахуванні специфічних особливостях регіонів, їх смарт-спеціалізації, фактичних потужностей та досягнутого рівня розвитку компонент інформаційної економіки.
A global trend of economic development is the transition to the formation of a new economic paradigm – the information economy. Ability to generate knowledge and innovation is a prerequisite for improving the competitiveness of the country and its regions; as well, it determines the pace of their social and economic development. In this context, the need to determine the levels of the development of the information economy and its structural components (educational, research and innovation) in the regions of the country is actualized. The purpose of the article is to develop and test a methodological toolkit for assessing the development of the information economy in terms of its structural components, that will allow for the formation of regional clusters by the intensity of educational, innovation and research components, and to identify priority vectors for stimulating the development of the information economy at the macro- and meso-economic levels. When developing methodological tools, the authors proceeded from existing methodological approaches in the world, the possibility of adapting them to national specifics, as well as the potential of statistical bases. In order to cluster the regions of Ukraine by the development level of educational, innovation and research components of the information economy, the k-means algorithm is used. The conducted cluster analysis showed that processes of the formation of the information economy in Ukraine are developing unevenly and are in the stage of formation. More regions of the state fall into the cluster of problematic regions with low levels of the development of educational, innovation and research components; leadership in the development level of the information economy is demonstrated by Kharkiv region, assigned to the cluster of regions with the intensive development of the information economy; in addition, a cluster of perspective regions with the level of the moderate development of the information economy is highlighted. The research made it possible to find out the main problems and identify areas of regional imbalances in the development of the information economy, including in terms of its structural components. In conclusions, the authors proposed directions to improve the approaches to the government control of the processes of the information economy evolvement, based on specific features of the regions, their smart specialization, actual capacities and the achieved level of the development of the information economy components.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Bahrain Bahrain
1
Benin Benin
1
Botswana Botswana
1
Bulgaria Bulgaria
1
Colombia Colombia
1
Ecuador Ecuador
1
France France
2606
Germany Germany
771101
Greece Greece
39594
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Indonesia Indonesia
2601
Iran Iran
4157730
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
771106
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
39601
Norway Norway
1
Peru Peru
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
19798
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
4157735
United Kingdom United Kingdom
771102
United States United States
771109
Unknown Country Unknown Country
158389
Vietnam Vietnam
39598

Downloads

Australia Australia
1
China China
2602
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
771104
Indonesia Indonesia
10407
Iran Iran
4157729
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
1
Peru Peru
1
Ukraine Ukraine
771108
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4157736
Unknown Country Unknown Country
2
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Shkarlet_mmi_3_2019.pdf 641,52 kB Adobe PDF 9870699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.