Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77992
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кабінет іноземної мови як творча лабораторія
Other Titles Foreign language study as a creative laboratory
Authors Кравченко, Є.С.
Keywords кабінет іноземної мови
кабинет иностранного языка
foreign language classroom
інтер'єр
интерьер
interior
мотивація
мотивация
motivation
освітній процес
образовательный процесс
educational process
методи навчання
методы обучения
teaching methods
комп'ютерні технології
компьютерные технологии
computer technology
творчий підхід
творческий подход
creative approach
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77992
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кравченко, Є.С. Кабінет іноземної мови як творча лабораторія [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавр; спец. 035 - філологія / Є.С. Кравченко; наук. керівник І.К. Кобякова – Суми: СумДУ, 2020 – 34 с.
Abstract Простір, у якому відбувається освоєння матеріалу не лише є місцем для контакту учнів із викладачем, він має суттєвий вплив на продуктивність людини та на формування її креативного потенціалу. Переступаючи поріг кабінету англійської мови, учень має у повній мірі відчути його відмінність від інших кабінетів, його особливість. У ході роботи також було уточнено, що ключова роль у створенні позитивного сприйняття навчальної діяльності відводиться внутрішній мотивації учня. Почуття внутрішньої жаги до знань є запорукою плідної праці, гарного клімату у стінах класу та швидкого опанування нових мовних навичок. Великий вплив на розвиток зацікавленості учнів до вивчення мови має використання в освітньому процесі творчих засобів, а саме інтерактивних та ігрових методів, а також методу “case study”. Саме завдяки ним у кабінеті англійської мови вчитель може якісніше та у більш цікавому для учня форматі формувати його навички читання, удосконалювати здібності письмового мовлення та поповнювати лексичний запас.
Пространство, в котором происходит освоение материала, не только является местом для контакта учащихся с преподавателем, оно оказывает существенное влияние на продуктивность человека и на формирование его креативного потенциала. Переступая порог кабинета английского языка, ученик должен в полной мере ощутить его отличие от других кабинетов, его особенность. В ходе работы также было уточнено, что ключевая роль в создании положительного восприятия учебной деятельности отводится внутренней мотивации ученика. Чувство внутренней жажды к знаниям является залогом плодотворной работы, хорошего климата в стенах класса и быстрого освоения новых языковых навыков. Большое влияние на развитие заинтересованности учеников к изучению языка имеет использование в образовательном процессе творческих средств, а именно интерактивных и игровых методов, а также метода "case study". Именно благодаря им в кабинете английского языка учитель может качественно и в более интересном для ученика формате формировать его навыки чтения, совершенствовать способности письменной речи и пополнять словарный запас.
The space in which the material is mastered is not only a place for students to contact the teacher, it has a significant impact on human productivity and the formation of its creative potential. Stepping over the threshold of the English classroom, the student must fully feel its difference from other classrooms, its peculiarity. In the course of the work it was also clarified that the key role in creating a positive perception of educational activities is given to the intrinsic motivation of the student. The feeling of inner impulses for knowledge is the key to fruitful work, a good climate within the classroom and the rapid acquisition of new language skills. The use of creative tools in the educational process, especially interactive and game methods, as well as the method of "case study" has a great influence on the development of students' interest in learning the language. Due to them, in the English language classroom the teacher can form student's reading skills, improve writing skills and replenish vocabulary better in a more interesting format.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Greece Greece
270
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
265
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
269
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Czechia Czechia
1
France France
262
Ireland Ireland
1
Liechtenstein Liechtenstein
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
823
United Kingdom United Kingdom
260
United States United States
809

Files

File Size Format Downloads
Kravchenko_Bachelous_paper.pdf 474,55 kB Adobe PDF 2158
Kravchenko_presentationpptx 84,42 kB Microsoft Powerpoint XML 2158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.