Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94379
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналітика впливу освіти на ефективність ведення бізнесу
Authors Харченко, Д.В.
ORCID
Keywords бізнес
business
освіта
education
інвестування
investment
конкурентоспроможність
competitiveness
знання
knowledge
навички
skills
технології
technology
нововведення
innovation
працівники
employees
конкурентна перевага
competitive advantage
продуктивність
productivity
наука
science
ефективність
efficiency
Type Masters thesis
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94379
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Харченко Д. В. Аналітика впливу освіти на ефективність ведення бізнесу : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 051- економіка / наук. кер. В. В. Койбічук, Л. І. Пічкар. Суми : Сумський державний університет, 2023. 94 с.
Abstract Актуальність теми, обраної для дослідження, визначається тим, що освіта працівників та зовнішні фактори стають ключовими визначниками успішності та стійкості бізнесу, і вивчення їх взаємодії (на прикладі TOB «IHBEPT») відкриває можливості для розробки конкретних стратегій та рекомендацій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства в сучасних умовах бізнес-середовища. Метою кваліфікаційної магістерської роботи є дослідження впливу рівня освіти працівників та зовнішніх факторів на діяльність TOB «IHBEPT» з метою розроблення рекомендацій для підвищення якості організації та ведення бізнесу. Для досягнення поставленої мети дослідження було використано методи: аналіз теоретичних концепцій, характеристику діяльності підприємств, дескриптивний, факторний аналіз з використанням інструментів статистичного аналізу, когортний аналіз та оцінка впливу зовнішніх факторів. Інформаційною базою кваліфікаційної магістерської роботи є результати проходження переддипломної практики та статистичні дані отримані в ході власного емпіричного дослідження. Основним науковим результатом кваліфікаційної магістерської роботи є розроблення комплексного аналізу взаємозв'язку між рівнем освіти працівників, зовнішніми факторами та діяльністю TOB «IHBEPT», що сприяє розробці конкретних рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства. Одержані результати можуть бути використані при розробці стратегій управління та прийнятті управлінських рішень для підвищення якості організації та ведення бізнесу у TOB «IHBEPT», спираючись на науково обґрунтовані рекомендації з урахуванням впливу освіти працівників та зовнішніх факторів.
The relevance of the topic chosen for the study is determined by the fact that employee education and external factors are becoming key determinants of business success and sustainability, and the study of their interaction (on the example of IHBEPT) opens up opportunities for developing specific strategies and recommendations aimed at increasing the competitiveness and profitability of the enterprise in the current business environment. The purpose of the qualification master's thesis is to study the impact of the level of education of employees and external factors on the activities of IHBEPT LLP in order to develop recommendations for improving the quality of organisation and business. To achieve this goal, the following methods were used: analysis of theoretical concepts, characterisation of the activities of enterprises, descriptive, factor analysis using statistical analysis tools, cohort analysis and assessment of the impact of external factors. The information base of the qualification master's thesis is the results of the undergraduate practice and statistical data obtained in the course of its own empirical research. The main scientific result of the qualification master's thesis is the development of a comprehensive analysis of the relationship between the level of education of employees, external factors and the activities of IHBEPT, which contributes to the development of specific recommendations for improving the competitiveness and profitability of the enterprise. The results obtained can be used in the development of management strategies and management decision-making to improve the quality of organisation and business in "IHBEPT", based on scientifically sound recommendations, taking into account the impact of employees' education and external factors.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ)

Views

Japan Japan
1
Ukraine Ukraine
42
United States United States
121
Unknown Country Unknown Country
61

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
226
United States United States
226
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kharchenko_mag_rob.pdf 3,84 MB Adobe PDF 454

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.