Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86853
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Бренд-сторітелінг як інструмент комунікації з аудиторією: лінгвістично-перекладацькі аспекти
Authors Зубкова, Ю.В.
Keywords сторітелінг
сторителинг
storytelling
бренд-сторітелінг
бренд-сторителинг
brand storytelling
наратив
нарратив
narrative
нарація
наррация
narration
комунікація
коммуникация
communication
бренд
brand
Type Masters thesis
Date of Issue 2021
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86853
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Зубкова, Ю. В. Бренд-сторітелінг як інструмент комунікації з аудиторією: лінгвістично-перекладацькі аспекти : робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра : спец. 035 – філологія / наук. кер. І. В. Ущаповська. Суми : СумДУ, 2021. 60 с.
Abstract В роботі розглядається концепція бренд-сторітелінгу як інструменту комунікації з аудиторією. Демонструються результати дослідження лінгвістично-перекладацьких аспектів бренд-історій. Аналіз структури бренд-сторітелінгу дав можливість виявити закономірність, згідно якої будь-яка бренд-історія дотримується класичного сценарію. Спочатку − вступна частина з описом ситуації і подій. Після – основна частина і заключна. Після критичного аналізу ілюстративного матеріалу наукової роботи було встановлено, що лінгвістичні особливості бренд-сторітелінгу підпорядковані його комунікативній та прагматичній меті – їхнє основне завдання полягає у впливі на читача. Було зазначено, що для брендів типічним є використання простих речень, не ускладнених однорідними членами речення. У такий спосіб автори дають можливість аудиторії з легкістю сприймати та аналізувати інформацію, яку вони надають, схиляючи читача до дій. Згідно до нашого дослідження, основним завданням перекладача є досягнення семантичної еквівалентності вихідного тексту та тексту перекладу. Для досягнення цієї мети перекладач повинен використовувати перекладацькі трансформації. Проблематика перекладу не може зводитись до механічної заміни тексту однією мовою текстом іншою мовою, тобто до примітивного перекодування на рівні значення одиниць мови.
В работе рассматривается концепция бренд-сторителинга как инструмента коммуникации с аудиторией. Демонстрируются результаты исследования лингвистически-переводческих аспектов бренд-историй. Анализ структуры бренд-сторителинга позволил выявить закономерность, согласно которой любая бренд-история придерживается классического сценария. Сначала – вводная часть с описанием ситуации и событий. После – основная часть и заключительная. После критического анализа иллюстративного материала научной работы было установлено, что лингвистические особенности бренд-сторителинга подчинены его коммуникативным и прагматическим целям – их основная задача заключается в воздействии на читателя. Было отмечено, что для брендов типично использование простых предложений, не усложненных однородными членами предложения. Таким образом, авторы дают возможность аудитории с легкостью воспринимать и анализировать информацию, которую они предоставляют, склоняя читателя к действиям. Согласно нашему исследованию, основной задачей переводчика является достижение семантической эквивалентности исходного текста и перевода. Для достижения этой цели переводчик должен использовать переводческие трансформации. Проблематика перевода не может сводиться к механической замене текста одним языком на другой язык, то есть к примитивному перекодированию на уровне значения единиц языка.
The paper examines the concept of brand storytelling as a tool for communication with the audience. The results of research into the linguistic and translation aspects of brand storytelling are demonstrated. An analysis of the structure of brand storytelling has revealed a pattern whereby any brand story follows a classic script. First there is an introductory part describing the situation and events. This is followed by the main part and the final part. After a critical analysis of the illustrative material of the research paper, it was revealed that the linguistic features of brand storytelling are subordinated to its communicative and pragmatic objectives - their main task is to influence the reader. It was indicated that the use of simple sentences, uncomplicated by homogeneous sentence members, is typical for brand storytelling. In this way, the authors enable the audience to easily perceive and analyse the information they provide, inducing the reader to take action. According to our research, the translator's main task is to achieve semantic equivalence between the source text and the translation. In order to achieve this goal, the translator must use translation transformations. The problematic of translation cannot be limited to the mechanical replacement of one language text by another language, i.e. to the primitive decoding at the level of the meaning of language units.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ІФСК)

Views

China China
1
Finland Finland
99
Germany Germany
1
Greece Greece
790
Lithuania Lithuania
1
Portugal Portugal
784
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
7029
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4689
Unknown Country Unknown Country
105

Downloads

Czechia Czechia
13504
France France
767
Germany Germany
2341
Lithuania Lithuania
784
Luxembourg Luxembourg
1
Mexico Mexico
1
Netherlands Netherlands
791
Poland Poland
792
Portugal Portugal
789
Romania Romania
1
Russia Russia
547
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
13507
United Kingdom United Kingdom
766
United States United States
2350

Files

File Size Format Downloads
Zubkova_brand.pdf 727,64 kB Adobe PDF 36943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.