Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86927
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Бренд-сторітелінг: до визначення структурно-семантичної організації та типів історій бренду
Other Titles Brand storytelling: defining structural and semantic organization and types of brand stories
Authors Ushchapovska, Iryna Vasylivna  
Зубкова, Ю.В.
Keywords сторітелінг
сторителинг
storytelling
бренд
brand
історія бренду
история бренда
brand history
наратив
нарратив
narrative
структура
structure
розповідь
рассказ
story
комунікація
коммуникация
communication
Type Article
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86927
Publisher ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
License Copyright not evaluated
Citation Ущаповська І. В., Зубкова Ю. В. Бренд-сторітелінг: до визначення структурно-семантичної організації та типів історій бренду // Закарпатські філологічні студії. 2021. № 19. Том 1. С. 42-46. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.19.2.9
Abstract У статті досліджено специфіку структурної організації бренд-сторітелінгу, який визначено як ефективний спосіб донесення інформації до реципієнта, що використовується в різних сферах життєдіяльності людини. Зазначено, що сторітелінг є мистецтвом комунікації шляхом передачі знань, оповідань, історій, які збуджують у реципієнта емоції та мислення. Сторітелінгом користуються копірайтери, журналісти, письменники, маркетологи. Місія сторітелінгу – захопити увагу з першої секунди і тримати її протягом всієї розповіді, викликаючи в читача або глядача симпатію до об’єкта цієї оповіді, та через симпатію донести до аудиторії основну думку. У наш час, коли суспільство поринуло у величезну кількість інформації, дані і цифри, історії, які здатні викликати емоції, привертають більше уваги і викликають більше довіри в людей. Комунікація бренду та клієнтів здійснюється шляхом наративу, історії бренду. Вона зображує основну суть іміджу компанії та емоційно пов’язує компанію зі споживачем. Сторітелінг може бути як підходом у конкретному проєкті, так і способом написання та створення повідомлень шляхом поєднання особистих та існуючих історій із розповіддю про бренд. У світі, де людей поділяють за кольором шкіри, національністю, політичними поглядами та віруваннями, історії об’єднують і створюють відчуття спільності. Сторітелінг є важливим компонентом побудови бізнесу, маркетингової компанії, донесення історії бренду клієнтам тощо. Під час створення історії сторітелер має брати до уваги її актуальність, доречність лексич- них структур, щирість, емоційність, грамотність, доречність та правдивість інформації. Крім того, не треба забувати і про приналежність тематики історії цільовій аудиторії, сюжет, його герої та деталі. Лише тоді сторітелінг зможе зміцнити абстрактні концепції та спростити складні повідомлення.
В статье исследована специфика структурной организации бренд-сторителлинга, которая определена как эффективный способ донесения информации до реципиента, используемого в различных сферах жизнедеятельности человека. Отмечено, что сторителлинг является искусством коммуникации путем лм пользуются копирайтеры, журналисты, писатели, маркетологи. Миссия сторителлинга – захватить внимание с первой секунды и держать ее на протяжении всего рассказа, вызывая у читателя или зрителя симпатию к объекту этого повествования, и через симпатию донести до аудитории основное мнение. В наше время, когда общество погрузилось в огромное количество информации, данные и цифры, истории, которые способны вызвать эмоции, привлекают больше внимания и вызывают большее доверие у людей. Коммуникация бренда и клиентов осуществляется путем нарратива, истории бренда. Она изображает основную сущность имиджа компании и эмоционально связывает компанию с потребителем. Сторителлинг может быть как подходом в конкретном проекте, так и способом написания и создания сообщений путем сочетания личных и существующих историй с рассказом о бренде. В мире, где людей разделяют по цвету кожи, национальности, политическим взглядам и верованиям, истории объединяют и создают ощущение общности. Сторителлинг является важным компонентом построения бизнеса, маркетинговой компании, донесения истории бренда клиентам и т.д. При создании истории сторителлер должен принимать во внимание актуальность, уместность лексических структур, искренность, эмоциональность, грамотность, уместность и правдивость информации. Кроме того, не нужно забывать и о принадлежности тематики истории целевой аудитории, сюжете, его героях и деталях. Только тогда сторителлинг сможет укрепить абстрактные концепции и упростить сложные сообщения.
The article presents the specifics of the structural and semantic organization of brand storytelling. Storytelling is defined as an effective way to convey information to the recipient, which is used in various spheres of human life. Storytelling is defined as the art of conveying instructive information by transmitting knowledge, stories, and narratives that excite the recipient’s emotions and thinking. Copywriters, journalists, writers, marketing specialists, use storytelling. The mission of storytelling is to capture attention from the first second and keep it throughout the story, arousing sympathy in the recipient for the object of this story and, through sympathy, to convey the main idea to the audience. These days, when society is overwhelmed with a lot of information, data and figures, stories can evoke emotions, attract more attention, and inspire more trust in people. Communication between the brand and customers is carried out through the narrative, the history of the brand. It depicts the essence of the company’s image and emotionally connects the company with the consumer. Storytelling can be both a project-specific approach and a way to write and create messages by combining personal and existing stories with a brand story. In a world where people are separated by skin color, nationality, political views and beliefs, stories unite people and create a sense of community. Storytelling is now an important component of building a business, marketing company, providing a brand history to customers, and so on. When creating a story, a storyteller must consider its relevance, apropriateness of lexical structures, sincerity, emotionality, literacy, and truthfulness of information. Moreover, we must not forget about the affiliation of the subject of history to the target audience, the plot, its characters, and details. Only then, storytelling will reinforce abstract concepts and simplify complex messages. Key words: storytelling, brand, brand story, narrative,
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
204
Finland Finland
45
Netherlands Netherlands
101
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Germany Germany
209
Romania Romania
1
Singapore Singapore
211
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
562

Files

File Size Format Downloads
Ushchapovska_brand_storytelling.pdf 292,08 kB Adobe PDF 984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.